Skočiť na obsah

 

 

Výzva č. 1  na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov

 

Vyhlásenie výzvy:  30. 06. 2022

Termín na začatie podávania žiadostí:  01. 08. 2022

Uzavretie výzvy:  31. 07. 2023

Komponent:  2 – Obnova budov

Investícia:  2 – Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov

Kód výzvy:  02I02-29-V01

 

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky ako vykonávateľ investície Obnovy verejných historických a pamiatkovo chránených budov v nadväznosti na schválený Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky zverejnilo dňa 20. 07. 2023 Oznámenie č. 5 o vykonaní zmien vyhlásenej Výzvy:

 

Oznámenie o vykonaní zmien vyhlásenej Výzvy

 

Výzva POO v znení Oznámenia č. 5

 

Vzory príloh žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu

 

Metodiky, predpisy, usmernenia

 

Vyhodnotenie výzvy

 

Žiadosť o platbu

  • Monitorovacia správa (vzor)
  • ŽoP - Refundácia (vzor)
  • ŽoP - Zálohová platba (vzor)

 

Archív

Oznámením č. 5 o vykonaní zmien vyhlásenej výzvy bola navýšená alokácia výzvy na 180 mil. eur s DPH a skrátený termín uzavretia výzvy na 31. júl 2023. Žiadosti podané po tomto termíne budú posúdené ako nespĺňajúce formálne naležitosti.

 

E-mailový kontakt: obnovabudov@mindop.sk
Zodpovedný útvar: Sekcia bytovej politiky, stavebníctva a mestského rozvoja