Skočiť na obsah

Podanie sťažnosti a jej vybavovanie

Postup pri podávaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažnosti fyzických osôb alebo právnických osôb upravuje zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (.pdf; 223kB)(ďalej „zákon o sťažnostiach“).

Podľa zákona o sťažnostiach v rezorte dopravy postupujú orgány štátnej správy a nimi zriadené organizácie, ktorými sú:

 • Ministerstvo dopravy SR (ďalej len „MD SR“),
 • Dopravný úrad,
 • Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb,
 • Slovenská správa ciest,
 • Štátny fond rozvoja bývania.

Na vybavenie sťažnosti je príslušný ten orgán verejnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí činnosť, o ktorej sa sťažovateľ domnieva, že ňou boli porušené jeho práva alebo právom chránené záujmy.

Obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou štátu a štátne podnikateľské organizácie, napr. akciové spoločnosti, štátne podniky, podľa tohto zákona nepostupujú, pretože na ne sa zákon o sťažnostiach nevzťahuje. Vybavovanie podaní smerujúcich do činnosti týchto podnikateľských organizácií upravujú ich interné predpisy, resp. osobitné predpisy (riešiace napr. reklamačné konanie vo veciach poskytovania telekomunikačných, resp. poštových služieb).

Pre plynulé vybavovanie sťažností, resp. aj podaní týkajúcich sa  činnosti podnikateľských organizácií, ktoré nie sú sťažnosťami podľa tohto zákona, odporúčame ich podávať priamo organizáciám príslušným na vybavenie.

 V rámci MD SR sťažnosti podľa zákona o sťažnostiach vybavuje odbor kontroly, štátneho dozoru a dohľadu.

Sťažnosť podľa zákona o sťažnostiach je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len "sťažovateľ"), ktorým  sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy a zároveň poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy. Či je podanie  sťažnosťou podľa zákona o sťažnostiach, sa posudzuje podľa jeho obsahu.

Sťažnosť musí byť písomná a možno ju podať v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Sťažnosť v listinnej podobe musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa a možno ju podať na MD SR poštovou prepravou na adresu: Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava 15 alebo osobným podaním do podateľne MD SR.

Sťažnosť podaná v elektronickej podobe (e-mailom, napr. na adresu staznosti@mindop.sk) musí byť sťažovateľom autorizovaná kvalifikovaným elektronickým podpisom, to neplatí ak sťažnosť bola odoslaná prostredníctvom prístupového miesta (napr. do elektronickej schránky ministerstva na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk), ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa.

Ak sťažnosť podaná v elektronickej podobe nie je autorizovaná ani odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, sťažovateľ ju musí do piatich pracovných dní od jej podania potvrdiť a to vlastnoručným podpisom, jej autorizáciou alebo jej odoslaním prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, inak sa sťažnosť odloží.

Sťažnosť musí obsahovať meno a priezvisko a adresu pobytu sťažovateľa . Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať. Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná.

Zo sťažnosti musí byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha. 

Ak si sťažovateľ zvolí zástupcu, ktorý v jeho mene podáva sťažnosť, súčasťou sťažnosti musí byť písomné splnomocnenie s osvedčeným podpisom zastupovať sťažovateľa pri podaní sťažnosti a pri úkonoch súvisiacich s vybavovaním sťažnosti.

MD SR v prípade, že nie je príslušné na vybavenie sťažnosti, postúpi ju najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia orgánu verejnej správy príslušnému na jej vybavenie a zároveň o tom upovedomí sťažovateľa. V prípade príslušnosti na jej vybavenie ju vybaví (zašle sťažovateľovi písomné oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti), do 60 pracovných dní. Lehota na vybavenie začína plynúť prvým pracovným dňom po dni jej doručenia. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, túto lehotu možno predĺžiť o 30 pracovných dní, pričom predĺženie lehoty MD SR oznámi sťažovateľovi písomne, s uvedením dôvodu.

Sťažnosťou podľa tohto zákona nie je podanie, ktoré

 1. má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu,
 2. poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejnej správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené osobitným predpisom (napr. Trestný poriadok, Správny súdny poriadok, zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov,  zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov),
 3. je sťažnosťou podľa osobitného predpisu,
 4. smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa osobitného predpisu – napr. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok),
 5. smeruje proti záverom kontroly, auditu, dohľadu (napr. stavebného dohľadu), dozoru alebo inšpekcie podľa osobitného predpisu alebo
 6. bsahuje utajované skutočnosti alebo z obsahu ktorého je zrejmé, že jeho vybavením ako sťažnosti podľa tohto zákona by došlo k ohrozeniu utajovaných skutočností podľa osobitného predpisu.

Podania voči konaniu, napr. stavebníka, právnickej osoby uskutočňujúcej stavbu, právnických osôb podnikajúcich v cestnej, železničnej, vodnej, leteckej doprave, stanice technickej kontroly, pracoviska kontroly originality, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska montáže plynových zariadení, resp. autoškôl, taktiež nie sú sťažnosťami podľa zákona o sťažnostiach a vybavujú sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.