Skočiť na obsah

Legislatíva v oblasti radiačnej ochrany

Dňa 1 .4. 2018 vstúpil do platnosti zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým bola prebratá smernica  Rady 2013/59/Euratom z 5. decembra 2013, ktorou sa stanovujú základné bezpečnostné normy ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia.
Týmto zákonom sa upravuje výkon štátnej správy a štátneho dozoru v oblasti radiačnej ochrany, ktorá bola vyňatá zo zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky je podľa § 4 ods. 1 písm. d) orgánom radiačnej ochrany a v rozsahu svojej pôsobnosti:

 • vykonáva štátny dozor pri vykonávaní činností vedúcich k ožiareniu,
 • kontroluje plnenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, prevádzkových predpisov, dodržiavanie limitov a podmienok na pracoviskách,
 • povoľuje prepravu rádioaktívneho materiálu s aktivitou vyššou, ako je aktivita vyhradených zásielok podľa § 28 ods. 7,
 • povoľuje vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu podľa § 28 ods. 2 písm. i) a j)§ 28 ods. 3 písm. a) až e) a písm. g)§ 28 ods. 4,
 • povoľuje poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany podľa § 29 ods. 1 písm. a)c) a d),
 • registruje vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu podľa § 25 ods. 1,
 • eviduje oznamované činnosti podľa § 23 ods. 1 a 2 a vydáva potvrdenie o ich zaevidovaní podľa § 23 ods. 8,
 • rozhoduje o návrhoch podľa § 32 ods. 5,
 • vydáva záväzné stanoviská podľa § 32 ods. 6, písm. b),
 • vydáva opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone štátneho dozoru,
 • zriaďuje skúšobnú komisiu na preskúšanie a uznávanie odbornej spôsobilosti podľa § 46 až 49 a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 44 ods. 3 písm. m) a podľa § 44 ods. 3 písm. b)písm. d) až h) a písm. k) a l) pre činnosti vedúce k ožiareniu vykonávané v pôsobnosti ministerstva,
 • vedie centrálny register držiteľov povolenia na prepravu a register schválených typov obalových súborov na prepravu rádioaktívnych látok,
 • vydáva odporúčania a odborné usmernenia v oblasti radiačnej ochrany,
 • nariaďuje opatrenia na zabezpečenie radiačnej ochrany,
 • prerokúva priestupky a iné správne delikty a ukladá sankcie,
 • zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných organizáciách v oblasti prepravy rádioaktívnych materiálov,
 • potvrdzuje formuláre a štandardné dokumenty podľa § 103 ods. 7 a 8,
 • rieši udalosti nezanedbateľné z hľadiska radiačnej ochrany alebo z hľadiska ich možných následkov vzniknuté nálezom rádioaktívneho materiálu neznámeho pôvodu podľa § 99 a núdzové situácie podľa § 143,
 • plní funkciu pohotovostnej zložky Radiačnej monitorovacej siete SR.

 

SLOV-LEX právny a informačný portálzákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane

 

Vykonávacie predpisy

 •  vyhláška MZ SR č. 96/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o činnosti radiačnej monitorovacej siete
 • vyhláška MZ SR č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia
 • vyhláška MZ SR č. 99/2018 Z. z. o zabezpečení radiačnej ochrany
 • vyhláška MZ SR č. 100/2018 Z. z. o obmedzovaní ožiarenia obyvateľov z pitnej vody, z prírodnej minerálnej vody a z pramenitej vody
 • vyhláškaMZ SR č. 101/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zabezpečení radiačnej ochrany pri vykonávaní lekárskeho ožiarenia