Skočiť na obsah

Jednonápravové traktory s prívesom v cestnej premávke

Podľa § 4 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 106/2018 Z. z.“) patrí jednonápravový traktor s prívesom do kategórie vozidiel V – ostatné vozidlá.

Vozidlá kategórie V nepodliehajú schvaľovaniu, nemusia mať vystavené žiadne doklady a teda ani nemusia byť prihlásené do evidencie vozidiel (nemajú tabuľku s evidenčným číslom).

Podľa § 34 ods. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 134/2018 Z. z.“) jednonápravový traktor s prívesom je vozidlo s poháňanou nápravou, ktoré riadi vodič riadidlami tak, že sedí na sedadle prívesu. Rozsah riadiaceho pohybu môže byť len taký, aby umožňoval bezpečné ovládanie jednonápravového traktora s prívesom. Prevádzka jednonápravového traktora bez prívesu je v cestnej premávke zakázaná.

Jednonápravové traktory s prívesom pokiaľ sa používajú v cestnej premávke musia spĺňať technické požiadavky, ktoré sú ustanovené v § 34 vyhlášky č. 134/2018 Z. z. Každý jednonápravový traktor s prívesom musí byť na zadnej časti vybavený zadnou označovacou tabuľkou pre pomalé vozidlá a ich prípojné vozidlá podľa predpisu EHK č. 69 (homologizovaný trojuholník pre pomalé vozidlá).

Pre jednonápravové traktory s prívesom sa nevydáva zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno F (tzv. F-ková alebo farmárska značka), keďže jednonápravovému traktoru s prívesom nie je možné udeliť vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou.

 

Obmedzenie jazdy jednonápravových traktorov s prívesom

Podľa § 39 ods. 7 zákona č. 8/2009  Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 8/2009 Z. z.“) používanie zvláštnych motorových vozidiel na cestách je s výnimkou ciest III. triedy, miestnych komunikácií a účelových komunikácií zakázané; to neplatí

  1. pre traktory a pracovné stroje samohybné povinne opatrené tabuľkou s evidenčným číslom, ktoré môžu používať aj cesty I. a II. triedy s tým, že cesty I. triedy nemôžu používať, v pondelok až piatok v čase od 07.00 do 09.00 hodín a v piatok a v dňoch pracovného pokoja v čase od 16.00 do 20.00 hodín,
  2. pre zvláštne motorové vozidlá ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície, Vojenského spravodajstva a Slovenskej informačnej služby a zvláštne motorové vozidlá použité na odstraňovanie havárií a ich následkov, pri živelných pohromách, pri výkone činnosti spojenej s údržbou, opravami a výstavbou ciest,
  3. ak je používanie zvláštnych motorových vozidiel dovolené na základe povolenia na zvláštne užívanie ciest.

V prípade akýchkoľvek nejasnosti ohľadne obmedzenia jazdy jednonápravových traktorov s prívesom Vám odporúčame obrátiť sa na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (info@minv.sk; odp.ppz@minv.sk), keďže zákon č. 8/2009 Z. z. patrí do ich pôsobnosti.

 

Vodičské oprávnenie pre jednonápravové traktory s prívesom

Podľa § 2 ods. 2 písm. aa) zákona č. 8/2009 Z. z. sa na účely tohto zákona rozumie zvláštnym motorovým vozidlom motorové vozidlo vyrobené na iné účely než na prevádzku na cestách, ktoré po splnení ustanovených podmienok možno prevádzkovať v cestnej premávke; ide najmä o poľnohospodárske traktory a lesné traktory, samohybné pracovné, poľnohospodárske, lesné alebo stavebné stroje.

Podľa § 75 ods. 17 zákona č. 8/2009 Z. z. do skupiny motorových vozidiel T patria poľnohospodárske traktory a lesné traktory, ako aj iné zvláštne motorové vozidlá; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo.

Podľa § 76 ods. 7 zákona č. 8/2009 Z. z. vodičské oprávnenie skupiny B oprávňuje viesť na území Slovenskej republiky aj motorové vozidlá skupiny T, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a jazdnú súpravu pozostávajúcu z motorového vozidla skupiny T a prípojného vozidla za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 3 500 kg.

Na základe vyššie uvedeného na vedenie jednonápravového traktora s prívesom v cestnej premávke na cestách III. triedy, miestnych komunikáciách a účelových komunikáciách je potrebné vodičské oprávnenie skupiny B, ak najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 3 500 kg alebo vodičské oprávnenie skupiny T.

V prípade akýchkoľvek nejasnosti ohľadne vodičských oprávnení Vám odporúčame obrátiť sa na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (info@minv.sk; odp.ppz@minv.sk), keďže zákon č. 8/2009 Z. z. patrí do ich pôsobnosti.

 

Povinné zmluvné poistenie

Pre jednonápravový traktor s prívesom je potrebné mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie podľa zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 381/2001 Z. z.“) a pri cestnej kontrole sa preukázať potvrdením o poistení zodpovednosti.

V prípade akýchkoľvek nejasnosti ohľadne povinného zmluvného poistenia Vám odporúčame obrátiť sa na Ministerstvo financií Slovenskej republiky (info@mfsr.sk), keďže zákon č. 381/2001 Z. z. patrí do ich pôsobnosti.