Skočiť na obsah

Informácie o dunajskej vodnej ceste

V tejto časti Danube „Logistic Information“ môžete nájsť užitočné informácie o dunajskej vodnej ceste na jednom mieste. K dispozícií sú Vám informácie o počasí, hladine vody v Dunaji, prístavoch a termináloch na slovenskom úseku Dunaja, mostoch, obmedzeniach rozmerov plavidiel, štandardizovaných plavebných opatreniach, európskom portáli RIS, plavebných opatreniach na slovenskom úseku Dunaja, vodnom diele Gabčíkovo, ako aj možnosť získania nových poznatkov z online časopisov zaoberajúcimi sa vodnou dopravou.

Slovenský hydrometeorologický ústav  Slovenský hydrometeorologický ústav

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) je špecializovaná organizácia vykonávajúca hydrologickú a meteorologickú službu na národnej aj medzinárodnej úrovni. Činnosť SHMÚ sa riadi najmä zákonom 201/2009 Z.z. o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe. Slovenský hydrometeorologický ústav zriadilo 1. januára 1969 Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva. SHMÚ pokračoval v meteorologickej a hydrologickej službe, ktoré pôsobili na území Slovenska približne od polovice 19. storočia. V súčasnosti je SHMÚ organizáciou v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR.  Spôsob financovania SHMÚ určuje jeho zaradenie medzi príspevkové organizácie.

SHMÚ monitoruje kvantitatívne a kvalitatívne parametre stavu ovzdušia a vôd na území Slovenskej republiky, zhromažďuje, overuje, hodnotí, archivuje a interpretuje údaje a informácie o stave a režime ovzdušia a vôd, popisuje deje v atmosfére a hydrosfére, tvorí a vydáva meteorologické a hydrologické predpovede, výstrahy a informácie.
Údaje, informácie a výsledky štúdií poskytuje užívateľom a verejnosti.

Všetky vodné cesty: 

http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=ran_sprav

Dunaj: 

http://www.shmu.sk/sk/?page=111

Informácie o hladine vody v Dunaji : 

http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=hydro_vod_ba

 

SlovRIS SlovRIS

Riečne informačné služby (RIS) sú harmonizované informačné služby na podporu riadenia premávky a dopravy v rámci vnútrozemskej plavby, vrátane prepojení s ostatnými druhmi dopravy. RIS sa nezameriavajú na vnútorné obchodné činnosti medzi jednou alebo viacerými zúčastnenými obchodnými spoločnosťami, avšak sú otvorené prepojeniu s obchodnými aktivitami.

http://www.slovris.sk

Prístavy a terminály: Informácie o prístavoch a termináloch na slovenskom úseku Dunaja

http://www.slovris.sk/vodna-cesta/objekty-ref-udaje-udaje-pre-plavbu/pristavy-a-terminaly/

Mosty: Informácie o mostoch na slovenskom úseku Dunaja

http://www.slovris.sk/vodna-cesta/objekty-ref-udaje-udaje-pre-plavbu/mosty/

Obmedzienie rozmerov plavidiel: Informácie o prípustných rozmeroch (dĺžka a šírka) plavidiel na slovenskom úseku Dunaja

http://www.slovris.sk/vodna-cesta/objekty-ref-udaje-udaje-pre-plavbu/obmedzenia-rozmerov-plavidielzostav/

Správy pre vodcov plavidiel: Štandardizované plavebné opatrenia

http://www.slovris.sk/vodna-cesta/spravy-pre-vodcov-plavidiel/

Európsky portál RIS:

http://www.ris.eu/

 

Dopravný úrad Dopravný úrad

Dopravný úrad bol zriadený zákonom NR SR č. 402/2013 Z.z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dopravnom úrade) s účinnosťou od 1. januára 2014 ako orgán štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva a vnútrozemskej plavby. Dopravný úrad je právnym nástupcom Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, Leteckého úradu Slovenskej republiky a Štátnej plavebnej správy.

Vnútrozemská plavba

Divízia vnútrozemskej plavby Dopravného úradu plní úlohy v oblasti vnútrozemskej plavby. V súlade so zákonom č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, vykonáva štátny odborný dozor nad správou a údržbou vodných ciest a prístavov, prevádzkou plavidiel a požičovní malých plavidiel na vodných cestách a v prístavoch, odbornou spôsobilosťou členov posádok plavidiel a obsluhy plavebných komôr, spôsobilosťou plavidiel s výnimkou ťažobných zariadení umiestnených na plavidlách podľa osobitného predpisu. V prípade plavidiel trvalo vyradených z prevádzky vykonáva dozor nad ich odstránením, dodržiavaním pravidiel bezpečnosti vnútrozemskej plavby, vykonávaním a priebehom kvalifikačného kurzu, odbornou spôsobilosťou bezpečnostných poradcov a odborníkov, prepravou nebezpečných tovarov.

Plavebné opatrenia: Informácie o plavebných opatreniach na slovenskom úseku Dunaja

http://plavba.nsat.sk/category/plavebne-opatrenia/

 

Plavebné komory VD Gabčíkovo 

Informácie o aktuálnej situácii na plavebných komorách VD Gabčíkovo na r.km 8,25 kanálu vodného diela Gabčíkovo:

http://www.slovris.sk/udaje-pre-plavbu/plavebne-komory/

Informácie o projekte Modernizácie plavebných komôr vodného diela Gabčíkovo: Plavebné komory VD Gabčíkovo

www.gabcikovolocks.eu 

Stránka Splnomocnenca vlády SR pre výstavbu a prevádzku sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros:

http://www.vvb.sk/gabcikovo.gov.sk/index.php?page=plavebna-draha-a-plavba

 

Svet Dopravy

Online časopis aj o vodnej doprave:

http://www.svetdopravy.sk/category/vnutrozemska-vodna-doprava/

Článok o slovenských prístavoch a prekladiskách:

http://www.svetdopravy.sk/slovenske-vnutrozemske-pristavy-a-prekladiska/

 

Transport a logistika

Online časopis o logistike aj o vodnej doprave:

https://transport.sk/obsah/spravy/vodna-doprava/