Skočiť na obsah

Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Žiadosť o informáciu podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám môžete podať:

  1. elektronicky na adresu: 211[@]mindop.sk  - nepretržite,
  2. písomne na adresu: Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody 6, P. O. BOX 100, 810 05 Bratislava 15,
  3. osobne do podateľne ministerstva v jeho sídle, v čase od 9:00 do 15:00 hod,
  4. ústne do podateľne od 9:00 do 15:00 hod,
  5. telefonicky do podateľne na telefónnom čísle: 02 5949 4336, od 9:00 do 15:00 hod,
  6. prostredníctvom elektronickej schránky.

Vo vašej žiadosti o informácie adresovanej ministerstvu musí byť zrejmé:

  • kto žiadosť podáva - teda meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa;
  • adresa pobytu alebo sídlo;
  • ktorých informácií sa žiadosť týka;
  • aký spôsob sprístupnenia informácií navrhujete /písomne, e-mailom.../.

Ak vaša žiadosť nebude obsahovať tieto údaje, vyzveme vás na jej doplnenie.

Opravné prostriedky:

Proti rozhodnutiu o nesprístupnení informácie možno podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia žiadateľovi rozklad cestou prvostupňového správneho orgánu, ktorý rozhodnutie vydal.

Rozhodnutie o nesprístupnení informácie nie je preskúmateľné súdom. 

Bližšie informácie týkajúce sa poskytovania informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a postupu povinnej osoby pri vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií sú upravené v Smernici č. 6/2017 Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o slobodnom prístupe k informáciám.