Skočiť na obsah

Kompetencie ÚVHR v oblasti verejného zdravotníctva

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky pôsobí ako orgán verejného zdravotníctva v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a prostredníctvom Útvaru vedúceho hygienika rezortu (ÚVHR) plní úlohy v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia na úseku železničnej, leteckej, cestnej a vodnej dopravy a na úseku pôšt a telekomunikácií pre územie celej republiky. 

Zodpovednosti a právomoci ÚVHR v oblasti verejného zdravotníctva:

 • výkon štátnej správy a štátneho dozoru na úseku ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia  v zariadeniach a organizáciách spadajúcich do pôsobnosti rezortu ako aj právnických a fyzických osôb, ktoré v nich vykonávajú podnikateľskú činnosť, a to v rozsahu určenom zákonom č. 355/2007 Z. z., 
 • zriadenie komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti a na prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami,
 • rozhodovanie o návrhoch na zaradenie pracovných činností do kategórie rizikových prác,
 • vykonávanie monitoringu vzťahov determinantov zdravia a verejného zdravia,
 • vykonávanie objektivizácie zložiek životného a pracovného prostredia,
 • realizácia opatrení orgánu štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva pri mimoriadnych udalostiach,
 • plnenie úloh na úseku prevencie ochorení a iných porúch zdravia
 • ukladanie sankcí za porušenie povinností na úseku verejného zdravotníctva,
 • riešenie podnetov a sťažností ,
 • spolupráca s ministerstvom zdravotníctva pri riešení významných programov verejného zdravotníctva, pri vypracúvaní návrhov zásadných smerov, priorít a podmienok výkonu politiky verejného zdravia,
 • plnenie ďalších úloh súvisiacich s ochranou verejného zdravia ustanovených inými právnymi predpismi.

 

Oznamovanie kategórie práce 2

 • Dňom 1.7.2018 nadobudol účinnosť § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z.z., ktorý ustanovuje povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Prvýkrát sa toto ustanovenie uplatní v januári 2019.
 • Elektronický formulár na oznamovanie údajov týkajúcich sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2 je umiestnený na internetovej stránke ÚVZ SR na adrese: www.uvzsr.sk/docs/info/ppl/form15_V05.html
 • usmernenie k oznamovaniu kategórie práce 2 (.pdf; 373 kB)