Skočiť na obsah

Čo sa rozumie pod pojmom podnet

Podnetom je podanie fyzickej alebo právnickej osoby, ktoré

  • Má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru alebo návrhu podávateľa podnetu,
  • Nie je v ňom jednoznačne vyjadrené akej ochrany svojho práva alebo právom chráneného záujmu sa podávateľ domáha,
  • Poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti ministerstva alebo jeho podriadených organizácií, ktorých odstránenie a vybavenie nie je upravené predpismi patriacimi do pôsobnosti ministerstva , ale inými právnymi predpismi (ako napríklad Občiansky súdny poriadok, Trestný poriadok, Zákon o katastri nehnuteľností, Zákon o ochrane spotrebiteľa a Zákon o priestupkoch).