Skočiť na obsah

Štátna správa v oblasti radiačnej ochrany

V zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane je Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky orgánom štátnej správy v oblasti radiačnej ochrany. Kompetencie vyplývajúce z toho zákona vykonáva prostredníctvom Oddelenia radiačnej ochrany a Útvaru vedúceho hygienika rezortu.

 

Aktualita

Oznamujeme Vám, že v januári 2022 bolo vydané nové metodické usmernenie č. 6 k predkladaniu Súhrnnej správy o vyhodnotení prepráv za kalendárny rok - link.

Termín na predloženie Súhrnnej správy za rok 2022 v zmysle podmienok uvedených v rozhodnutí je do 31. 01. 2023.

 

Mimoriadna situácia

Plnenie požiadaviek radiačnej ochrany počas trvania mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19

Prioritou MDV SR, ako orgánu radiačnej ochrany, aj počas tejto mimoriadnej situácie, je zabezpečenie vysokej úrovne radiačnej ochrany. Nie je však možné vylúčiť, že niektoré povinnosti v oblasti radiačnej ochrany nebude možné prakticky splniť.

V prípade, že pri vykonávaní činnosti vedúcej k ožiareniu alebo pri poskytovaní služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany v rezorte dopravy nie je možné zabezpečiť úroveň radiačnej ochrany v plnom rozsahu, obráťte sa bezodkladne na pohotovostnú linku oddelenia radiačnej ochrany. Všetky prípady budú posudzované individuálne s využitím odstupňovaného prístupu a komplexného hodnotenia všetkých súvisiacich skutočností.

Veríme, že súčasnú situáciu spoločne zvládneme.

 

Pohotovostná linka radiačnej ochrany

Systém služobnej pohotovosti na zabezpečenie plnenia úloh oddelenia radiačnej ochrany pri riešení radiačných mimoriadnych udalostí v rezorte a núdzových situácií bol vytvorený rozhodnutím ministra č. 104/2018 zo dňa 12. 12. 2018.

 

+ 421 918 657 879                     radiacna.ochrana@mindop.sk

 

 

Kontakt

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Útvar vedúceho hygienika rezortu
Oddelenie radiačnej ochrany
Námestie slobody 6
810 05 Bratislava
 

Oddelenie radiačnej ochrany 

 

RNDr. Darina Páleniková, MPH – vedúca oddelenia
telefón: +421 2 594 94 707
mobil: +421 915 393 669
email: darina.palenikova@mindop.sk  

Pracovisko
Lamačská cesta 8 (Patrónka)
811 04 Bratislava