Skočiť na obsah

Výzva č. 1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov

 

 

Vyhlásenie výzvy:  30. 06. 2022

Termín na začatie podávania žiadostí:  01. 08. 2022

Uzavretie výzvy:  31. 07. 2023

Komponent:  2 – Obnova budov

Investícia:  2 – Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov

Kód výzvy:  02I02-29-V01

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky ako vykonávateľ investície Obnovy verejných historických a pamiatkovo chránených budov v nadväznosti na schválený Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky zverejnilo dňa 08. 02. 2024 Oznámenie č. 2 o vykonaní opravy prílohy č. 1 (Všeobecné zmluvné podmienky) prílohy č. 2 Výzvy:

 

Oznámenie o vykonaní opravy vyhlásenej výzvy

 

Výzva POO v platnom znení

 

Vzory príloh žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu

 

Metodiky, predpisy, usmernenia

 

Vyhodnotenie výzvy

 

Implementácia - žiadosť o platbu, žiadosť o zmenu projektu

 

Archív

Stav vyzvy

 

E-mailový kontakt: obnovabudov@mindop.sk
Zodpovedný útvar: Sekcia bytovej politiky, stavebníctva a mestského rozvoja