Skočiť na obsah
MDV Mapa

Interaktívna mapa EMP

Interaktívna mapa EMP vám poskytme koplexný pohľad o nameraných úrovniach intenzity elektromagnetického poľa na Slovensku. Všetky úrovne sú merané v jednotkách V/m. Kliknutím vpravo hore môžete prepínať rôzne mapové podklady a databázové vrstvy. Kliknutím na merací bod sa zobrazí tabuľka s podrobnejšími údajmi v danom mieste.

Všetky merania ako aj správu interaktívnej mapy a databáz zabezpečuje Výskumný ústav spojov n.o.
Namerané úrovne intenzity EMP sú uvedené vo forme tabuľky (pre zobrazenie kliknite na farebný bod na mape)
  • Nameraná úroveň intenzity EMP pod 1 V/m.
  • Nameraná úroveň intenzity EMP 1-4 V/m.
  • Nameraná úroveň intenzity EMP 4-10 V/m.
  • Nameraná úroveň intenzity EMP 10-27,5 V/m.
  • Nameraná úroveň intenzity EMP nad 27,5 V/m.

Pod pojmom expozícia obyvateľstva elektromagnetickému poľu (EMP) rozumieme vystavenie obyvateľstva vplyvom EMP. Legislatívny rámec pre expozíciu obyvateľstva EMP stanovuje Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 355/2007 Z. z. a Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 534/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí.

Podľa § 2, písmena z) Zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 355/2007 Z. z., limit je úroveň expozície, ktorá aj keď sa pravidelne opakuje počas života, nebude nikdy viesť k negatívnemu účinku na zdravie, ako sa dá predpokladať podľa súčasného stavu poznania. Limitná hodnota expozície EMP je udaná intenzitou elektromagnetického poľa.

Limitné (akčné) hodnoty intenzity EMP pre expozíciu obyvateľstva stanovené Vyhláškou MZ SR č. 534/2007 Z.z. sú pre jednotlivé frekvenčné pásma určené nasledovne:

Frekvenčný rozsah Limitné (akčné) hodnoty Intenzity EMP
pre expozíciu obyvateľstva [V/m]

Širokopásmové meranie

27,5

LTE 800 MHz

38,9

GSM 900 MHz

41,3

LTE/GSM 1800 MHz

59,1

UMTS 2100/ LTE 2600/ LTE3600 MHz

61