Skočiť na obsah

V prípade duplicitných žiadostí o príspevok na ubytovanie môže ministerstvo žiadať čestné vyhlásenie

Bratislava, 12. marca 2024Ministerstvo dopravy SR upozorňuje ubytovateľov, že v prípadoch, ak zistí pri kontrole žiadostí o príspevok za ubytovanie ukrajinských odídencov duplicitné poskytnutie príspevku, bude okrem iných dokumentov vyžadovať aj čestné vyhlásenie ubytovaných. Zavádzame ho pretože sa nám množia prípady, že rôzni ubytovatelia žiadajú príspevok za ubytovanie rovnakého odídenca v rovnakom čase.

Ubytovatelia (fyzické aj právnické osoby) môžu žiadať o príspevok len za reálne využité prenocovanie. V prípade, že ministerstvo zistí konflikt s inou žiadosťou, kontaktuje poskytovateľa ubytovania, aby preukázal, že poskytol ubytovanie. Okrem záznamu ubytovaných hotelových hostí musí ubytovateľ preukázať, že ohlásil pobyt cudzinca do 5 dní od jeho ubytovania a doložiť čestné vyhlásenie samotných odídencov, že deklarované poskytnuté ubytovanie skutočne využili.

V prípade, že MD SR zistí konflikt s iným ubytovateľom a zároveň ubytovateľ nepreukáže, že je oprávnený príspevok získať, MD SR pristúpi ku kráteniu poskytnutej celkovej sumy príspevku. Zároveň odstúpi takúto žiadosť na Ministerstvo vnútra SR so žiadosťou o preverenie možného porušenia právnych predpisov.

Upozorňujeme, že nepravdivé informácie uvedené v čestnom vyhlásení môžu mať právne dôsledky podľa zákona o priestupkoch a trestného zákona.

Od 1. marca sa mení výška príspevku za ubytovanie odídenca

Bratislava, 28. februára 2024 - Vláda Slovenskej republiky schválila dňa 22. 2. 2024 nariadenie vlády č. 22/2024 Z. z., ktorým sa, s účinnosťou od 1. marca 2024, mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 474/2023 Z. z. o príspevku za ubytovanie odídenca v súvislosti so situáciou na Ukrajine a dochádza ním k zmene výšky príspevku za ubytovanie odídenca. 

Za ubytovanie odídenca poskytované v mesiacoch január – marec 2024 bude podľa uvedeného nariadenia vlády poskytnutý príspevok nasledovne:

 1. za ubytovanie poskytnuté v čase od 01. 01. 2024 do 29. 02. 2024 bude zo strany MD SR poskytnutý príspevok za ubytovanie vo výške
 • nákladov za lôžko vykázaných fyzickou osobou alebo právnickou osobou poskytujúcou ubytovanie v ubytovacom zariadení podľa osobitného predpisu1 ) (ďalej len „osoba poskytujúca ubytovanie“), maximálne vo výške 12,00 eura za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,
 • nákladov za lôžko vykázaných osobou poskytujúcou ubytovanie, maximálne vo výške 6,00 eura za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov;
 1. za ubytovanie poskytnuté v čase od 01. 03. 2024 do 31. 03. 2024 bude zo strany MD SR poskytnutý príspevok za ubytovanie vo výške
 • nákladov za lôžko vykázaných fyzickou osobou alebo právnickou osobou poskytujúcou ubytovanie v ubytovacom zariadení podľa osobitného predpisu1) maximálne vo výške 6,00 eura za jednu noc ubytovania odídenca.

UPOZORNENIA:

Poskytovateľom ubytovania odporúčame skontrolovať platnosť potvrdení o tolerovanom pobyte. V prípade poskytovania bezplatného, resp. zvýhodneného ubytovania odídencom odporúčame poskytovateľom ubytovania, aby platnosť predkladaného potvrdenia kontrolovali na stránke Ministerstva vnútra SR pred a v prípade dlhodobejšieho ubytovania aj počas jeho trvania.

Automatické predĺženie vydaného potvrdenia o tolerovanom pobyte, resp. skončenie jeho platnosti nie je na pôvodnom, fyzickom dokumente uvedené, čím nie je možné overiť, či udelený tolerovaný pobyt na našom území stále trvá.

V prípade predloženia potvrdenia o tolerovanom pobyte, ktoré v čase poskytnutia ubytovania nebolo platné, nie je možné preplatiť príspevok za ubytovanie odídenca. Overenie platnosti tolerovaného pobytu.

Aktuálne je možné pre preplatenie príspevku za ubytovanie odídenca podľa Nariadeniu vlády SR č. 22/2024 Z. z., predkladať žiadosti o preplatenie príspevku, a to do 31.05.2024, a zároveň ministerstvo prijíma aj návrhy zmluvy o preplatenie príspevku za ubytovanie odídenca podľa rovnakého nariadenia.

 

FAQ:

Zmluva sa vypĺňa , podpisuje a predkladá ministerstvu elektronicky, prostredníctvom formulára na slovensko.sk.

Podľa Nariadenia vlády č. 1792023 je možné žiadať o príspevok za obdobie od 1. júna 2023 do 31. decembra 2023.

Na strana 1 Zmluvy sa vypĺňajú:

 • Obchodné meno: celý názov podľa obchodného/živnostenského registra
 • Sídlo: adresa sídla, teda adresa uvedená v príslušnom registri, nie prevádzky
 • Registrácia: súd/oddiel/vložka, atď
 • Následne sa na poslednej strane (pred prílohami / miesto na podpis) vypĺňajú: V ________ dňa mesto, dátum podpisu na strane žiadateľa Meno a priezvisko kto zmluvu podpisuje. V prípade, že zmluvu podpisuje splnomocnená osoba, je potrebné spolu so zmluvou doložiť splnomocnenie. Funkcia podľa popisky na vzore zmluvy

Aktuálne pripravujeme formulár na predkladanie návrhu zmluvy podľa nariadenia vlády SR č. 179/2023 Z. z. Vzor zmluvy bude na stránke ministerstva zverejnený v krátkom čase. Odporúčame návrh zmluvy vypísať a doručiť na ministerstvo čím skôr. Zmluvu bude možné predložiť prostredníctvom formulára na slovensko.sk.

Žiadosť je možné predkladať až po zverejnení uzatvorenej zmluvy v Centrálnom registri zmlúv. V žiadosti je potrebné vyplniť všetky polia. Údaje, ktoré sú totožné s údajmi uvádzanými v zmluve a tiež

 • Poradové číslo žiadosti - koľká v poradí bola žiadosť predložená. Neuvádza sa číslo mesiaca, za ktorý sa žiada, ale poradie žiadosti predkladanej k platnej zmluve, napr. 01/2023, 02/2023 a pod
 • Zmluva o poskytnutí príspevku - číslo uvedené na zmluve podpísanej MD SR a doručenej žiadateľovi
 • Deň uzatvorenia zmluvy - neskorší dátum pri podpisoch
 • Registrácia - súd/oddiel/vložka, atď
 • Náklady za jednu noc ubytovania odídenca – uvádzajú sa údaje o skutočnej výške nákladov za jednu noc poskytnutého ubytovania odídencovi
 • Požadovaná výška príspevku - v prípade, že sa predkladá viac ako 1 ks tlačiva Záznam o ubytovaní, teda že sa predkladá viac ako 40 riadkov, tu sa uvádza súčet všetkých hodnôt zo všetkých predkladaných hárkov.
 • Počet záznamov (v ks) - súčet všetkých riadkov s uvedenými údajmi o odídencoch so všetkých hárkov, ktoré sa k jednej Žiadosti predkladajú
 • Kontaktná osoba Telefón; e-mail - uvádzajú sa údaje na osobu oprávnenú komunikovať s MDV ohľadne údajov uvedených v žiadosti. Zároveň je žiadúce, aby bola uvedená kontaktná osoba zastihnuteľná telefonicky, alebo mailom na uvedených kontaktných údajoch.
 • Čestné vyhlásenia – 2 zaškrtávacie políčka v spodnej časti žiadosti.

V prípade, že odídenec má so sebou platný pas alebo iný doklad z ktorého je zrejmé jeho celé meno a ostatné údaje potrebné pre vyplnenie žiadosti, tieto sa uvedú v jednotlivých riadkoch. V prípade, že nemá iný doklad ako Potvrdenie o tolerovanom pobyte, pre účely čerpania finančného príspevku sa uvádzajú všetky známe údaje a tie, ktoré sú uvedené v Potvrdení o tolerovanom pobyte. V Zázname sa okrem mena, priezviska, rodného priezviska, dátumu narodenia a štátnej príslušnosti uvádza

 • Platca DPH - v hornej časti je možnosť voľby áno/nie. Podľa zvolenej možnosti následne tabuľka počíta výšku príspevku s alebo bez DPH
 • Dospelý/dieťa - v zázname sa vyberá označenie dospelej osoby alebo dieťaťa: číslovka „1“ pre dospelého alebo číslovka „2“ pre dieťa
 • Číslo ID (iný doklad) - ak existuje, uvedie sa. Ak neexistuje, pole ostáva prázdne
 • Doklad o pobyte - uvádza sa „identifikátor“. Spravidla 10 miestne číslo. Je uvedený v 6. riadku údajov o odídencovi
 • Dátum účinnosti dokladu - uvádza sa prvý deň lehoty pobytu na Slovensku. Údaj je uvedený v predposlednom riadku informácií o odídencovi ako od..... do..... . V zmysle zákona je nárok na preplatenie až 7 dní pred udelením Potvrdenia o tolerovanom pobyte, najskôr od 26.2.2022.
 • Počet prenocovaní - počet nocí nasledujúcich po dni príchodu. Napríklad: príchod v pondelok, odchod vo štvrtok. Počet nocí je 3.
 • Ubytovanie pokračujúce do nasledujúceho mesiaca - v kolónke „do“ sa uvádza 1 deň nasledujúceho mesiaca. Príklad: ak bol ubytovaný celý marec a pokračoval v apríli, za mesiac marec sa uvádza ubytovanie od: 1.3. do 1.4.
Záznam sa vypĺňa samostatne pre každý mesiac oprávneného obdobia. Poskytnuté ubytovanie za viacero mesiacov sa neuvádza v jednom spoločnom zázname, ale pre každý mesiac v samostatnom.

Po podpise zmluvy oboma stranami a jej zverejnením v CRZ nadobúda Zmluva účinnosť. Po tomto dátume je možné predkladať žiadosti spolu s prílohami (Záznam o ubytovaní + kópie Potvrdení o Dočasnom útočisku).

Zjednodušene - všetky FO a PO, ktoré majú podnikanie zapísané v živnostenskom registri. Všetky žiadosti, ktoré sú predkladané na Ministerstvo dopravy sú kontrolované, či má žiadateľ v príslušnom registri zapísanú niektorú z činností z klasifikácie SK-NACE súvisiacou s poskytovaním ubytovania. Ak nie, nie je oprávnený žiadať o pomoc na Ministerstve dopravy, ale prostredníctvom obce a OÚ.

 • Poskytovanie ubytovania v hoteloch
 • Poskytovanie ubytovania v rekreačných zariadeniach
 • Poskytovanie ubytovania v hotelových apartmánoch
 • Poskytovanie ubytovania v moteloch
 • Poskytovanie ubytovania v ubytovniach pre mládež, v horských chatách
 • Poskytovanie ubytovania v prázdninových chatách, chatkách, domoch pre deti a iných domoch
 • Poskytovanie ubytovania v bytoch pre hostí a bungalovoch
 • Poskytovanie ubytovania v penziónoch, chatách a chatkách bez upratovacích služieb
 • Poskytovanie miesta na ubytovanie v kempoch, parkovanie obytných prívesov, rekreačné kempovanie, rybárske a poľovnícke táborenie pre krátkodobé pobyty návštevníkov
 • Poskytovanie miesta a zariadenie pre rekreačné vozidlá
 • Ubytovanie poskytované v ochranných prístreškoch, na miestach pre bivakovanie alebo na miestach pre umiestnenie stanov a/alebo spacích vakov
 • Študentské ubytovne
 • Vysokoškolské internáty
 • Hostely pre robotníkov

Nie, Podľa zákona Lex Ukrajina sú odídenci oslobodení od dane z ubytovania.

V tomto prípade vzniká povinnosť zapísať sa do RPVS, tak ako je uvedené aj v čl. V, ods. 3, písm. e) spoločnej zmluvy. Podľa zákona č. 315/2016 Z. z. (o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov) je povinný byť zapísaný v RPVS ten, komu má byť jednorazovo poskytnuté plnenie zo zmluvy, ktorého hodnota prevyšuje hodnotu 100 000 eur. Zároveň, ak zo zmluvy nie je zrejmé a pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti nemožno predpokladať, či hodnota plnenia prekročí hodnotu plnenia podľa odsekov 2 alebo 3, vzniká povinnosť zápisu do registra pred prijatím plnenia, ktorého poskytnutím má dôjsť k prekročeniu hodnoty plnenia podľa odsekov 2 alebo 3. Ďalej musí byť v registri partnerov verejného sektora zapísaný ten, komu majú byť poskytnuté viaceré čiastkové alebo opakujúce sa plnenia zo zmluvy, ktorého hodnota úhrnne prevyšuje 250 000 eur.