Skočiť na obsah

Poskytovanie finančného príspevku za ubytovanie odídenca

 

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku za ubytovanie odídenca

 

 

Rýchla voľba: Kto môže žiadaťVýška príspevku, Postup, Vzory

Kto môže žiadať

Na príspevok za ubytovanie môžu žiadať fyzické alebo právnické osoby poskytujúce ubytovanie v ubytovacom zariadení podľa osobitného predpisu (§10 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov).

Príspevok za ubytovanie podnikateľským subjektom, ktoré neposkytujú ubytovanie na základe živnostenského oprávnenia sa riadi schémou upravenou v novele zákona o azyle v gescii ministerstva vnútra. Podrobnosti a postup vyplácania upravuje nariadenie vlády účinné od 31. marca 2022.

 

Výška príspevku

Príspevok sa poskytuje vo výške:

 • 7,70 eur s DPH za 1 noc ubytovania odídenca, alebo 7 eur ak nie je platca DPH, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,

 • 3,85 eur s DPH za 1 noc ubytovania odídenca, alebo 3 eur ak nie je platca DPH, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.

 

Postup

Podľa § 27k ods. 3 zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení zákona č. 92/2022 Z.z. budú môcť fyzické a právnické osoby, spĺňajúce uvedené podmienky požiadať o vyplatenie príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine. Postup je nasledovný:

 1. Zmluva - vzor Zmluvy uvedený nižšie si žiadateľ stiahne, vyplní príslušné údaje, vytlačí 6 krát a podpísané odošle poštou „spolu so sprievodnou informáciou s kontaktmi na osobu (meno, telefón, email), s ktorou je možné riešiť prípadné nedostatky predloženej zmluvy“ alebo doručí na Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Pre doručovanie prosíme označiť obálku heslom „LEX UKRAJINA“. Po podpise oboma zmluvnými stranami a zverejnení v Centrálnom registri zmlúv, môže žiadateľ predkladať svoje žiadosti. O zverejnení bude žiadateľ informovaný prostredníctvom mailu alebo telefonicky. Viac je uvedené nižšie, v časti FAQ.
 2. Žiadosť je možné predkladať až po tom, ako bude zmluva účinná. O príspevok sa žiada predložením 3 dokumentov, a to: 1. žiadosti, 2. záznamu o ubytovaní a 3. čestného prehlásenia. Všetky vzory sú k dispozícii nižšie. Podklady sa predkladajú poštou alebo osobne doručia sa na Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Vzhľadom na povinnosť predkladať kópie všetkých Potvrdení o tolerovanom pobyte odporúčame aj ostatné dokumenty posielať v jednej obálke spoločne.
 • Záznam o ubytovaní vo formáte xls: všetky vyznačené polia sú povinné. Výpočet je automatický. Na jednu stranu sa dá uviesť max. 40 záznamov. Viac záznamov = viac hárkov. Ostatné údaje sa vypĺňajú nasledovne:
  • číslo pasu: uvádza sa údaj podľa pasu, resp. Potvrdenia o udelení tolerovaného pobytu (identifikátor), prípadne iný identifikačný údaj podľa predložených dokumentov odídenca. Ak nie je k dispozícii, kolónka ostane prázdna
  • doklad o pobyte SR/EÚ číslo: na tlačive Potvrdenia o tolerovanom pobyte je uvedený identifikátor. Toto je číslo dokladu

  • dátum účinnosti dokladu: začiatok udeleného pobytu cudzincovi podľa Potvrdenia o udelení tolerovaného pobytu
 • žiadosť o poskytnutie príspevku: v prípade, že záznam o ubytovaní tvorí viac strán, v žiadosti sa uvádza cena celkom za všetky záznamy (hárky) za jeden mesiac.
 • čestné prehlásenie: predkladá sa spolu s každou žiadosťou.

 

Vzory:

FAQ:

Na strana 1 Zmluvy sa vypĺňajú:

 • Obchodné meno: celý názov podľa obchodného/živnostenského registra
 • Sídlo: adresa sídla, teda adresa uvedená v príslušnom registri, nie prevádzky
 • Registrácia: súd/oddiel/vložka, atď
 • Následne sa na strane (str. č.7) vypĺňajú: V ________ dňa mesto, dátum podpisu na strane žiadateľa Meno a priezvisko kto zmluvu podpisuje. V prípade, že zmluvu podpisuje splnomocnená osoba, je potrebné spolu so zmluvou doložiť splnomocnenie. Funkcia podľa popisky na vzore zmluvy
ZMLUVU SA TLAČÍ V POČTE 6 KS! TLAČIA SA AJ str. 8-10!

Zmluvu je možne vypísať a odoslať kedykoľvek. Je základom pre následné predkladanie žiadostí. Doručuje sa vypísaná, vytlačená, podpísaná na strane žiadateľa, poštou alebo osobne do podateľne MDV

V žiadosti je potrebné vyplniť všetky polia. Údaje, ktoré sú totožné s údajmi uvádzanými v zmluve a tiež

 • Poradové číslo žiadosti - koľká v poradí bola žiadosť predložená. Neuvádza sa číslo mesiaca, za ktorý sa žiada, ale poradie žiadosti predkladanej k platnej zmluve, napr. 01/2022, 02/2022 a pod
 • Zmluva o poskytnutí príspevku - číslo uvedené na zmluve podpísanej MDV a doručenej žiadateľovi
 • Deň uzatvorenia zmluvy - neskorší dátum pri podpisoch
 • Registrácia - súd/oddiel/vložka, atď
 • Požadovaná výška príspevku - v prípade, že sa predkladá viac ako 1 ks tlačiva Záznam o ubytovaní, teda že sa predkladá viac ako 40 riadkov, tu sa uvádza súčet všetkých hodnôt zo všetkých predkladaných hárkov.
 • Oprávnené obdobie - ubytovanie poskytnuté v ktorom mesiaci?
 • Počet záznamov (v ks) - súčet všetkých riadkov s uvedenými údajmi o odídencoch so všetkých hárkov, ktoré sa k jednej Žiadosti predkladajú
 • Kontaktná osoba Telefón; e-mail - uvádzajú sa údaje na osobu oprávnenú komunikovať s MDV ohľadne údajov uvedených v žiadosti

V prípade, že odídenec má so sebou platný pas alebo iný doklad z ktorého je zrejmé jeho celé meno a ostatné údaje potrebné pre vyplnenie žiadosti, tieto sa uvedú v jednotlivých riadkoch. V prípade, že nemá iný doklad ako Potvrdenie o tolerovanom pobyte, pre účely čerpania finančného príspevku sa uvádzajú všetky známe údaje a tie, ktoré sú uvedené v Potvrdení o tolerovanom pobyte. V Zázname sa okrem mena, priezviska, rodného priezviska, dátumu narodenia a štátnej príslušnosti uvádza

 • Platca DPH - v hornej časti je možnosť voľby áno/nie. Podľa zvolenej možnosti následne tabuľka počíta výšku príspevku s alebo bez DPH
 • Dospelý/dieťa - v zázname sa vyberá označenie dospelej osoby alebo dieťaťa: číslovka „1“ pre dospelého alebo číslovka „2“ pre dieťa
 • Číslo ID (iný doklad) - ak existuje, uvedie sa. Ak neexistuje, pole ostáva prázdne
 • Doklad o pobyte - uvádza sa „identifikátor“. Spravidla 10 miestne číslo. Je uvedený v 6. riadku údajov o odídencovi
 • Dátum účinnosti dokladu - uvádza sa prvý deň lehoty pobytu na Slovensku. Údaj je uvedený v predposlednom riadku informácií o odídencovi ako od..... do..... . V zmysle zákona je nárok na preplatenie až 7 dní pred udelením Potvrdenia o tolerovanom pobyte, najskôr od 26.2.2022.
 • Počet prenocovaní - počet nocí nasledujúcich po dni príchodu. Napríklad: príchod v pondelok, odchod vo štvrtok. Počet nocí je 3.

Po podpise zmluvy oboma stranami a zverejnením v CRZ nadobúda Zmluva účinnosť. Po tomto dátume je možné predkladať žiadosti spolu s prílohami (Záznam o ubytovaní + kópie Potvrdení o Dočasnom útočisku, Čestné prehlásenie). Žiadosti sa predkladajú mesačne, termín dokedy v rámci mesiaca nie je určený, teda priebežne po spracovaní podkladov.

Zjednodušene - všetky FO a PO, ktoré majú podnikanie zapísané v živnostenskom registri. Všetky žiadosti, ktoré sú predkladané na Ministerstvo dopravy sú kontrolované, či má žiadateľ v príslušnom registri zapísanú niektorú z činností z klasifikácie SK-NACE 55 – Ubytovanie. Ak nie, nie je oprávnený žiadať o pomoc na Ministerstve dopravy, ale prostredníctvom obce a OÚ.

 • Poskytovanie ubytovania v hoteloch
 • Poskytovanie ubytovania v rekreačných zariadeniach
 • Poskytovanie ubytovania v hotelových apartmánoch
 • Poskytovanie ubytovania v moteloch
 • Poskytovanie ubytovania v ubytovniach pre mládež, v horských chatách
 • Poskytovanie ubytovania v prázdninových chatách, chatkách, domoch pre deti a iných domoch
 • Poskytovanie ubytovania v bytoch pre hostí a bungalovoch
 • Poskytovanie ubytovania v penziónoch, chatách a chatkách bez upratovacích služieb
 • Poskytovanie miesta na ubytovanie v kempoch, parkovanie obytných prívesov, rekreačné kempovanie, rybárske a poľovnícke táborenie pre krátkodobé pobyty návštevníkov
 • Poskytovanie miesta a zariadenie pre rekreačné vozidlá
 • Ubytovanie poskytované v ochranných prístreškoch, na miestach pre bivakovanie alebo na miestach pre umiestnenie stanov a/alebo spacích vakov
 • Študentské ubytovne
 • Vysokoškolské internáty
 • Hostely pre robotníkov

Nie, Podľa zákona Lex Ukrajina sú odídenci oslobodení od dane z ubytovania.

V tomto prípade vzniká povinnosť zapísať sa do RPVS dosiahnutím limitu (250 000,- eur ročne pre jednu zmluvu), tak ako je uvedené aj v čl. V, ods. 3, písm. e) spoločnej zmluvy.