Skočiť na obsah

Poskytovanie finančného príspevku za ubytovanie odídenca

Možnosť predkladať žiadosti o preplatenie príspevku za ubytovanie odídenca podľa Nariadeniu vlády SR č. 219/2022 bola do 31.10.2022. Aktuálne prebieha kontrola predložených žiadostí a priebežné spracovanie platieb.

Kontakt

lexukrajina@mindop.sk
02/5949 4895

FAQ:

Na strana 1 Zmluvy sa vypĺňajú:

 • Obchodné meno: celý názov podľa obchodného/živnostenského registra
 • Sídlo: adresa sídla, teda adresa uvedená v príslušnom registri, nie prevádzky
 • Registrácia: súd/oddiel/vložka, atď
 • Následne sa na strane (str. č.7) vypĺňajú: V ________ dňa mesto, dátum podpisu na strane žiadateľa Meno a priezvisko kto zmluvu podpisuje. V prípade, že zmluvu podpisuje splnomocnená osoba, je potrebné spolu so zmluvou doložiť splnomocnenie. Funkcia podľa popisky na vzore zmluvy
ZMLUVU SA TLAČÍ V POČTE 6 KS! TLAČIA SA AJ str. 8-10!

Zmluvu je možné vypísať a predložiť prostredníctvom formulára na slovensko.sk. Zmluva je základom pre následné predkladanie žiadostí. Doručuje sa len elektronicky. Formulár pre predkladanie zmlúv pre oprávnené obdobie júl-september 2022 bol aktivovaný od júla 2022; aktuálne už nie je možné návrh zmluvy predložiť.

V žiadosti je potrebné vyplniť všetky polia. Údaje, ktoré sú totožné s údajmi uvádzanými v zmluve a tiež

 • Poradové číslo žiadosti - koľká v poradí bola žiadosť predložená. Neuvádza sa číslo mesiaca, za ktorý sa žiada, ale poradie žiadosti predkladanej k platnej zmluve, napr. 01/2022, 02/2022 a pod
 • Zmluva o poskytnutí príspevku - číslo uvedené na zmluve podpísanej MDV a doručenej žiadateľovi
 • Deň uzatvorenia zmluvy - neskorší dátum pri podpisoch
 • Registrácia - súd/oddiel/vložka, atď
 • Požadovaná výška príspevku - v prípade, že sa predkladá viac ako 1 ks tlačiva Záznam o ubytovaní, teda že sa predkladá viac ako 40 riadkov, tu sa uvádza súčet všetkých hodnôt zo všetkých predkladaných hárkov.
 • Oprávnené obdobie - ubytovanie poskytnuté v ktorom mesiaci?
 • Počet záznamov (v ks) - súčet všetkých riadkov s uvedenými údajmi o odídencoch so všetkých hárkov, ktoré sa k jednej Žiadosti predkladajú
 • Kontaktná osoba Telefón; e-mail - uvádzajú sa údaje na osobu oprávnenú komunikovať s MDV ohľadne údajov uvedených v žiadosti

V prípade, že odídenec má so sebou platný pas alebo iný doklad z ktorého je zrejmé jeho celé meno a ostatné údaje potrebné pre vyplnenie žiadosti, tieto sa uvedú v jednotlivých riadkoch. V prípade, že nemá iný doklad ako Potvrdenie o tolerovanom pobyte, pre účely čerpania finančného príspevku sa uvádzajú všetky známe údaje a tie, ktoré sú uvedené v Potvrdení o tolerovanom pobyte. V Zázname sa okrem mena, priezviska, rodného priezviska, dátumu narodenia a štátnej príslušnosti uvádza

 • Platca DPH - v hornej časti je možnosť voľby áno/nie. Podľa zvolenej možnosti následne tabuľka počíta výšku príspevku s alebo bez DPH
 • Dospelý/dieťa - v zázname sa vyberá označenie dospelej osoby alebo dieťaťa: číslovka „1“ pre dospelého alebo číslovka „2“ pre dieťa
 • Číslo ID (iný doklad) - ak existuje, uvedie sa. Ak neexistuje, pole ostáva prázdne
 • Doklad o pobyte - uvádza sa „identifikátor“. Spravidla 10 miestne číslo. Je uvedený v 6. riadku údajov o odídencovi
 • Dátum účinnosti dokladu - uvádza sa prvý deň lehoty pobytu na Slovensku. Údaj je uvedený v predposlednom riadku informácií o odídencovi ako od..... do..... . V zmysle zákona je nárok na preplatenie až 7 dní pred udelením Potvrdenia o tolerovanom pobyte, najskôr od 26.2.2022.
 • Počet prenocovaní - počet nocí nasledujúcich po dni príchodu. Napríklad: príchod v pondelok, odchod vo štvrtok. Počet nocí je 3.

Po podpise zmluvy oboma stranami a zverejnením v CRZ nadobúda Zmluva účinnosť. Po tomto dátume je možné predkladať žiadosti spolu s prílohami (Záznam o ubytovaní + kópie Potvrdení o Dočasnom útočisku, Čestné prehlásenie). Žiadosti bolo možné predložiť do 31.10.2022.

Zjednodušene - všetky FO a PO, ktoré majú podnikanie zapísané v živnostenskom registri. Všetky žiadosti, ktoré sú predkladané na Ministerstvo dopravy sú kontrolované, či má žiadateľ v príslušnom registri zapísanú niektorú z činností z klasifikácie SK-NACE 55 – Ubytovanie. Ak nie, nie je oprávnený žiadať o pomoc na Ministerstve dopravy, ale prostredníctvom obce a OÚ.

 • Poskytovanie ubytovania v hoteloch
 • Poskytovanie ubytovania v rekreačných zariadeniach
 • Poskytovanie ubytovania v hotelových apartmánoch
 • Poskytovanie ubytovania v moteloch
 • Poskytovanie ubytovania v ubytovniach pre mládež, v horských chatách
 • Poskytovanie ubytovania v prázdninových chatách, chatkách, domoch pre deti a iných domoch
 • Poskytovanie ubytovania v bytoch pre hostí a bungalovoch
 • Poskytovanie ubytovania v penziónoch, chatách a chatkách bez upratovacích služieb
 • Poskytovanie miesta na ubytovanie v kempoch, parkovanie obytných prívesov, rekreačné kempovanie, rybárske a poľovnícke táborenie pre krátkodobé pobyty návštevníkov
 • Poskytovanie miesta a zariadenie pre rekreačné vozidlá
 • Ubytovanie poskytované v ochranných prístreškoch, na miestach pre bivakovanie alebo na miestach pre umiestnenie stanov a/alebo spacích vakov
 • Študentské ubytovne
 • Vysokoškolské internáty
 • Hostely pre robotníkov

Nie, Podľa zákona Lex Ukrajina sú odídenci oslobodení od dane z ubytovania.

V tomto prípade vzniká povinnosť zapísať sa do RPVS dosiahnutím limitu (250 000,- eur ročne pre jednu zmluvu), tak ako je uvedené aj v čl. V, ods. 3, písm. e) spoločnej zmluvy.