Skočiť na obsah

Register odborne spôsobilých osôb

Podľa § 7 ods. 1 písm. f) a ods. 6 zák. č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z. z.) Ministerstvo dopravy SR, ako orgán verejného zdravotníctva zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností. registre odborne spôsobilých osôb.

Podľa § 16 ods. 30 zák. č. 355/2007 Z. z. odborne spôsobilá osoba sa zapisuje do registra odborne spôsobilých osôb. Register odborne spôsobilých osôb je verejne prístupný na webovom sídle príslušného orgánu verejného zdravotníctva a obsahuje meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu odborne spôsobilej osoby a druh činnosti, na ktorú sa osvedčenie vydáva.

Rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti, podrobnosti o skúške pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti a rozsah aktualizačnej odbornej prípravy ustanovuje Vyhláška MZ SR č. 209/2014 Z. z.

Zoznamy odborne spôsobilých osôb vydaných v jednotlivých klandárnych rokoch nájdete tu: