Štátna správa v oblasti radiačnej ochrany

V zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky orgánom štátnej správy v oblasti radiačnej ochrany. Kompetencie vyplývajúce z toho zákona vykonáva prostredníctvom Útvaru vedúceho hygienika rezortu - Oddelenia radiačnej ochrany

 

Kontakt:

Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Útvar vedúceho hygienika rezortu
Oddelenie radiačnej ochrany 

RNDr. Darina Páleniková, MPH – vedúca oddelenia
telefón: +421 2 594 94 707
mobil: +421 915 393 669
email: darina.palenikova@mindop.sk  


Konzultácie:
Mgr. Alena Bujnová – odborná pracovníčka oddelenia
telefón: +421 2 594 94 579
mobil: +421 918 825 079
email: alena.bujnova@mindop.sk

 

 • Služobná pohotovosť

  • Rozhodnutím ministra č. 104/2018 zo dňa 12. 12. 2018 bol vytvorený systém služobnej pohotovosti na zabezpečenie plnenia úloh oddelenia radiačnej ochrany pri riešení radiačných mimoriadnych udalostí v rezorte a núdzových situácií.

  • telefónne číslo havarijnej odozvy MDV SR: +421 918 657 879

  • emailová adresa: radiacna.ochrana@mindop.sk
    

 • Štátna správa a dozor v oblasti radiačnej ochrany v rezorte MDV SR:

 • Usmernenia:

  • č. 1 (ver.1) k odbornej spôsobilosti a odbornej príprave v radiačnej ochrane (.pdf; 413 kB)
  • č. 2 (ver.1)  k radiačnej ochrane členov posádky lietadiel a poskytovaniu služby stanovovania osobných dávok pracovníkov vystavených kozmickému žiareniu (.pdf; 884 kB )
  • č. 3 (ver.1) k preprave rádioaktívnych materiálov (pripravuje sa)
  • č. 4 (ver.1) k používaniu zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení (pripravuje sa)
    
 • Preprava rádioaktívneho materiálu

  • podrobnejšie informácie (link) - žiadosť o vydanie povolenia, aktualizácia dokumentácie podľa požiadaviek nového zákona a oznamovanie prepravy
  • zoznam poskytovateľov odbornej prípravy a aktualizačnej odbornej prípravy v oblasti prepravy rádioaktívnych materiálov podľa zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane (pdf; 207 kB)
  • ADR organizácie poverené MDV SR na vykonávanie školenia vodičov a bezpečnostných poradcov podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave (link)
    
 • Odborná spôsobilosť v radiačnej ochrane:

  • žiadosť o overenie/uznanie odbornej spôsobilosti (.pdf; 450kB)
  • najbližšie termíny konania skúšky odbornej spôsobilosti: 
   • september 2019 
  • vyplnenú žiadosť spolu s prílohami zaslať elektronicky e-mailom na vyššie uvedené kontakty
  • na úhradu správnych poplatkov spojených s vykonaním skúšky (30€) a s vydaním osvedčenia (20€) bude žiadateľovi vydaný platobný príkaz po zaevidovaní jeho žiadosti. 
  • pri zaslaní žiadosti a príloh cez elektronické podanie (www.slovensko.sk) sa aplikuje znížená sadzba správnych poplatkov o 50%.
    
 • Lekárske ožiarenie:

  • Držiteľ povolenia na používanie ZIŽ pri lekárskom ožiarení vydaného do 31. marca 2018 podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov je povinný prispôsobiť svoju prevádzkovú dokumentáciu požiadavkám nového zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmenu prevádzkovej dokumentácie je následne potrebné oznámiť MDV SR ako vecne a miestne príslušnému orgánu radiačnej ochrany, a to do 15 dní odo dňa jej vykonania. 
  • formulár aktualizácie prevádzkovej dokumentácie podľa požiadaviek zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane (.docx; 26,6 kB)