Skočiť na obsah

Organizačná štruktúra ÚVHR

Útvar vedúceho hygienika rezortu je v priamej riadiacej pôsobnosti generálneho tajomníka služobného úradu a člení sa na:

 • Oddelenia oblastných hygienikov (OOH Bratislava, OOH Zvolen, OOH Žilina a OOH Košice), ktoré zabezpečujú výkon štátnej správy a štátneho zdravotného dozoru v oblasti

  • hygieny životného prostredia

  • hygieny výživy

  • epidemiológie

  • preventívneho pracovného lekárstva pre pracoviská 1. a 2. kategórie

 • Odbor špecializovaných činností, ktorý zabezpečuje výkon štátnej správy a štátneho zdravotného dozoru v oblasti

  • ochrany zdravia pri práci,

  • ochrany zdravia pred neionizujúcim žiarením najmä v súvislosti s prevádzkovaním telekomunikačných zariadení.

 • Oddelenie PPL
  • zabezpečuje výkon štátnej správy a štátneho zdravotného dozoru v oblasti ochrany zdravia pri práci, 
  • vykonáva hodnotenie vzťahov medzi prácou, pracovným prostredím, podmienkami práce a zdravím ľudí pri práci,
  • vykonáva hodnotenie expozície faktorom práce a pracovného prostredia.

 

 • Oddelenie radiačnej ochrany (►)ktoré zabezpečuje výkon štátnej správy a štátneho dozoru v oblasti radiačnej ochrany, a to najmä

  • pri preprave rádioaktívnych materiálov,

  • riešení mimoriadnych radiačných udalostí,

  • povoľovaní, registrovaní a evidovaní činností vedúcich k ožiareniuslužieb dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany,

  • a v súvislosti s kozmickým žiarením.

 

Organizačná štruktúra Útvaru vedúceho hygienika rezortu s platnosťou od 1. mája 2023: