Skočiť na obsah

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Vážená dotknutá osoba,
radi by sme Vás informovali o tom, akým spôsobom a za akým účelom spracúva Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sídlo: Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava, ako prevádzkovateľ, Vaše osobné údaje. Zároveň by sme Vám chceli priblížiť Vaše práva na úseku ochrany osobných údajov. S akýmikoľvek otázkami alebo pri uplatňovaní Vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov sa prosím obracajte priamo na našu zodpovednú osobu, a to prostredníctvom kontaktov uvedených nižšie.

Našim cieľom je v čo najväčšej miere zachovať Vaše súkromie, preto sme implementovali rôzne opatrenia, s cieľom chrániť osobné údaje pred akýmkoľvek neoprávneným prístupom. Bližšie údaje o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky nájdete v nasledujúcich častiach tohto dokumentu.
 

Kto je prevádzkovateľ a aké sú jeho kontaktné údaje?

Prevádzkovateľom osobných údajov je v súlade s príslušnou legislatívou na úseku ochrany osobných údajov Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky. Sme Vám kedykoľvek k dispozícii prostredníctvom nasledovných kontaktných údajov:

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2/ 5949 4111
https://www.mindop.sk/kontakt

Kto je zodpovednou osobou prevádzkovateľa?

V súvislosti s akoukoľvek otázkou týkajúcou sa spracúvania Vašich osobných údajov prevádzkovateľom a uplatňovania Vašich práv na úseku ochrany osobných údajov, prosím neváhajte kontaktovať našu zodpovednú osobu, a to prostredníctvom týchto kontaktných údajov:

Meno: Mgr. Ondrej Višňovský
E-mail: gdpr@mindop.sk
Telefón: +421 2 5949 4307

Zodpovednej osobe môžete hlásiť tiež narušenie zabezpečenia ochrany osobných údajov a akékoľvek podozrenie z porušovania práv a povinností v oblasti ochrany osobných údajov.

Kto môže byť dotknutou osobou?

Dotknutými osobami, ktorých osobné údaje môžeme spracúvať v rámci plnenia zákonných úloh najmä na úseku: dopravy; poštových služieb; elektronických komunikácii; krízového riadenia a ochrany utajovaných skutočností; hospodárskej mobilizácie; ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia; ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia, sú (v závislosti od konkrétnej spracovateľskej operácie), najmä nasledovné osoby:

 • zasielatelia žiadosti podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, a/alebo zasielatelia "občianských otázok", ktoré boli postúpené na ministerstvo prostredníctvom  obcan@mindop.sk;
 • fyzická osoba, ktorá prichádza ako návšteva, alebo ako stránka za zamestnancom ministerstva;
 • zamestnanci ministerstva,manželia alebo manželky zamestnancov ministerstva,vyživované deti zamestnancov,rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby,bývalí zamestnanci ministerstva;
 • osoby vykonávajúce práce na základe dohody o výkone práce mimo pracovného pomeru;
 • uchádzači o zamestnanie v pôsobnosti ministerstva;
 • nominovaní a vybraní uchádzači do štatutárnych orgánov v pôsobnosti ministerstva;
 • navrhované významné osobnosti spoločenského, politického a kultúrneho života, ako aj významné športové osobnosti navrhnuté na štátne vyznamenanie cestou ministerstva;
 • navrhované významné osobnosti v rámci rezortu na udelenie rezortných ocenení;
 • zamestnanci ministerstva, zaradení do krízového plánu ministerstva a/alebo žiadatelia o vykonaie bezpečnostných previerok a ich rodinní príslušníci;
 • zamestnanci subjektov hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti rezortu ministerstva;
 • predkladatelia petícii alebo ich zástupcovia a iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné na riešenie petície;
 • žiadatelia o schváleniecestných vozidiel a zvláštnych vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek;
 • vlastníci vozidla žiadajúci o pridelenie náhradného VIN;
 • určené osoby v rámci skúšobnej komisie (predseda a členovia) pre inštruktorské skúšky;
 • účastníci inštruktorského alebo doškolovacieho kurzu;
 • držitetelia ADR osvedčenia (vodiči a/alebo bezpečnostní poradci) a/alebo držitetelia karty vodiča;
 • ministerstvom schálení špecialisti pre overovanie odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe;
 • žiadatelia o udelenie licencie na vykonávanie leteckej dopravy (členovia predstavenstva);
 • žiadatelia o vydanie svedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu vo vodnej doprave;
 • žiadatelia olicenciu na vykonávanie verejnej vodnej dopravy;
 • žiadatelia o vydanie osvedčenia bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečného tovaru prostredníctvom vnútrozemskej vodnej dopravy;
 • žiadatelia o vydanie medzinárodného osvedčenia pre námorné rekreačné plavidlo;
 • žiadatelia o vydananie námorníckej knižky;
 • žiadatelia o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa námorného rekreačného plavidla;

Na aké účely a na akom právnom základe spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame, v závislosti od konkrétnej spracovateľskej operácie a jej právneho základu, predovšetkým na nasledovné účely:

 • vedenie personálnej a mzdovej agendy zamestnancov ministerstva podľa súvisiacich právnych predpisov (najmä zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • evidencia predkladaných žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • evidencia sťažnosti štátnych zamestnancov ministerstva podľa zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonova zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov;
 • evidencia sťažností fyzických osôb podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z., zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • evidencia schvaľovania vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek podľa zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • evidencia osvedčení vodičov a bezpečnostných poradcov na prepravu nebezpečných vecí po ceste podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave a Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí - ADR (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road);
 • vedenie centrálneho registra kariet, v ktorom sú zaznamenávané karty vydané, nájdené, odňaté a odovzdané v SR podľa zákona č. 280/2006 o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov a zákona č. 461/2007 Z.z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave;
 • vedenie cestného informačného systému na účely konaní orgánov verejnej moci, výkonu kontroly, evidencie údajov, vzdelávania a nadobúdania odborných spôsobilostí na úseku cestnej dopravy podľa zákona č. 387/2015 Z.z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • vedenie registra rekreačných plavidiel, agendy námorníkov, odbornej spôsobilosti veliteľov rekreačných plavidiel podľazákona č. 435/2000 Z.z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 54/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technickej spôsobilosti rekreačného plavidla a odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla;
 • vyšetrovanie leteckých udalostí v civilnom letectve a vyšetrovanie udalostí v námornej doprave podľa Regulation (EU) No 996/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 on the investigation and prevention of accidents and incidents in civil aviation and repealing Directive 94/56/EC Text with EEA relevance, and ICAO DOC 7300/9;
 • evidencia a vedenie odvolacích konaní a konaní o rozklade v pôsobnosti ministerstva najmä podľa zákonač. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok, zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok a zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;
 • overovanie odbornej spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie podľa zákona č. 50/1976 Zb.stavebný zákon v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 436/2000 Z. z. ktorou sa upravujú podrobnosti o obsahu žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcí a o spôsobe overenia odbornej spôsobilosti;
 • evidencia dokumentov v rámci podateľne ministerstva podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pri výkone stanovených úloh;
 • evidencia dokumentácie súvisiacej najmä s kontrolou verejného obstarávania a so samotným verejným obstarávaním tovarov, služieb a stavebných prác podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonač. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonač. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • evidencia osôb v jednotnom informačnom systéme hospodárskej mobilizácie podľa zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 385/2011 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov;
 • oceňovanie zamestnancov a osobností formou rezortných ocenení alebo návrhu na udelenie štátneho vyznamenania v zmysle zákona č. 522/2008 Z. z.o vyznamenaniach Slovenskej republiky a poskytnutého Vyhlásenia prevádzkovateľa o udelení súhlasu dotknutou osobou pre ministerstvo (pre rezortné ocenenia);
 • spracúvanie výberových konaní a personálnej agendy štatutárnych orgánov právnických osôb v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva v zmysle zákona č.  55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplneníniektorých zákonov, zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujmev znení neskorších predpisov, zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov;
 • spracúvanie oznámení o protispoločenskej činnosti podľa zákona č. 307/2014 Z.z. niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • evidencia a vyhodnocovanie projektovej dokumentácie o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku podľa zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • spracovanie účtovných dokladov na ministerstve, napríklad podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov;
 • posudzovanie a poskytovanie príspevkov na zateplenie rodinných domov podľazákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 342/2015 Z.z. o podrobnostiach o výške príspevku na zateplenie rodinného domu a o náležitostiach žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu;
 • evidencia poberateľov výsluhových prídavkov v stavebníctve podľa zákona č. 23/1985 Zb. o výsluhovom prídavku v stavebníctve;
 • monitorovanie verejne prístupných priestorov ministerstva za účelom ochrany verejného poriadku a bezpečnosti na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa;
 • obsadenia voľného pracovného miesta na základe súhlasu prípadného kandidáta na obsadzovanú pozíciu.

Aké kategórie osobných údajov spracúvame?

Predmetom nášho spracúvania osobných údajov je predovšetkým všeobecná kategória osobných údajov (napr. meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum a/alebo miesto narodenia, emailová adresa). Konkrétny rozsah spracúvaných údajov závisí od účelu, na ktorý údaje spracúvame.
Radi by sme upozornili, že v niektorých prípadoch, ak je to nevyhnutné na splnenie úloh alebo povinností stanovených zákonom môžeme spracúvať aj osobitnú kategóriu Vašich osobných údajov (napr. zdravotný stav zamestnancov v rámci plnenia mzdovej a personálnej agendy, alebo posudzovania chorôb z povolania).

Čo v prípade neposkytnutia osobných údajov?

V prípade spracúvania Vašich osobných údajov v rámci:

 • plnenia zákonnej povinnosti, neposkytnutie potrebných údajov má za následok, že nemôžeme vykonať úkon, s ktorým je spojená predmetná zákonná požiadavka poskytnutia údajov (napr. nemožnosť zápisu do registra, vydanie náhradného výrobného čísla (VIN), poskytovanie služieb správcu bytového domu, posudzovať projekty a poskytovať príspevky alebo úhrady finančných nákladov, atď.);
 • uzatvorenia alebo plnenia zmluvy, ktorou ste zmluvnou stranou, neposkytnutie potrebných údajov má za následok, že nemôžeme uzavrieť predmetnú zmluvu, respektíve plniť zmluvné povinnosti.

Ako spracúvame Vaše osobné údaje?

Spracúvanie Vašich údajov môže byť manuálne, ale aj automatizované, ktoré prebieha v našich informačných systémoch alebo v informačných systémoch našich sprostredkovateľov.

Vaše osobné údaje spracúvame prostredníctvom vybraných zamestnancov Ministerstva dopravy Slovenskej republiky. V tejto súvislosti dbáme o to, aby k Vašim osobným údajom mali prístup len poverení a vyškolení zamestnanci, a aby zachovávali mlčanlivosť o všetkých údajoch (osobných či iných), o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej práce.

Ako získavame Vaše údaje?

Osobné údaje získavame primárne priamo od Vás, napríklad z komunikácie, podaní, emailu alebo prostredníctvom iných elektronických foriem komunikácie.

V niektorých prípadoch ale získavame údaje aj od tretích osôb, ako napríklad od Vašich zamestnávateľov, prípadne iných štátnych a verejných orgánov.

Komu Vaše osobné údaje sprístupňujeme?

V závislosti od účelu spracúvania údajov môžeme Vaše údaje sprístupňovať a poskytovať:

 • príslušným orgánom štátnej správy a verejnej moci (napr. Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,  Okresné úrady, Advokátske kancelárie zastupujúce ministerstvo, Úradu pre verejné obstarávanie SR, Slovenská pošta, Slovak Telekom, Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a pod.);
 • sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne;
 • orgánom činným v trestnom konaní;
 • príslušným súdom.

Zoznam našich zmluvne oprávnených sprostredkovateľov osobných údajov si môžete kedykoľvek vyžiadať prostredníctvom našej zodpovednej osoby. Vaše osobné údaje však sprístupňujeme len v nevyhnutnom rozsahu a v podobe nutnej k dosiahnutiu účelov uvedených v tomto dokumente.

Kde Vaše osobné údaje spracúvame?

Vaše osobné údaje spracúvame len v Európskej únii.

Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame?

Vaše osobné údaje vo všeobecnosti uchovávame po dobu stanovenú právnymi predpismi (najmä zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov), našim registratúrnym plánom, zmluvou, či po dobu trvania nášho oprávneného záujmu.

Osobné údaje, ktoré spracúvame z dôvodu plnenia našej zákonnej povinnosti, uchovávame po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi.

Osobné údaje, ktoré spracúvame z dôvodu plnenia zmluvy, uchovávame po dobu účinnosti zmluvy a následne dokiaľ trvá náš oprávnený záujem (spravidla po dobu trvania premlčacích lehôt, kedy môžeme mať záujem uplatňovať alebo obhajovať naše právne nároky, a v prípade začatia súdneho alebo obdobného konania, po dobu tohto konania a následne po dobu uplynutia lehôt pre podanie mimoriadnych opravných prostriedkov a počas konania po podaní mimoriadnych opravných prostriedkov).

Vaše údaje nebudeme uchovávať dlhšie ako je to potrebné.

Aké sú Vaše práva na úseku ochrany osobných údajov?

V zmysle príslušnej legislatívy na úseku ochrany osobných údajov (ak všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje inak), máte právo:

 • na informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov;
 • na prístup ku svojim osobným údajom, vrátane práva získať kópiu Vašich údajov, ktoré spracúvame;
 • na prenosnosť svojich údajov, ktoré ste nám poskytli (v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte), a ktoré spracúvame na základe Vášho súhlasu, v rámci plnenia zmluvy alebo na základe Vašej žiadosti pred uzavretím zmluvy, a ktoré sú spracúvane automatizovane; môžete vzniesť požiadavku, aby sme Vaše údaje poskytli inému prevádzkovateľovi - to však môžeme zabezpečiť len v prípade, že je takýto prenos technicky možný; uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
 • na opravu chybných údajov kde prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných dát je možné doplniť nekompletné osobné údaje či pridať dodatočné údaje. Ak je správnosť Vašich údajov sporná, môžete požiadať o obmedzenie ich spracúvania po dobu, kedy budeme ich správnosť overovať;
 • na obmedzenie spracúvania údajov za stanovených podmienok, pri ktorom údaje budeme uchovávať, ale nebudeme ich inak používať;
 • požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, avšak len v prípadoch stanovených legislatívou na úseku ochrany osobných údajov, a to napríklad ak:
 • Vaše údaje už pre nás nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • sú Vaše údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu, a tento súhlas ste odvolali;
 • nesúhlasíte so spracúvaním Vašich osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu; kým budú Vaše záujmy overené, spracúvanie obmedzíme a ak budú mať Vaše práva prednosť, údaje na Vašu žiadosť vymažeme;
 • nesúhlasíte so spracúvaním Vašich osobných údajov na marketingové účely;
 • je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti;
 • ak je spracúvanie nezákonne;
 • ak ste udelil(a) súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať a to prostredníctvom našej zodpovednej osoby, osobne alebo s využitím iných kontaktných údajov Ministerstva dopravy Slovenskej republiky;
 • kedykoľvek kontaktovať našu zodpovednú osobu, prostredníctvom kontaktov uvedených v tejto informácii o spracúvaní osobných údajov. Zodpovednú osobu by ste mali kontaktovať tiež v prípade, ak si myslíte, že sme porušili Vaše práva vyplývajúce z právnych predpisov na ochranu osobných údajov;
 • ak sa domnievate, že došlo v súvislosti so spracúvaním údajov k porušeniu Vašich práv alebo ste boli priamo dotknutý na svojich právach na úseku ochrany osobných údajov, máte právo obrátiť sa na príslušný dozorný orgán (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, adresa Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava - Ružinov) alebo príslušný súd.

V čom spočíva Vaše právo namietať?

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu. Ak si prajete vzniesť takúto námietku, môžete tak urobiť prostredníctvom našej zodpovednej osoby, osobne alebo s využitím iných kontaktných údajov Ministerstva dopravy Slovenskej republiky.

V prípade ak zistíme, že náš oprávnený záujem preváži nad Vašimi právami a slobodami, môžeme v spracúvaní Vašich osobných údajov pokračovať. Ak bude Vaša námietka uznaná za oprávnenú, môže to znamenať, že nebudeme naďalej Vaše osobné údaje za daným účelom spracúvať.

Ako často aktualizujeme túto informáciu?

Túto informáciu o spracúvaní osobných údajov priebežne kontrolujeme a môžeme ju príležitostne meniť (najmä s cieľom dodržať súlad s právnymi predpismi a postupmi ochrany osobných údajov). Aktualizované verzie budú k dispozícii na našom webovom sídle https://www.mindop.sk/info-pre-obcanov/ochrana-osobnych-udajov.