Skočiť na obsah

Kompetencie ÚVHR v oblasti verejného zdravotníctva

Ministerstvo dopravy a výstavby SR pôsobí ako orgán verejného zdravotníctva v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a prostredníctvom Útvaru vedúceho hygienika rezortu (ÚVHR) plní úlohy v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia na úseku železničnej, leteckej, cestnej a vodnej dopravy a na úseku pôšt a telekomunikácií pre územie celej republiky. 

Zodpovednosti a právomoci ÚVHR v oblasti verejného zdravotníctva:

 • výkon štátnej správy a štátneho dozoru na úseku ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia  v zariadeniach a organizáciách spadajúcich do pôsobnosti rezortu ako aj právnických a fyzických osôb, ktoré v nich vykonávajú podnikateľskú činnosť, a to v rozsahu určenom zákonom č. 355/2007 Z. z., 
 • zriadenie komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti a na prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami,
 • rozhodovanie o návrhoch na zaradenie pracovných činností do kategórie rizikových prác,
 • vykonávanie monitoringu vzťahov determinantov zdravia a verejného zdravia,
 • vykonávanie objektivizácie zložiek životného a pracovného prostredia,
 • realizácia opatrení orgánu štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva pri mimoriadnych udalostiach,
 • plnenie úloh na úseku prevencie ochorení a iných porúch zdravia
 • ukladanie sankcí za porušenie povinností na úseku verejného zdravotníctva,
 • riešenie podnetov a sťažností ,
 • spolupráca s ministerstvom zdravotníctva pri riešení významných programov verejného zdravotníctva, pri vypracúvaní návrhov zásadných smerov, priorít a podmienok výkonu politiky verejného zdravia,
 • plnenie ďalších úloh súvisiacich s ochranou verejného zdravia ustanovených inými právnymi predpismi.

 

Oznamovanie kategórie práce 2

 • Dňom 1.7.2018 nadobudol účinnosť § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z.z., ktorý ustanovuje povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Prvýkrát sa toto ustanovenie uplatní v januári 2019.
 • Elektronický formulár na oznamovanie údajov týkajúcich sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2 je umiestnený na internetovej stránke ÚVZ SR na adrese: www.uvzsr.sk/docs/info/ppl/form15_V05.html
 • usmernenie k oznamovaniu kategórie práce 2 (.pdf; 373 kB)
 • ÚVZ SR na svojej webovej stránke zverejnil nasledovný dodatok: "Vzhľadom na to, že táto povinnosť sa uplatňuje prvýkrát, úrady verejného zdravotníctva budú uvedenú povinnosť považovať za splnenú, ak bude elektronické oznámenie odoslané najneskôr 30. 06. 2019. Pre prípadné otázky kontaktujte Úrad verejného zdravotníctva SR na e-mailovej adrese ppl@uvzsr.sk, prípadne na telefónnych číslach: 02/49284 241, 02/49 284 361 a 02/49 284 248."