Skočiť na obsah

Podanie petície a jej vybavenie

Postup pri podpore petície, zhromažďovaní podpisov pod petíciu, podávaní a vybavovaní petície upravuje  zákon  č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. V rámci Ministerstva dopravy SR petície vybavuje odbor kontroly, štátneho dozoru a dohľadu  (ďalej len „MD SR“ a „OKŠDD“) v súčinnosti s príslušnými odbornými útvarmi. Petícia musí byť písomná, označená slovom „petícia“ a musí obsahovať predmet verejného záujmu alebo iného spoločného záujmu. V petícii sa určí osoba na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci, ktorá dovŕšila 18 rokov veku (ďalej len "zástupca").  Zástupca pripojí v petícii k svojmu menu, priezvisku a adrese pobytu aj podpis. Ak je vytvorený petičný výbor, každý člen petičného výboru uvedie v petícii meno, priezvisko a adresu pobytu.

Petíciu možno podať písomne na adresu  MD SR, Námestie slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava 15, resp. doručiť osobne do podateľne MD SR. Písomná forma sa považuje za zachovanú aj vtedy, ak je petícia podaná elektronicky na adresu peticie@mindop.sk a podpísaná zaručeným elektronickým podpisom osoby podávajúcej petíciu.

Ak z obsahu petície vyplýva, že MD SR nie je príslušné ju vybaviť, petíciu do 10 pracovných dní odo dňa jej doručenia postúpi príslušnému orgánu verejnej moci a oznámi to zástupcovi. V prípade, že MD SR je príslušné na vybavenie petície, výsledok  vybavenia písomne oznámi do 30 pracovných dní od jej doručenia alebo od odstránenia jej nedostatkov pri podaní  zástupcovi. Vo zvlášť zložitých prípadoch, OKŠDD písomne oznámi zástupcovi, že petícia sa vybaví v lehote najneskôr do 60 pracovných dní. Výsledok vybavenia petície je MD SR povinné do 10 pracovných dní od jej vybavenia zverejniť na svojom webovo sídle a na elektronickej úradnej tabuli, ak to technické podmienky umožňujú.

Výsledky vybavených petícií MD SR od 1. septembra 2015