Skočiť na obsah

Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl (SKVZA)

Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl (SKVZA) vznikla na základe zákona č. 359/2000 Z. z. o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách, ktorého účinnosť nadobudla dňa 1. 12. 2000.

SKVZA je samosprávna profesijná organizácia, ktorá združuje na základe dobrovoľnosti fyzické osoby a právnické osoby podnikajúce v oblasti vykonávania výcviku vodičov motorových vozidiel a dopravnej výchovy. Komora je právnická osoba; nezapisuje sa do obchodného registra. Sídlom komory je Bratislava.

Poslaním komory je presadzovať a chrániť práva a oprávnené záujmy svojich členov, napomáhať pri zvyšovaní ich odbornej úrovne, poskytovať im potrebné informácie a poradenské služby v oblasti výcviku vodičov motorových vozidiel a dopravnej výchovy a plniť ďalšie úlohy podľa tohto zákona.

Podrobné informácie o SKVZA nájdete na webovom sídle SKVZA (http://www.skvza.sk).