Skočiť na obsah

ÚTVAR VEDÚCEHO HYGIENIKA REZORTU

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky pôsobí ako orgán verejného zdravotníctva v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zároveň aj ako orgán radiačnej ochrany v súlade so zákonom č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Všetky úlohy v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia ako aj v oblasti radiačnej ochrany na úseku železničnej, leteckej, cestnej a vodnej dopravy a na úseku pôšt a telekomunikácií vykonáva prostredníctvom Útvaru vedúceho hygienika rezortu (ÚVHR) s celoslovenskou pôsobnosťou.