ÚTVAR VEDÚCEHO HYGIENIKA REZORTU

Ministerstvo dopravy a výstavby SR pôsobí ako orgán verejného zdravotníctva v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a prostredníctvom Útvaru vedúceho hygienika rezortu (ÚVHR) plní úlohy v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia na úseku železničnej, leteckej, cestnej a vodnej dopravy a na úseku pôšt a telekomunikácií pre územie celej republiky. 
 
Právomoci a kompetencie ÚVHR:
 • štátna správa na úseku ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia  v zariadeniach a organizáciách spadajúcich do pôsobnosti rezortu ako aj právnických a fyzických osôb, ktoré v nich vykonávajú podnikateľskú činnosť, a to v rozsahu určenom zákonom č. 355/2007 Z. z., 
 • výkon štátneho zdravotného dozoru,
 • zriadenie komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti, činnosti vedúce k ožiareniu, činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany a na prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami,
 • vydávanie povolení na činnosti vedúce k ožiareniu a povolení na činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany,
 • rozhodovanie o návrhoch na zaradenie pracovných činností do kategórie rizikových prác,
 • vykonávanie monitoringu vzťahov determinantov zdravia a verejného zdravia,
 • vykonávanie objektivizácie zložiek životného a pracovného prostredia,
 • realizácia opatrení orgánu štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva pri mimoriadnych udalostiach,
 • plnenie úloh na úseku prevencie ochorení a iných porúch zdravia
 • ukladanie sankcí za porušenie povinností na úseku verejného zdravotníctva,
 • riešenie podnetov a sťažností ,
 • spolupráca s ministerstvom zdravotníctva pri riešení významných programov verejného zdravotníctva, pri vypracúvaní návrhov zásadných smerov, priorít a podmienok výkonu politiky verejného zdravia,
 • plnenie ďalších úloh súvisiacich s ochranou verejného zdravia ustanovených inými právnymi predpismi.

 

Organizačná štruktúra ÚVHR

ÚVHR sa člení na:
 • Oddelenia oblastných hygienikov (OOH Bratislava, OOH Zvolen, OOH Žilina a OOH Košice), ktoré zabezpečujú výkon štátnej správy a štátneho zdravotného dozoru v oblasti
  • hygieny životného prostredia
  • hygieny výživy
  • preventívneho pracovného lekárstva
  • epidemiológie
 
 • Odbor špecializovaných činností a štátneho zdravotného dozoru, ktorý zabezpečuje výkon štátnej správy a štátneho zdravotného dozoru v oblasti
  • ochrany zdravia pri práci, hodnotenia vzťahov medzi prácou, pracovným prostredím, podmienkami práce a zdravím ľudí pri práci
  • expozície faktorom práce a pracovného prostredia
  • vydávania zdravotných preukazov na plavidlá
 
 • Oddelenie ochrany zdravia pred žiarením, ktoré zabezpečuje výkon štátnej správy a štátneho zdravotného dozoru v oblastiach
  • radiačnej ochrany, a to najmä pri preprave rádioaktívnych materiálov, riešení mimoriadnych radiačných udalostí, povoľovaní činností vedúcich k ožiareniu a činností dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany a v súvislosti s kozmickým žiarením
  • ochrany zdravia pred neionizujúcim žiarením najmä v súvislosti s prevádzkovaním telekomunikačných zariadení
ÚVHR je v priamej riadiacej pôsobnosti generálneho tajomníka služobného úradu.