Skočiť na obsah

Prehľad platnej legislatívy a účelnosť poskytnutia dotácií v pôsobnosti MD SR

 

Legislatíva upravujúca dotačné mechanizmy Účely dotačných mechanizmov
Zákon č. 443/2010. Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní Podľa § 3 zákona sa môže dotácia poskytnúť na:
a) obstaranie nájomného bytu na účel sociálneho bývania podľa tohto zákona,
b) obstaranie technickej vybavenosti,
c) odstránenie systémovej poruchy bytového domu.
Zákon č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov Podľa § 2 zákona sa dotácie poskytujú na financovanie obstarania:
a) náhradného bytu,
b) technickej vybavenosti, ktorou je vodovodná prípojka a verejný vodovod; kanalizačná prípojka a verejná kanalizácia, vrátane čistiarne odpadových vôd; prípojka elektrickej energie; prípojka plynu alebo; miestna komunikácia vrátane verejného osvetlenia a odstavných plôch (ďalej len „miestna komunikácia“,
c) pozemku.
Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu Podľa § 29 zákona možno dotáciu poskytnúť na:
a) marketing a propagáciu, najmä na účasť na veľtrhoch, výstavách, prezentáciách, tvorbu webového sídla, tvorbu loga organizácie cestovného ruchu, elektronický marketing, tvorbu zľavových produktov, tvorbu propagačných a informačných tlačovín okrem knižných publikácií,
b) činnosť turistického informačného centra zriadeného organizáciou cestovného ruchu okrem nákladov na mzdy,
c) tvorbu a prevádzku rezervačného systému,
d) tvorbu a podporu udržateľných produktov cestovného ruchu,
e) podporu atraktivít danej lokality tak, aby sa stali súčasťou stálej ponuky v cestovnom ruchu,
f) infraštruktúru cestovného ruchu okrem výstavby zariadení určených na ubytovanie,
g) zabezpečenie strategických, koncepčných a analytických materiálov a dokumentov, štatistík a prieskumov,
h) zavedenie a udržiavanie hodnotiaceho systému kvality služieb,
i) vzdelávacie aktivity zamerané na skvalitnenie a rozvoj destinácie a cestovného ruchu v nej.

Zákon  č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov

Podľa § 9a zákona možno dotáciu poskytnúť na:
a) výskum a vývoj v oblasti energetickej hospodárnosti,
b) urýchlenie zvyšovania energetickej hospodárnosti budov a na ich prechod na budovy s takmer nulovou potrebou energie podľa národného plánu.

Podľa § 9c a § 9ca zákona možno príspevok poskytnúť na:
a) zateplenie rodinného domu na účely zlepšenia energetickej hospodárnosti rodinného domu,
b) rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie.

Zákon  č. 151/2019 Z. z. o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky  Podľa § 3 zákona možno dotáciu poskytnúť na:

a) vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu, zmenu stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukciu cyklistickej komunikácie,
b) vypracovanie projektovej dokumentácie na dopravné značenie cyklistickej komunikácie,
c) výstavba, zmena stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry, alebo
d) osvetové kampane a propagačné kampane, ktorých cieľom je podpora cyklistickej dopravy a cykloturistiky.

Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon)

Podľa § 56a zákona môže ministerstvo poskytnúť dotáciu na:
a) účely bezpečnostnej ochrany letísk, výkonu záchranných a hasičských služieb a odbavenia letov oslobodených od odplát,
b) účel poskytovania letových prevádzkových služieb letom oslobodeným od odplát,
c) účel prevádzky infraštruktúry alebo vybavenia letiska, najmä pohybových plôch a odbavovacej budovy, okrem infraštruktúry a vybavenia na vykonávanie neleteckých činností, ak tým nebudú dotknuté pravidlá poskytovania štátnej pomoci podľa osobitného predpisu a medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
d) účel investícií do infraštruktúry alebo do vybavenia letiska, najmä pohybových plôch a odbavovacej budovy, okrem infraštruktúry a vybavenia na vykonávanie neleteckých činností, ak tým nebudú dotknuté pravidlá poskytovania štátnej pomoci podľa osobitného predpisu a medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.