Skočiť na obsah

UPOZORNENIE:

V súvislosti s výmenou občianskych preukazov používateľov elektronických služieb štátu, Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky akceptuje zmluvy a žiadosti o poskytnutie príspevku za ubytovanie odídenca, podpísané výhradne elektronicky, kvalifikovaným elektronickým podpisom spĺňajúcim podmienky zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných elektronických službách.

V tejto súvislosti upozorňujeme, že v rámci príslušnej agendy Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky akceptuje iba podania, ktoré budú podpísané v súlade s § 23 ods.1 písm. a) bod.1  Zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) a to podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom, pričom definícia kvalifikovaného elektronického podpisu vyplýva z čl. 3 ods. 12 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES.

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky nebude akceptovať podania, ktoré budú podpísané uznaným spôsobom autorizácie podľa § 23 ods.1 písm. a) bod 3. zákona o e-Govermente.

Pre splnenie tejto podmienky je nutné, aby predkladateľ, ktorý má občiansky preukaz vydaný pred 21. júnom 2021, zrealizoval v súlade so zákonom č. 575/2001 Z.z. výmenu občianskeho preukazu a použil nový občiansky preukaz s novým čipom, za účelom vyhotovenia platného kvalifikovaného elektronického podpisu.

Poskytovanie finančného príspevku za ubytovanie odídenca

Aktuálne je možnosť predkladať zmluvy o preplatenie príspevku za ubytovanie odídenca podľa Nariadeniu vlády SR č. 415/2022 Z. z. Novým nariadením je umožnené žiadať o príspevok za poskytnutie ubytovania odídencov nielen od októbra 2022 ale aj v letných mesiacoch júl – september 2022.

 

Od 1. januára 2023 sa názov Ministerstva dopravy a výstavy Slovenskej republiky mení na Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky. Zo strany žiadateľov o preplatenie príspevku za ubytovanie odídencov nie sú nutné žiadne úkony. Zmena vo formulároch na predkladanie návrhov zmlúv je automatizovaná. Ministerstvo bude prijímať obe verzie návrhov zmlúv.

 

Zmluvy o preplatenie príspevku za ubytovanie odídenca za obdobia júl – september 2022 a október 2022 – február 2023 je možné predkladať do 28. 02. 2023.

 

FAQ:

Zmluva sa vypĺňa , podpisuje a predkladá ministerstvu elektronicky, prostredníctvom formulára na slovensko.sk.

Podľa Nariadenia vlády je možné žiadať o príspevok za obdobie od októbra 2022 do februára 2023, ale aj za obdobie júl – september 2022. Pre každé obdobie sa uzatvára samostatná zmluva.

Na strana 1 Zmluvy sa vypĺňajú:

 • Obchodné meno: celý názov podľa obchodného/živnostenského registra
 • Sídlo: adresa sídla, teda adresa uvedená v príslušnom registri, nie prevádzky
 • Registrácia: súd/oddiel/vložka, atď
 • Následne sa na poslednej strane (pred prílohami / miesto na podpis) vypĺňajú: V ________ dňa mesto, dátum podpisu na strane žiadateľa Meno a priezvisko kto zmluvu podpisuje. V prípade, že zmluvu podpisuje splnomocnená osoba, je potrebné spolu so zmluvou doložiť splnomocnenie. Funkcia podľa popisky na vzore zmluvy


Ministerstvo bude prijímať návrhy zmlúv podľa nariadenia vlády SR č. 415/2022, Z. z. do 28.2.2023.

V žiadosti je potrebné vyplniť všetky polia. Údaje, ktoré sú totožné s údajmi uvádzanými v zmluve a tiež

 • Poradové číslo žiadosti - koľká v poradí bola žiadosť predložená. Neuvádza sa číslo mesiaca, za ktorý sa žiada, ale poradie žiadosti predkladanej k platnej zmluve, napr. 01/2023, 02/2023 a pod
 • Zmluva o poskytnutí príspevku - číslo uvedené na zmluve podpísanej MDV a doručenej žiadateľovi
 • Deň uzatvorenia zmluvy - neskorší dátum pri podpisoch
 • Registrácia - súd/oddiel/vložka, atď
 • Požadovaná výška príspevku - v prípade, že sa predkladá viac ako 1 ks tlačiva Záznam o ubytovaní, teda že sa predkladá viac ako 40 riadkov, tu sa uvádza súčet všetkých hodnôt zo všetkých predkladaných hárkov.
 • Oprávnené obdobie - ubytovanie poskytnuté v ktorom mesiaci?
 • Počet záznamov (v ks) - súčet všetkých riadkov s uvedenými údajmi o odídencoch so všetkých hárkov, ktoré sa k jednej Žiadosti predkladajú
 • Kontaktná osoba Telefón; e-mail - uvádzajú sa údaje na osobu oprávnenú komunikovať s MDV ohľadne údajov uvedených v žiadosti. Zároveň je žiadúce, aby bola uvedená kontaktná osoba zastihnuteľná telefonicky, alebo mailom na uvedených kontaktných údajoch.

V prípade, že odídenec má so sebou platný pas alebo iný doklad z ktorého je zrejmé jeho celé meno a ostatné údaje potrebné pre vyplnenie žiadosti, tieto sa uvedú v jednotlivých riadkoch. V prípade, že nemá iný doklad ako Potvrdenie o tolerovanom pobyte, pre účely čerpania finančného príspevku sa uvádzajú všetky známe údaje a tie, ktoré sú uvedené v Potvrdení o tolerovanom pobyte. V Zázname sa okrem mena, priezviska, rodného priezviska, dátumu narodenia a štátnej príslušnosti uvádza

 • Platca DPH - v hornej časti je možnosť voľby áno/nie. Podľa zvolenej možnosti následne tabuľka počíta výšku príspevku s alebo bez DPH
 • Dospelý/dieťa - v zázname sa vyberá označenie dospelej osoby alebo dieťaťa: číslovka „1“ pre dospelého alebo číslovka „2“ pre dieťa
 • Číslo ID (iný doklad) - ak existuje, uvedie sa. Ak neexistuje, pole ostáva prázdne
 • Doklad o pobyte - uvádza sa „identifikátor“. Spravidla 10 miestne číslo. Je uvedený v 6. riadku údajov o odídencovi
 • Dátum účinnosti dokladu - uvádza sa prvý deň lehoty pobytu na Slovensku. Údaj je uvedený v predposlednom riadku informácií o odídencovi ako od..... do..... . V zmysle zákona je nárok na preplatenie až 7 dní pred udelením Potvrdenia o tolerovanom pobyte, najskôr od 26.2.2022.
 • Počet prenocovaní - počet nocí nasledujúcich po dni príchodu. Napríklad: príchod v pondelok, odchod vo štvrtok. Počet nocí je 3.
 • Ubytovanie pokračujúce do nasledujúceho mesiaca - v kolónke „do“ sa uvádza 1 deň nasledujúceho mesiaca. Príklad: ak bol ubytovaný celý október a pokračoval v novembri, za mesiac október sa uvádza ubytovanie od: 1.10. do 1.11.

Po podpise zmluvy oboma stranami a zverejnením v CRZ nadobúda Zmluva účinnosť. Po tomto dátume je možné predkladať žiadosti spolu s prílohami (Záznam o ubytovaní + kópie Potvrdení o Dočasnom útočisku, Čestné prehlásenia).

Odporúčame žiadosti o preplatenie príspevku predkladať najneskôr do 15.3.2023.

Zjednodušene - všetky FO a PO, ktoré majú podnikanie zapísané v živnostenskom registri. Všetky žiadosti, ktoré sú predkladané na Ministerstvo dopravy sú kontrolované, či má žiadateľ v príslušnom registri zapísanú niektorú z činností z klasifikácie SK-NACE 55 – Ubytovanie. Ak nie, nie je oprávnený žiadať o pomoc na Ministerstve dopravy, ale prostredníctvom obce a OÚ.

 • Poskytovanie ubytovania v hoteloch
 • Poskytovanie ubytovania v rekreačných zariadeniach
 • Poskytovanie ubytovania v hotelových apartmánoch
 • Poskytovanie ubytovania v moteloch
 • Poskytovanie ubytovania v ubytovniach pre mládež, v horských chatách
 • Poskytovanie ubytovania v prázdninových chatách, chatkách, domoch pre deti a iných domoch
 • Poskytovanie ubytovania v bytoch pre hostí a bungalovoch
 • Poskytovanie ubytovania v penziónoch, chatách a chatkách bez upratovacích služieb
 • Poskytovanie miesta na ubytovanie v kempoch, parkovanie obytných prívesov, rekreačné kempovanie, rybárske a poľovnícke táborenie pre krátkodobé pobyty návštevníkov
 • Poskytovanie miesta a zariadenie pre rekreačné vozidlá
 • Ubytovanie poskytované v ochranných prístreškoch, na miestach pre bivakovanie alebo na miestach pre umiestnenie stanov a/alebo spacích vakov
 • Študentské ubytovne
 • Vysokoškolské internáty
 • Hostely pre robotníkov

Nie, Podľa zákona Lex Ukrajina sú odídenci oslobodení od dane z ubytovania.

V tomto prípade vzniká povinnosť zapísať sa do RPVS, tak ako je uvedené aj v čl. V, ods. 3, písm. e) spoločnej zmluvy. Podľa zákona č. 315/2016 Z. z. (o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov) je povinný byť zapísaný v RPVS ten, komu má byť jednorazovo poskytnuté plnenie zo zmluvy, ktorého hodnota prevyšuje hodnotu 100 000 eur. Zároveň, ak zo zmluvy nie je zrejmé a pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti nemožno predpokladať, či hodnota plnenia prekročí hodnotu plnenia podľa odsekov 2 alebo 3, vzniká povinnosť zápisu do registra pred prijatím plnenia, ktorého poskytnutím má dôjsť k prekročeniu hodnoty plnenia podľa odsekov 2 alebo 3. Ďalej musí byť v registri partnerov verejného sektora zapísaný ten, komu majú byť poskytnuté viaceré čiastkové alebo opakujúce sa plnenia zo zmluvy, ktorého hodnota úhrnne prevyšuje 250 000 eur.