Skočiť na obsah

Vykonávanie expozičných činností v rezorte dopravy

Bezpečnostná kontrola osôb, batožiny a nákladu

 

Zákon o radiačnej ochrane umožňuje vykonávať expozičné činnosti na základe oznámenia, registrácie alebo povolenia príslušného orgánu radiačnej ochrany. Výnimkou sú len činnosti, ktoré sú na základe § 24 zákona od oznamovacej povinnosti oslobodené.

Typovo schválené prístroje a zariadenia (ďalej len zariadenia) využívajúce ionizujúce žiarenie za účelom vykonania bezpečnostnej kontroly osôb, batožiny a ďalších prepravovaných objektov je možné podľa typu použitého zdroja ionizujúceho žiarenia rozdeliť do dvoch skupín, a to na:

 • zariadenia obsahujúce uzavretý rádionuklidový zdroj ionizujúceho žiarenia, a
 • zariadenia s generátorom röntgenového ionizujúceho žiarenia.

Legislatívne povinnosti subjektu vykonávajúceho expozičné činnosti ako dôsledok používania vyššie zmienených zariadení sa odvíjajú od typu, energie a intenzity ionizujúceho žiarenia, ktoré sa v zariadeniach využíva. To, o ktorú povinnosť sa jedná, definuje obsah § 23, § 25 § 28 Zákona.

 
 

Všeobecné informácie a praktické aspekty

Väčšina bezpečnostných röntgenových prístrojov nachádzajúcich sa dnes na trhu vyhovuje štandardu 21 CFR 1020.40 (USA), ktorý udáva limit pre expozičný príkon rovný 0,5 mR/h (táto hodnota odpovedá cca 6,5 µSv/h príkonu priestorového dávkového ekvivalentu H*(10) pre 150 keV monoenergetické fotónové pole) vo vzdialenosti 5 cm od ľubovoľného bodu na povrchu prístroja (bod 11 písm. c) uvedeného štandardu).

Tento štandard musia spĺňať všetky prístroje vyrobené od 10.apríla 1975, používané v USA a spadajúce do kategórie „cabinet X-ray systems“. Zhoda so štandardom sa preukazuje vykonaním merania vo vzdialenosti 5 cm na ploche 10 cm2 (žiadna strana obdĺžnika vymedzujúceho túto oblasť nesmie byť dlhšia, ako 5 cm) za radiačne najhorších podmienok, pri ktorých je röntgenové žiarenie generované.

S prihliadnutím iba na vyššie zmienené fakty by bolo možné zaradiť používanie röntgenových zariadení k činnostiam s oznamovacou povinnosťou. Problém nastáva v okamžiku, keď vchádza objekt do vnútra prístroja a pritom zdvíha tieniace lamely. V takýchto situáciách môže dôjsť ku skokovému nárastu hodnoty príkonu dávkového ekvivalentu, ktorý je spôsobený únikom rozptýleného žiarenia a preto je nevyhnutné overiť správnosť klasifikácie meraním

Typické hodnoty veličín radiačnej ochrany udávané výrobcami

V tabuľke č. 1 sa nachádzajú výrobcom uvedené veličiny dôležité z hľadiska radiačnej ochrany pre niektoré bežne používané typy zariadení. Z tabuľky je zrejmé, že údaje poskytované výrobcami sú nedostatočné a preto musí byť radiačné pole v okolí týchto zariadení preverené meraním.

  Model     Typ zobrazenia   Počet röntgeniek  
  Max. napätie na röntgenke  
  Typická hodnota veličiny RO udávaná výrobcom  
HS 145180 skiaskopický - 160 kV 1,5 µSv/meranie
HS 10080 EDX-2is skiaskopický 2 160 kV 14 µSv/meranie
HS 11080-3D tomografický 1 160 kV 1,8 µSv/meranie
HS 6040aTiX skiaskopický 4 160 kV < 2 µSv/h (ext. dávk. pr.)
HS 7555 si skiaskopický - 140 kV < 2 µSv/h (ext. dávk. pr.)
HS 100100T-2is skiaskopický 2 160 kV 3,4 µSv/meranie
Rapiscan Dual skiaskopický 2 200 kV < 1 µSv/h (ext. dávk. pr.)

 

V tabuľke č. 2 sa nachádzajú typické hodnoty aktivít rádionuklidov používaných výrobcami vybraných zariadení na detekciu stopového množstva nebezpečných látok (drogy, výbušniny). Ako je z tabuľky vidieť, činnosti, pri ktorých sa používajú tieto zariadenia, podliehajú oznamovacej povinnosti.

Model Použitý rádionuklid Nominálna aktivita  Oslobodzovacia úroveň   Kategorizácia  
MMTD
63Ni
555 MBq
100 MBq
oznámenie
 SABRE 5000
63Ni
555 MBq
100 MBq
oznámenie
GE Vaportracer2
63Ni
370 MBq
100 MBq
oznámenie
SIBEL MO-2M
3H
3 330 MBq 1 000 MBq oznámenie

 

Porovnanie hodnôt efektívnej dávky od rôznych zdrojov ionizujúceho žiarenia s prírodným pozadím

V tabuľke č. 3 sa nachádza porovnanie príkonov ionizujúceho žiarenia od rôznych zdrojov. Z údajov sa dá odvodiť, že limitom pre povinnosť registrácie činnosti vedúcej k ožiareniu je približne stonásobok hodnoty príkonu dávkového ekvivalentu z prirodzeného radiačného pozadia Zeme. 

Zdroj ionizujúceho žiarenia Typická hodnota príkonu dávkového ekvivalentu
Životné prostredie
(zemská kôra a materiály obsiahnuté v nej)
0,090 – 0,150 µSv/h
Kozmické žiarenie
na palube lietadla vo výške 10 – 12 km
4,0 – 6,0 µSv/h
Limit pre registračnú povinnosť
10 µSv/h
v 10 cm od povrchu zariadenia

 

Oznamovanie expozičnej činnosti

K expozičným činnostiam vykonávaným v rezorte, pri ktorých je potrebné zaslať MDV SR oznámenie patria:

 • používanie generátora žiarenia skonštruovaného tak, že na ktoromkoľvek voľne prístupnom mieste vo vzdialenosti 0,1m od povrchu zariadenia príkon dávkového ekvivalentu je menší ako 0,010 mSv/h, ak jeho používanie nepodlieha oslobodeniu, registrácii alebo povoľovaniu;

 • používanie prenosného prístroja alebo laboratórneho prístroja na röntgenfluorescenčnú analýzu.

 

Povinnosti pri oznamovanej činnosti

Fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba je povinná oznámiť MDV SR vykonávanie plánovanej expozičnej činnosti, a to najneskôr 10 pracovných dní vopred.  

Oznámenie obsahuje:
 • obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak je oznamovateľ právnická osoba,
 • meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je oznamovateľ fyzická osoba – podnikateľ,
 • opis a rozsah činnosti vedúcej k ožiareniu,
 • doklad o zaškolení dodávateľom alebo výrobcom, 
 • miesto a dátum začatia vykonávania činnosti vedúcej k ožiareniu,
 • špecifikáciu zdrojov ionizujúceho žiarenia, ich počet a adresu pracoviska, kde sa nachádzajú,
 • predpokladaný spôsob skončenia vykonávania činnosti vedúcej k ožiareniu,
 • predpokladaný dátum skončenia vykonávania činnosti vedúcej k ožiareniu, ak je známy,
 • prevádzkový poriadok
  • vzor prevádzkového poriadku na používanie RTG zariadení na letisku na stiahnutie (pdf 495 kB; docx 29 kB).

Potvrdenie o zaevidovaní oznámenej činnosti

Ak oznámenie spĺňa požiadavky, MDV SR vydá oznamovateľovi do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia potvrdenie o zaevidovaní oznámenej činnosti.

 

Registrovanie expozičnej činnosti

Podľa § 25 je pri vykonávaní činnosti vedúcej k ožiareniu potrebná registrácia na používanie

 • generátora žiarenia, s výnimkou elektrónového mikroskopu, skonštruovaného tak, že príkon priestorového dávkového ekvivalentu na ktoromkoľvek prístupnom mieste vo vzdialenosti 0,1 m od povrchu zariadenia je väčší ako 0,001 mSv/h a menší ako 0,01 mSv/h okrem miest určených za bežných pracovných podmienok na manipuláciu a obsluhu zariadenia výhradne rukami, kde môže príkon priestorového dávkového ekvivalentu dosahovať až 0,25 mSv/h, ak na používanie zariadenia nie je potrebné povolenie alebo oznámenie; alebo

 • uzavretého žiariča alebo zariadenia, ktoré obsahuje uzavretý žiarič, ktorého aktivita prekračuje desaťnásobok oslobodzovacej úrovne a je nižšia alebo rovná stonásobku oslobodzovacej úrovne.
 

Povinnosti pri registrácii expozičnej činnosti

Fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá má v úmysle vykonávať expozičnú činnosť s uvedenými zdrojmi v rezorte je povinná:
 • určiť odborného zástupcu, ktorý je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na používanie generátorov ionizujúceho žiarenia a uzavretých žiaričov
 • najmenej 15 dní pred začatím činnosti požiadať MDV SR o jej registráciu. 
V žiadosti uvedie:
 • obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak je žiadateľom právnická osoba, alebo meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ,
 • činnosť vedúcu k ožiareniu, ktorú žiada zaregistrovať,
 • miesto výkonu činnosti,
 • meno, priezvisko a bydlisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, ak je žiadateľom právnická osoba, 
 • meno, priezvisko a bydlisko odborného zástupcu.
K žiadosti priloží:
 • doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť odborného zástupcu,
 • dokumentáciu podľa prílohy č. 6 zákona na používanie generátora žiarenia:
  • opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu,
  • špecifikácia zdroja ionizujúceho žiarenia, príslušenstva, parametre, 
  • opis pracoviska a jeho okolia,
  • prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojom ionizujúceho žiarenia,
  • predpokladaný počet pracovníkov a zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže pracovníkov, 
  • doklad o zaškolení obsluhy. 
 • dokumentáciu podľa prílohy č. 6 zákona na používanie uzatvoreného žiariča:
  • opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu, 
  • špecifikácia uzavretého žiariča alebo zariadenia, ktoré obsahuje uzavretý žiarič, a jeho príslušenstva, 
  • opis pracoviska, parametre a opis činnosti technologického zariadenia doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavení pracovných miest a charakteristike okolia pracoviska, 
  • zabezpečenie radiačnej ochrany, 
  • prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu s uzavretým žiaričom, 
  • preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku, 
  • spôsob skladovania uzavretého žiariča, 
  • spôsob zaistenia bezpečnosti uzavretého žiariča proti odcudzeniu, zneužitiu alebo strate, 
  • spôsob zabezpečenia likvidácie nepoužívaného uzavretého žiariča, 
  • predpokladaný počet pracovníkov a zhodnotenie ich predpokladanej radiačnej záťaže, 
  • doklad o absolvovaní odbornej prípravy osôb s priamou zodpovednosťou, 
  • doklady o vykonaných skúškach zdroja.

Rozhodnutie o registrácii

MDV SR vykonávanie expozičnej činnosti zaregistruje, ak žiadosť obsahuje požadované náležitosti, sú splnené podmienky kladené na odborného zástupcu a ak bolo preukázané splnenie požiadaviek na zabezpečenie radiačnej ochrany. Lehota na vydanie rozhodnutia o registrácii je 30 dní a vydáva sa na neurčitý čas. 

 

Povoľovanie expozičnej činnosti

Povolenie MDV SR je potrebné na vykonávanie expozičnej činnosti pri

 • prevádzke generátora žiarenia alebo zariadenia, ktorého súčasť je generátor žiarenia, skonštruovaného tak, že najmenej na jednom prístupnom mieste vo vzdialenosti 0,1 m od jeho povrchu je príkon dávkového ekvivalentu väčší ako 0,01 mSv/h; alebo

 • používaní uzavretého žiariča alebo zariadenia, ktoré obsahuje uzavretý žiarič, pri ktorom súčet podielov aktivít jednotlivých rádionuklidov a ich príslušných oslobodzovacích úrovní podľa prílohy č. 5 zákona je väčší ako 100.

Povinnosti pri povoľovanej expozičnej činnosti

Fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá má v úmysle vykonávať expozičnú činnosť s uvedenými zdrojmi v rezorte je povinná:

 • určiť odborného zástupcu, ktorý je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na používanie generátorov ionizujúceho žiarenia a uzavretých žiaričov
 • požiadať MDV SR o povolenie na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu. 
V žiadosti uvedie:
 • obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak je žiadateľom právnická osoba, alebo meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ,
 • činnosť vedúcu k ožiareniu, ktorú žiada povoliť,
 • miesto výkonu činnosti,
 • meno, priezvisko a bydlisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, ak je žiadateľom právnická osoba, 
 • meno, priezvisko a bydlisko odborného zástupcu.
K žiadosti priloží:
 • charakteristiku plánovanej činnosti vedúcej k ožiareniu a popis technického vybavenia,
 • doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť odborného zástupcu,
 • dokumentáciu podľa prílohy č. 6 bodu XVII. zákona na prevádzku generátora žiarenia:
  • opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu,
  • špecifikácia zdrojov ionizujúceho žiarenia, príslušenstva, parametre a opis ich činnosti, 
  • program zabezpečenia radiačnej ochrany
  • prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojom ionizujúceho žiarenia,
  • monitorovací plán pracoviska,
  • havarijný plán pracoviska,
  • návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
  • opis pracoviska a jeho okolia vrátane plánov a náčrtkov doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavení pracovných miest, okolitých miestnostiach a ich určení a zozname pracovníkov,
  • preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,
  • predpokladaný počet pracovníkov a zhodnotenie ich predpokladanej radiačnej záťaže,
  • doklady o vykonaných skúškach zdroja. 
 • dokumentáciu podľa prílohy č. 6 zákona na používanie uzatvoreného žiariča alebo zariadenia, ktorý ho obsahuje:
  • opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu, 
  • špecifikácia uzavretého žiariča alebo zariadenia, ktoré obsahuje uzavretý žiarič, a jeho príslušenstva, 
  • opis pracoviska, parametre a opis činnosti technologického zariadenia doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavení pracovných miest a charakteristike okolia pracoviska, 
  • program zabezpečenia radiačnej ochrany, 
  • monitorovací plán pracoviska,
  • havarijný plán pracoviska,
  • návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
  • prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu s uzavretým žiaričom, 
  • preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku, 
  • spôsob skladovania uzavretého žiariča, 
  • spôsob zaistenia bezpečnosti uzavretého žiariča proti odcudzeniu, zneužitiu alebo strate, 
  • spôsob zabezpečenia likvidácie nepoužívaného uzavretého žiariča, 
  • predpokladaný počet pracovníkov a zhodnotenie ich predpokladanej radiačnej záťaže, 
  • doklady o vykonaných skúškach zdroja.

Rozhodnutie o povolení

MDV SR vykonávanie expozičnej činnosti povolí, ak žiadosť obsahuje požadované náležitosti, sú splnené podmienky kladené na odborného zástupcu a ak bolo preukázané splnenie požiadaviek na zabezpečenie radiačnej ochrany. Lehota na vydanie rozhodnutia o povolení je 30 dní a vydáva sa na neurčitý čas. 

 

Expozičné činnosti oslobodené od oznamovacej povinnosti

Oznámenie o vykonávaní expozičnej činnosti sa od subjektu nevyžaduje, ak sú splnené požiadavky § 24 zákona, tzn. ak je táto činnosť v súlade s princípmi radiačnej ochrany odôvodnená a vykonáva sa so zdrojom, ktorý je

 • rádioaktívnou látkou alebo zariadením, ktoré ju obsahuje v obmedzenom množstve, alebo
 • typovo schváleným zariadením, ktoré obsahuje uzavretý rádionuklidový žiarič, s obmedzenou aktivitou, alebo
 • typovo schváleným generátorom ionizujúceho žiarenia skonštruovaným tak,  že za bežných prevádzkových podmienok príkon dávkového ekvivalentu na ktoromkoľvek prístupnom mieste vo vzdialenosti 0,1 m od povrchu zariadenia nepresiahne 0,001 mSv/h

Pod obmedzeným množstvom a aktivitou rádioaktívnej látky sa rozumie prípad, kedy súčet podielov aktivít rádionuklidov a príslušných oslobodzovacích úrovní rádionuklidov podľa prílohy č. 5 tabuľky č. 1 stĺpca č. 2 nie je väčší ako 1; alebo ak súčet podielov hmotnostných aktivít rádionuklidov a príslušných oslobodzovacích úrovní rádionuklidov podľa prílohy č. 5 tabuľky č. 1 stĺpca č. 3 nie je väčší ako 1.