Skočiť na obsah

Štátna správa v oblasti radiačnej ochrany pri preprave rádioaktívneho materiálu

Preprava rádioaktívneho materiálu na území Slovenskej republiky podlieha nielen ustanoveniam medzinárodných dohôd o preprave nebezpečných vecí (napr.  ADR/RID/ADN) ale aj zákonu č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 87/2018 Z. z.“).

V zmysle § 28 ods. 7 zákona č. 87/2018 Z. z. je preprava rádioaktívnych materiálov považovaná za činnosť vedúcu k ožiareniu, na vykonávanie ktorej je potrebné povolenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako orgánu radiačnej ochrany podľa § 4 zákona č. 87/2018 Z. z.

Povolenie na prepravu rádioaktívnych materiálov je potrebné aj na činnosti vykonávané osobami zo zahraničia, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území iného členského štátu.

Žiadateľ o vydanie povolenia na prepravu rádioaktívnych materiálov musí mať určeného odborného zástupcu, ktorý je držiteľom platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prepravu rádioaktívnych materiálov, a ktorý je v pracovnom pomere so žiadateľom alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. Náplň činnosti odborného zástupcu je uvedená v § 42 zákona č. 87/2018 Z. z.

Držiteľ povolenia na prepravu rádioaktívnych materiálov je povinný vykonať opatrenia na zabezpečenie radiačnej ochrany pracovníkov primerané druhu a charakteru prepravovaných zdrojov ionizujúceho žiarenia, odhadu veľkosti rizika a charakteru možného ohrozenia zdravia spôsobeného ožiarením pracovníkov pri ich bežnej pracovnej činnosti, očakávaným ročným dávkam a pravdepodobnosti a veľkosti potenciálneho ožarenia.
Ďalej je držiteľ povolenia povinný zabezpečiť sústavný dozor nad dodržiavaním požiadaviek na zabezpečenie radiačnej ochrany prostredníctvom odborného zástupcu a  osoby zodpovednej za zabezpečenie radiačnej ochrany (t.j. osoby s priamou zodpovednosťou).

 

 

Kontakt:
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 
Útvar vedúceho hygienika rezortu
Oddelenie radiačnej ochrany 
 
Vedúca oddelenia:
RNDr. Darina Páleniková, MPH
telefón: +421 2 594 94 707
mobil: +421 915 393 669
email: darina.palenikova@mindop.sk  

Konzultácie:
Mgr. Alena Bujnová
telefón: +421 2 594 94 579
mobil: +421 918 825 079
email: alena.bujnova@mindop.sk 
 

Pohotovostná služba radiačnej ochrany:
mobil: +421 918 657 879
email: radiacna.ochrana@mindop.sk      

 

Na stiahnutie