Skočiť na obsah

Od 1. marca sa mení výška príspevku za ubytovanie odídenca

Vláda Slovenskej republiky schválila dňa 22. 2. 2024 nariadenie vlády č. 22/2024 Z. z., ktorým sa, s účinnosťou od 1. marca 2024, mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 474/2023 Z. z. o príspevku za ubytovanie odídenca v súvislosti so situáciou na Ukrajine a dochádza ním k zmene výšky príspevku za ubytovanie odídenca. 

Za ubytovanie odídenca poskytované v mesiacoch január – marec 2024 bude podľa uvedeného nariadenia vlády poskytnutý príspevok nasledovne:

 1. za ubytovanie poskytnuté v čase od 01. 01. 2024 do 29. 02. 2024 bude zo strany MD SR poskytnutý príspevok za ubytovanie vo výške
 • nákladov za lôžko vykázaných fyzickou osobou alebo právnickou osobou poskytujúcou ubytovanie v ubytovacom zariadení podľa osobitného predpisu1 ) (ďalej len „osoba poskytujúca ubytovanie“), maximálne vo výške 12,00 eura za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,
 • nákladov za lôžko vykázaných osobou poskytujúcou ubytovanie, maximálne vo výške 6,00 eura za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov;
 1. za ubytovanie poskytnuté v čase od 01. 03. 2024 do 31. 03. 2024 bude zo strany MD SR poskytnutý príspevok za ubytovanie vo výške
 • nákladov za lôžko vykázaných fyzickou osobou alebo právnickou osobou poskytujúcou ubytovanie v ubytovacom zariadení podľa osobitného predpisu1) maximálne vo výške 6,00 eura za jednu noc ubytovania odídenca.

Zmluvy o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídencov od júna do decembra 2023 treba predložiť do konca januára

Pripomíname podnikateľom, ktorí poskytli ubytovanie odídencom v mesiacoch jún až december 2023, aby návrh zmlúv predložili najneskôr do 30. januára 2024. 

„Chcel by som všetkým podnikateľom pripomenúť, aby čím skôr uzatvorili s ministerstvom zmluvu o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídencov. Ak poskytli ubytovanie odídencom v období od júna do decembra minulého roka, návrh zmluvy môžu predložiť len do konca januára. Súvisí to s tým, že lehota na predloženie žiadosti o príspevok je len do 28. februára a pred jej uplynutím treba zmluvu spracovať, podpísať a zverejniť,“ povedal generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu na Ministerstve dopravy SR Tomáš Ondrčka.

Až po uzavretí zmluvy môžu ubytovatelia za toto obdobie predkladať svoje žiadosti o poskytnutie príspevku za ubytovanie odídencov. Urobiť tak môžu do 28. februára.

Návrh zmluvy o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca za nové obdobie, v mesiacoch január – marec 2024 je už dostupný na slovensko.sk aj na webe ministerstva dopravy:

https://www.mindop.sk/lex-ukrajina/ubytovanie-odidencov-v-obdobi-januar-2024-marec-2024

 

Ministerstvo dopravy upravuje príspevok za ubytovanie odídencov

Príspevok za ubytovanie odídencov z Ukrajiny pre podnikateľov s ubytovaním bude v mesiacoch január až marec 12 € za noc za dospelého človeka a 6 € za noc za dieťa do 15 rokov. Ministerstvo dopravy tým kopíruje výšku príspevku, ktorý vypláca ministerstvo vnútra fyzickým osobám.

„V súčasnosti viac ako tretina zo všetkých poskytovateľov ubytovania sú ubytovne. V tých sa dnes dá nájsť ubytovanie aj od 4 € za noc. Zároveň nám dáta ukazujú, že až 83 % ubytovaných sú dospelí ľudia, čo znamená, že zraniteľné skupiny už bývajú v trvalejších formách ubytovania a preto môžeme tento príspevok znížiť,“ povedal minister dopravy Jozef Ráž.

Žiadosti o príspevok budú môcť podnikatelia s ubytovaním predkladať po skončení obdobia, za ktorý sa poskytuje, čiže od apríla do júna budúceho roka. Príspevok sa bude vyplácať na základe štandardných zmlúv, ktoré už podnikatelia poznajú aj z minulosti.

V poslednom už uzavretom období, teda za mesiace jún až september, poskytovalo ubytovanie 500 zariadení, v ktorých sa dovedna za tento čas vystriedalo 11-tisíc osôb.

UPOZORNENIE:

Poskytovateľom ubytovania odporúčame skontrolovať platnosť potvrdení o tolerovanom pobyte. V prípade poskytovania bezplatného, resp. zvýhodneného ubytovania odídencom odporúčame poskytovateľom ubytovania, aby platnosť predkladaného potvrdenia kontrolovali na stránke Ministerstva vnútra SR pred a v prípade dlhodobejšieho ubytovania aj počas jeho trvania. Automatické predĺženie vydaného potvrdenia o tolerovanom pobyte, resp. skončenie jeho platnosti nie je na pôvodnom, fyzickom dokumente uvedené, čím nie je možné overiť, či udelený tolerovaný pobyt na našom území stále trvá. V prípade predloženia potvrdenia o tolerovanom pobyte, ktoré v čase poskytnutia ubytovania nebolo platné, nie je možné preplatiť príspevok za ubytovanie odídenca. Overenie platnosti tolerovaného pobytu.

Poskytovanie finančného príspevku za ubytovanie odídenca

Aktuálne je možnosť predkladať žiadosti o preplatenie príspevku za ubytovanie odídenca podľa Nariadeniu vlády SR č. 62/2023 Z. z., a to do 28. 02. 2024.

Ministerstvo zároveň prijíma aj návrhy zmluvy o preplatenie príspevku za ubytovanie odídenca podľa rovnakého nariadenia.

 

FAQ:

Zmluva sa vypĺňa , podpisuje a predkladá ministerstvu elektronicky, prostredníctvom formulára na slovensko.sk.

Podľa Nariadenia vlády č. 1792023 je možné žiadať o príspevok za obdobie od 1. júna 2023 do 31. decembra 2023.

Na strana 1 Zmluvy sa vypĺňajú:

 • Obchodné meno: celý názov podľa obchodného/živnostenského registra
 • Sídlo: adresa sídla, teda adresa uvedená v príslušnom registri, nie prevádzky
 • Registrácia: súd/oddiel/vložka, atď
 • Následne sa na poslednej strane (pred prílohami / miesto na podpis) vypĺňajú: V ________ dňa mesto, dátum podpisu na strane žiadateľa Meno a priezvisko kto zmluvu podpisuje. V prípade, že zmluvu podpisuje splnomocnená osoba, je potrebné spolu so zmluvou doložiť splnomocnenie. Funkcia podľa popisky na vzore zmluvy

Aktuálne pripravujeme formulár na predkladanie návrhu zmluvy podľa nariadenia vlády SR č. 179/2023 Z. z. Vzor zmluvy bude na stránke ministerstva zverejnený v krátkom čase. Odporúčame návrh zmluvy vypísať a doručiť na ministerstvo čím skôr. Zmluvu bude možné predložiť prostredníctvom formulára na slovensko.sk.

Žiadosť je možné predkladať až po zverejnení uzatvorenej zmluvy v Centrálnom registri zmlúv. V žiadosti je potrebné vyplniť všetky polia. Údaje, ktoré sú totožné s údajmi uvádzanými v zmluve a tiež

 • Poradové číslo žiadosti - koľká v poradí bola žiadosť predložená. Neuvádza sa číslo mesiaca, za ktorý sa žiada, ale poradie žiadosti predkladanej k platnej zmluve, napr. 01/2023, 02/2023 a pod
 • Zmluva o poskytnutí príspevku - číslo uvedené na zmluve podpísanej MD SR a doručenej žiadateľovi
 • Deň uzatvorenia zmluvy - neskorší dátum pri podpisoch
 • Registrácia - súd/oddiel/vložka, atď
 • Požadovaná výška príspevku - v prípade, že sa predkladá viac ako 1 ks tlačiva Záznam o ubytovaní, teda že sa predkladá viac ako 40 riadkov, tu sa uvádza súčet všetkých hodnôt zo všetkých predkladaných hárkov.
 • Oprávnené obdobie - ubytovanie poskytnuté v ktorom mesiaci?
 • Počet záznamov (v ks) - súčet všetkých riadkov s uvedenými údajmi o odídencoch so všetkých hárkov, ktoré sa k jednej Žiadosti predkladajú
 • Kontaktná osoba Telefón; e-mail - uvádzajú sa údaje na osobu oprávnenú komunikovať s MDV ohľadne údajov uvedených v žiadosti. Zároveň je žiadúce, aby bola uvedená kontaktná osoba zastihnuteľná telefonicky, alebo mailom na uvedených kontaktných údajoch.
 • Čestné vyhlásenia – 2 zaškrtávacie políčka v spodnej časti žiadosti.

V prípade, že odídenec má so sebou platný pas alebo iný doklad z ktorého je zrejmé jeho celé meno a ostatné údaje potrebné pre vyplnenie žiadosti, tieto sa uvedú v jednotlivých riadkoch. V prípade, že nemá iný doklad ako Potvrdenie o tolerovanom pobyte, pre účely čerpania finančného príspevku sa uvádzajú všetky známe údaje a tie, ktoré sú uvedené v Potvrdení o tolerovanom pobyte. V Zázname sa okrem mena, priezviska, rodného priezviska, dátumu narodenia a štátnej príslušnosti uvádza

 • Platca DPH - v hornej časti je možnosť voľby áno/nie. Podľa zvolenej možnosti následne tabuľka počíta výšku príspevku s alebo bez DPH
 • Dospelý/dieťa - v zázname sa vyberá označenie dospelej osoby alebo dieťaťa: číslovka „1“ pre dospelého alebo číslovka „2“ pre dieťa
 • Číslo ID (iný doklad) - ak existuje, uvedie sa. Ak neexistuje, pole ostáva prázdne
 • Doklad o pobyte - uvádza sa „identifikátor“. Spravidla 10 miestne číslo. Je uvedený v 6. riadku údajov o odídencovi
 • Dátum účinnosti dokladu - uvádza sa prvý deň lehoty pobytu na Slovensku. Údaj je uvedený v predposlednom riadku informácií o odídencovi ako od..... do..... . V zmysle zákona je nárok na preplatenie až 7 dní pred udelením Potvrdenia o tolerovanom pobyte, najskôr od 26.2.2022.
 • Počet prenocovaní - počet nocí nasledujúcich po dni príchodu. Napríklad: príchod v pondelok, odchod vo štvrtok. Počet nocí je 3.
 • Ubytovanie pokračujúce do nasledujúceho mesiaca - v kolónke „do“ sa uvádza 1 deň nasledujúceho mesiaca. Príklad: ak bol ubytovaný celý marec a pokračoval v apríli, za mesiac marec sa uvádza ubytovanie od: 1.3. do 1.4.
Záznam sa vypĺňa samostatne pre každý mesiac oprávneného obdobia. Poskytnuté ubytovanie za viacero mesiacov sa neuvádza v jednom spoločnom zázname, ale pre každý mesiac v samostatnom.

Po podpise zmluvy oboma stranami a jej zverejnením v CRZ nadobúda Zmluva účinnosť. Po tomto dátume je možné predkladať žiadosti spolu s prílohami (Záznam o ubytovaní + kópie Potvrdení o Dočasnom útočisku).

Zjednodušene - všetky FO a PO, ktoré majú podnikanie zapísané v živnostenskom registri. Všetky žiadosti, ktoré sú predkladané na Ministerstvo dopravy sú kontrolované, či má žiadateľ v príslušnom registri zapísanú niektorú z činností z klasifikácie SK-NACE súvisiacou s poskytovaním ubytovania. Ak nie, nie je oprávnený žiadať o pomoc na Ministerstve dopravy, ale prostredníctvom obce a OÚ.

 • Poskytovanie ubytovania v hoteloch
 • Poskytovanie ubytovania v rekreačných zariadeniach
 • Poskytovanie ubytovania v hotelových apartmánoch
 • Poskytovanie ubytovania v moteloch
 • Poskytovanie ubytovania v ubytovniach pre mládež, v horských chatách
 • Poskytovanie ubytovania v prázdninových chatách, chatkách, domoch pre deti a iných domoch
 • Poskytovanie ubytovania v bytoch pre hostí a bungalovoch
 • Poskytovanie ubytovania v penziónoch, chatách a chatkách bez upratovacích služieb
 • Poskytovanie miesta na ubytovanie v kempoch, parkovanie obytných prívesov, rekreačné kempovanie, rybárske a poľovnícke táborenie pre krátkodobé pobyty návštevníkov
 • Poskytovanie miesta a zariadenie pre rekreačné vozidlá
 • Ubytovanie poskytované v ochranných prístreškoch, na miestach pre bivakovanie alebo na miestach pre umiestnenie stanov a/alebo spacích vakov
 • Študentské ubytovne
 • Vysokoškolské internáty
 • Hostely pre robotníkov

Nie, Podľa zákona Lex Ukrajina sú odídenci oslobodení od dane z ubytovania.

V tomto prípade vzniká povinnosť zapísať sa do RPVS, tak ako je uvedené aj v čl. V, ods. 3, písm. e) spoločnej zmluvy. Podľa zákona č. 315/2016 Z. z. (o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov) je povinný byť zapísaný v RPVS ten, komu má byť jednorazovo poskytnuté plnenie zo zmluvy, ktorého hodnota prevyšuje hodnotu 100 000 eur. Zároveň, ak zo zmluvy nie je zrejmé a pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti nemožno predpokladať, či hodnota plnenia prekročí hodnotu plnenia podľa odsekov 2 alebo 3, vzniká povinnosť zápisu do registra pred prijatím plnenia, ktorého poskytnutím má dôjsť k prekročeniu hodnoty plnenia podľa odsekov 2 alebo 3. Ďalej musí byť v registri partnerov verejného sektora zapísaný ten, komu majú byť poskytnuté viaceré čiastkové alebo opakujúce sa plnenia zo zmluvy, ktorého hodnota úhrnne prevyšuje 250 000 eur.