Skočiť na obsah

Otázka zo dňa 20. 4. 2022 č. 4

Otázka:

Aké náležitosti má plniť vypracovaný plán spôsobu zabezpečenia podmienky preukázania disponovania vhodným a funkčným informačným systémom, ktorý spĺňa požiadavky na celoštátny informačný systém technickej kontroly podľa zákona a požiadavky ustanovené vyhláškou č. 137/2018 Z. z. do šiestich mesiacov po vyhodnotení výberového konania, spomínaný v podmienke č. 18, a aké sú kritériá pre jeho bodové hodnotenie?

Odpoveď:

Uchádzač musí preukázať plnenie podmienok pre udelenie poverenia podľa § 71 ods. 1 písm. n) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 106/2018 Z. z.“), kde je uvedené, že disponuje vhodným a funkčným informačným systémom, ktorý spĺňa požiadavky na príslušný informačný systém podľa zákona č. 106/2018 Z. z. a požiadavky ustanovené vykonávacími právnymi predpismi alebo preukáže spôsob zabezpečenia tohto informačného systému do šiestich mesiacov po vyhodnotení výberového konania. Teda sú dve možnosti a to buď uchádzač priamo disponuje takýmto informačným systémom alebo preukáže spôsob, ako takýmto informačným systémom bude disponovať. Je na uchádzačovi, akým spôsobom uvedené preukáže.

Bodové hodnotenie je za uvedené kritérium maximálne 40 bodov. Maximálny počet bodov získa uchádzač, ktorého ponuka najlepšie spĺňa dané kritérium.