Skočiť na obsah

Zápis alternatívnych rozmerov ráfikov a pneumatík, montáž diskov z ľahkých zliatin

Základné a alternatívne povolené rozmery ráfikov (diskových kolies) a rozmery a druhy pneumatík sú pre každé vozidlo (značka, typ, variant, verzia) definované v jeho typovom schválení.

Na vozidle sa smú používať len schválené, typovo schválené alebo homologizované pneumatiky a diskové kolesá, ktoré sú zapísané v osvedčení o evidencii, osvedčení o evidencii časť II,  technickom osvedčení vozidla alebo technickom preukaze (ďalej len „osvedčenie“). Podmienky používania a vybavenia vozidla diskami a pneumatikami vymedzuje § 14 vyhlášky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke v znení neskorších predpisov.

Podľa § 21 ods. b) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a  o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 106/2018 Z. z.“) prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré  sa nezhoduje so schváleným typom alebo na ktorom boli vykonané neoprávnené zásahy do systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, alebo ktoré je dodatočne vybavené neschváleným systémom, komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou.

Vozidlo je možné dodatočne vybaviť diskovými kolesami a pneumatikami alternatívnych rozmerov nad rámec uvedený v osvedčení, avšak tieto nové alternatívne rozmery diskových kolies a pneumatík musia byť dopísané do osvedčenia v časti Ďalšie úradné záznamy ako alternatívne vyhotovenie/alternatívne rozmery ráfikov a pneumatík.

Zápis vykoná príslušný odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií okresného úradu podľa miesta trvalého bydliska (sídla spoločnosti) vlastníka vozidla, za vykonanie zmeny a vystavenie nového osvedčenia vyberie podľa položky 68a písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z.  o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov správny poplatok vo výške 6 eur. Prílohou k žiadosti o vykonanie zmeny (dopísanie alternatívnych rozmerov diskových kolies a pneumatík) je:

 • potvrdenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla,

alebo

 • potvrdenie zástupcu výrobcu diskových kolies,

alebo

 • správa o udelení homologizácie typu kolesa podľa predpisu EHK č. 124,

alebo

 • schválenie jednotlivo dovezeného komponentu – diskového kolesa podľa § 28 zákona č. 106/2018 Z. z.

 1.       Potvrdenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla

Výrobca alebo zástupca výrobcu vozidla môže vydať písomné potvrdenie, že vozidlo príslušnej značky, typu, identifikačného čísla vozidla VIN, vyhotovenia a vybavenia môže byť alternatívne vybavené diskami a pneumatikami iných rozmerov, ako sú uvedené v osvedčení v súlade s platným typovým schválením vozidla a v potvrdení uvedie presné rozmery pneumatík a k nim prislúchajúcich rozmerov ráfikov.

 2.       Potvrdenie zástupcu výrobcu diskových kolies

Zástupca výrobcu diskových kolies, ktorý je držiteľom typového schválenia komponentu – značky a typu diskového kolesa podľa § 17 zákona č. 106/2018 Z. z. pre dovážané diskové kolesá dováža do Slovenskej republiky, umiestňuje ich na trh za účelom ich uvedenia do premávky na pozemných komunikáciách SR, je pri predaji a montáži diskového kolesa, ktorého rozmer je nad rámec udávaný výrobcom vozidla, povinný k diskovému kolesu okrem iného dodať:

  • fotokópiu osvedčenia o typovom schválení komponentu pre danú značku, typ a variant (model) diskového kolesa (vydaného Ministerstvom dopravy a výstavby SR),
  • riadne vyplnené potvrdenie o typovom schválení, predaji a montáži diskového kolesa na vozidlo,
  • fotokópiu skúšobného protokolu TÜV s uvedeným príslušným číslom schválenia KRAFTFAHRT_BUNDESAMT (KBA), FLENSBURG, SRN.

Príslušné číslo schválenia KBA musí byť trvalo nezmazateľne a neodstrániteľne umiestnené na každom diskovom kolese.

Ministerstvo dopravy SR doposiaľ (k 15. 3. 2013) udelilo osvedčenia zástupcu výrobcu na dovoz, distribúciu, predaj a montáž diskových kolies v Slovenskej republike a nasledovné osvedčenia o typovom schválení komponentu: zoznam TU (.pdf, 294 kB)

Predaj typovo schválených diskových kolies môže vykonávať priamo zástupca výrobcu, alebo jeho zmluvné pracovisko.

 

 

3.       Správa o udelení homologizácie typu kolesa podľa predpisu EHK č. 124

Správa o udelení homologizácie typu kolesa podľa predpisu EHK č. 124 spolu s dokumentáciou podľa prílohy č. 10 predpisu EHK č. 124 obsahujúcou charakteristiku schváleného typu kolesa a charakteristiky vozidla (vozidiel), na ktoré je daný typ kolesa možné namontovať, je dodávaná spolu s kolesom. Koleso musí byť označené homologizačnou značkou v súlade s požiadavkami predpisu EHK č. 124.

 4.       Schválenie jednotlivo dovezeného komponentu – diskového kolesa podľa § 28 zákona č. 106/2018 Z. z.

Pri schvaľovaní jednotlivo dovezeného komponentu – diskového kolesa sa postupuje podľa § 28 zákona č. 106/2018 Z. z. Návrh  na schválenie jednotlivo dovezeného diskového kolesa sa podáva na príslušný odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií okresného úradu podľa miesta trvalého bydliska (sídla spoločnosti) vlastníka vozidla, prílohou návrhu je najmä

 • protokol o skúškach jednotlivo vyrobeného alebo jednotlivo dovezeného komponentu vypracovaný technickou službou overovania, z ktorého vyplýva, že sú splnené technické požiadavky alebo alternatívne technické požiadavky. V tomto prípade môže byť predložený aj skúšobný protokol TÜV alebo schválenie KBA (ABE) vydané na daný typ a značku diskového kolesa, v ktorom sú uvedené okrem iného značka, typ/variant/verzia vozidiel, pre ktoré je schválená montáž daných diskových kolies, ako aj podmienky montáže na vozidlo vrátane úradne osvedčeného prekladu do slovenského jazyka, (preklad do štátneho jazyka sa nevyžaduje ak ide o harmonizovaný doklad, ktorého presná štruktúra vychádza z príslušného osobitného predpisu, najmä osvedčenie o typovom schválení EÚ, osvedčenie o zhode COC, osvedčenie o kontrole technického stavu vozidla, v tomto prípade TÜV certifikátu ak vychádza  z príslušných osobitných predpisov napr. predpis EHK 124)

V prípade, keď okresný úrad návrhu vyhovie a vystaví osvedčenie o vnútroštátnom jednotlivom schválení komponentu postupuje podľa § 37 zákona č. 106/2018 Z. z.  (Iná technická zmena na jednotlivom vozidle) a v nadväznosti na § 42 ods. 6 písm. d) vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 131/2018 Z. z. vykoná zápis alternatívnych rozmerov ráfikov a pneumatík. Prílohou k návrhu na zápis alternatívnych rozmerov ráfikov a pneumatík je

 • jednotlivé schválenie dovezeného komponentu – diskového kolesa a protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola pravidelná s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, s vyhodnotením kontrolných úkonov týkajúcich sa kolies, diskov, ráfikov a pneumatík.

 

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií okresného úradu môže v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov požadovať aj ďalšie podklady pre schválenie, za schválenie jednotlivo dovezeného komponentu vyberie podľa položky 68 písm. h) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov  správny poplatok vo výške 50 eur.

Vlastník vozidla je povinný zmenu údajov v osvedčení o evidencii alebo osvedčení o evidencii časť II nahlásiť orgánu Policajného zboru, kde je jeho vozidlo evidované do 15 dní odo dňa, kedy bola zmena (zápis) v osvedčení o evidencii alebo osvedčení o evidencii časť II vykonaná. 

Od 1. januára 2014 bolo zákonom č. 388/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony doplnené, že orgán Policajného zboru (dopravný inšpektorát) môže vykonať zápis schválených rozmerov a druhu pneumatík a schválených rozmerov ráfikov v prípade, ak takýto zápis nevykonal okresný úrad. V tomto prípade je potrebné na orgán Policajného zboru (dopravný inšpektorát) predložiť potvrdenie, ktoré vydal výrobca vozidla alebo zástupca výrobcu vozidla a uhradiť príslušný správny poplatok za vystavenie osvedčenia o evidencii časť I a osvedčenia o evidencii časť II (2 x 6,- eur). Výrobca alebo zástupca výrobcu vozidla môže vydať písomné potvrdenie, že vozidlo príslušnej značky, typu, identifikačného čísla vozidla VIN, vyhotovenia a vybavenia môže byť alternatívne vybavené diskami a pneumatikami iných rozmerov, ako sú uvedené v osvedčení v súlade s platným typovým schválením vozidla a v potvrdení uvedie presné rozmery pneumatík a k nim prislúchajúcich rozmerov ráfikov.