Skočiť na obsah

Odborná spôsobilosť v radiačnej ochrane

Odborná spôsobilosť vo vybranej oblasti radiačnej ochrany sa overuje  skúškou na základe písomnej žiadosti uchádzača.

Vyplnenú žiadosť o vykonanie skúšky a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti spolu s prílohami je možné zaslať písomne, elektronicky e-mailom alebo prostredníctvom elektronického podania (www.slovensko.sk). Po zaevidovaní žiadosti MDV SR žiadateľovi vydá platobný príkaz na úhradu správnych poplatkov spojených s vykonaním skúšky (30€) a s vydaním osvedčenia (20€).  V prípade elektronického podania sa aplikuje znížená sadzba správnych poplatkov o 50%.

Termín skúšky sa vyhlasuje podľa potreby.