Skočiť na obsah

Poučenie k podnetom

Vo Vašom podnete adresovanom ministerstvu musí byť zrejmé:

  • Meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby,
  • Názov alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby,

Podnet musí byť čitateľný, zrozumiteľný a musí z neho jednoznačne vyplývať čo je jeho obsahom.

Postup pri vybavovaní podnetov

Podnet je po jeho podaní zaevidovaný v podateľni ministerstva, kde mu je pridelené registratúrne číslo a následne je v závislosti od svojho obsahu pridelený na vybavenie príslušnej sekcii.

Lehota na vybavenie podnetu

Pre vybavenie podnetu neplatia žiadne zákonné lehoty. Ministerstvo sa zaoberá všetkými podnetmi, ktoré sú mu adresované a ku každému podnetu pristupuje individuálne a snaží sa ho vybaviť v čo najkratšom možnom čase.  Anonymné podnety sa posudzujú podľa ich obsahu a sú riešené v závislosti od nevyhnutnosti odstránenia nedostatkov, na ktoré sa podnet vzťahuje.

Vybavovanie podnetov

Cieľom vybavenia podnetu je zrealizovať potrebné opatrenia, ktoré smerujú k odstráneniu nedostatkov, na ktoré podávateľ podnetu poukazuje. O spôsobe vybavenia podnetu a tiež o prijatých opatreniach, bude podávateľ podnetu informovaný.