Skočiť na obsah

Cestné technické kontroly vozidiel

Vykonávanie cestných technických kontrol je jednou z činností služby dopravnej polície (.pdf, 536 kB) pri výkone služby v rámci dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky. Hlavným cieľom vykonávania cestných technických kontrol je znižovanie rizika vzniku dopravných nehôd a ich následkov.

Cestné technické kontroly upravuje Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/47/EÚ z  3. apríla 2014 o cestnej technickej kontrole úžitkových vozidiel prevádzkovaných v Únii a o zrušení smernice 2000/30/ES. Členské štáty Európskej únie museli transponovať túto smernicu do svojich vlastných právnych poriadkov do 20. mája 2018. Pre Slovenskú republiku to znamenalo transponovať smernicu do právneho poriadku Slovenskej republiky k tomuto dátumu.

V súčasnosti je smernica transponovaná prostredníctvom

 • zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • vykonávacej vyhlášky č. 135/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o cestnej techicnkej kontrole.

Cestnou technickou kontrolou sa teda rozumie vopred neoznámená a neočakávaná kontrola technického stavu vozidla vykonávaná Policajným zborom Slovenskej republiky pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky samostatne alebo v spolupráci s oprávnenou osobou technickej kontroly prostredníctvom kontrolného technika mimo stanice technickej kontroly alebo oprávnenou osobou emisnej kontroly prostredníctvom technika emisnej kontroly mimo pracoviska emisnej kontroly na autobusoch, nákladných vozidlách nad 3,5 t a ich prípojných vozidlách nad 3,5 t.

Cestná technická kontrola sa vykonáva mimo lehôt pre pravidelné technické a emisné kontroly. Cestné technické kontroly vozidiel sa musia uskutočňovať bez diskriminácie, pokiaľ ide o štátnu príslušnosť vodiča, alebo štátu, v ktorom bolo vozidlo zaevidované alebo uvedené do premávky, majúc na zreteli potrebu minimalizovať náklady a zdržanie, ktoré tým vznikne vodičom a dopravcom. Spôsob výberu vozidiel na účely cestnej technickej kontroly vozidla by sa mal zakladať na cieľavedomom prístupe s vynaložením maximálneho úsilia na zistenie tých vozidiel, ktoré sú s najväčšou pravdepodobnosťou zle udržiavané.

Cestná technická kontrola pozostáva z kontroly dokladov vozidla a z dvoch fáz a to vizuálneho posúdenia technického stavu stojaceho vozidla a z kontroly vozidla na mobilnej cestnej technickej kontrole.

1. fáza – vizuálne posúdenie technického stavu stojaceho vozidla

Predmetom vizuálnej kontroly je kontrola:

 • osvetlenia a svetelných signalizačných zariadení,
 • kolies/pneumatík,
 • pruženia (viditeľné závady),
 • podvozku (viditeľné závady),
 • tachografu (inštalácia),
 • zariadenia obmedzujúce rýchlosť (inštalácia),
 • úniku paliva a/alebo oleja,
 • mechanizmu riadenia.

2. fáza – kontrola na mobilnej cestnej technickej kontrole (mobilná  CTK)

Predmetom kontroly na mobilnej CTK je:

 • kontrola funkčnosti brzdového systému,
 • kontrola výfukových emisií.

Policajt je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii časť I a II alebo evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine a tabuľku s evidenčným číslom, ak:

 1. je vozidlo nespôsobilé alebo technicky nespôsobilé na cestnú premávku alebo ak vozidlo bolo vyradené z evidencii alebo z cestnej premávky,
 2. vodič nepreukázal, že vozidlo bolo v ustanovenej lehote podrobené technickej kontrole alebo emisnej kontrole.

Technickou nespôsobilosťou sa rozumie každý prípad na vozidle, ktorý môže bezprostredne ohroziť prevádzkové vlastnosti vozidla alebo môže byť zdrojom ohrozenia bezpečnosti cestnej premávky, životného prostredia, verejného zdravia, prípadne zdrojom znečistenia alebo poškodenia pozemnej komunikácie. Podrobnosti o technickej nespôsobilosti nájdete TU.

Dokladom o vykonaní cestnej technickej kontroly vozidla je Správa o cestnej technickej kontrole vozidla (.pdf, 479 kB), do ktorej sa zapíše aj uloženie blokovej pokuty. Druhopis tejto správy je kontrolný orgán povinný odovzdať vodičovi vozidla.

Nebezpečné chyby zistené cestnou technickou kontrolou na vozidle evidovanom v členskom štáte okrem Slovenska, v dôsledku ktorých sa vozidlo musí vyradiť z cestnej premávky dočasne, kým sa chyby neodstránia, kontrolný orgán priebežne oznamuje príslušným úradom členského štátu, v ktorom je vozidlo evidované. Oznámením je kópia Správy o cestnej technickej kontrole vozidla. Podľa smernice 2014/47/EÚ sa spolu s oznámením zasiela aj žiadosť o prijatie opatrení voči tomu, kto zistené chyby zapríčinil, čo pre prevádzkovateľa vozidla znamená, že príslušné úrady členského štátu nariadia takémuto vozidlo podrobenie technickej kontroly mimo ustanovených lehôt.