Skočiť na obsah

Digitálna platforma údajov o energetickej hospodárnosti fondu budov v Slovenskej republike

Verejné pripomienkovanie projektového zámeru „Digitálna platforma údajov o energetickej hospodárnosti fondu budov v Slovenskej republike“ (v META IS ako projekt_2477)

V termíne od 16.4.2024 do 29.4.2024 môžete zasielať svoje pripomienky prostredníctvom formulára (.xlsx; 11 KB) na adresu: miloslava.slizova@mindop.sk

Popis projektu

Názov a sídlo prijímateľa:

Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava, Slovenská republika

Názov projektu:

Digitálna platforma údajov o energetickej hospodárnosti fondu budov v Slovenskej republike

Miesto realizácie projektu:

Slovenská republika

 

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy pre energetickú hospodárnosť budov a gestor smernice o energetickej hospodárnosti budov (ďalej len „EHB) navrhuje vytvorenie digitálnej platformy údajov o energetickej hospodárnosti fondu budov v SR, ktorou sa zabezpečí plnenie povinností vyplývajúcich z nového návrhu smernice EP a Rady o energetickej hospodárnosti budov.

Konzistentnosť, integrita a dostupnosť dát o celkovej energetickej hospodárnosti fondu všetkých budov v Slovenskej republike je kľúčovým prvkom pre vypracovanie národných politík v oblasti obnovy budov a znižovanie energetickej náročnosti v sektore budov, pričom sa súčasne umožní zdieľanie digitálnych údajov o energetickej hospodárnosti budovy rôznym používateľom.

Vytvorenie jednotnej, interoperabilnej a integrovanej databázy údajov o energetickej hospodárnosti fondu budov, zabezpečenie výmeny jej údajov a prenosu údajov do monitorovacieho strediska EÚ pre budovy a prístupnosti údajov rôznym používateľom, sú nové povinnosti plynúce z návrhu smernice. Platforma umožní vytvárať, sprístupniť, evidovať a uchovávať digitálny energetický certifikát a pasport obnovy budovy,  a uchovať vstupné údaje použité pri vytváraní oboch dokumentov.  

V rámci projektu sa predpokladá vytvorenie  digitálnej platformy údajov o energetickej hospodárnosti fondu budov v SR formou samostatného informačného systému.

Informačný systém bude pozostávať z nasledovných častí:

  • Portál EHB
  • Modul Mapové zobrazenie
  • Modul Autentifikácie a správy identít
  • Modul EHB
  • Dátovo analytická platforma
  • Notifikačný modul

Projekt je súčasťou Reformy 3 Plánu obnovy a odolnosti SR (kapitola REPower). Ciele a míľniky projektu sú v súlade s cieľmi a míľnikmi uvedenej reformy v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR..

Projektom sa zabezpečí dostupnosť údajov o energetickej hospodárnosti budov všetkým relevantným aktérom.

Projekt bol vypracovaný v súlade s vyhláškou č. 401/2023 Z.z. Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy, pričom predmetné dokumenty k projektu sú zverejnené aj na webovej stránke https://metais.vicepremier.gov.sk/

Dokumenty:

_________

Bratislava  16. 4. 2024