Skočiť na obsah

MD SR vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa LPS

štvrtok 25. januára 2024

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

podľa § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku vyhlasuje  výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditeľa štátneho podniku Letové prevádzkové služby

Slovenskej republiky,

Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava 216

 

1) Požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť,
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 • najmenej päťročná prax v riadiacej funkcii.

 

2) Špecifické kritériá a požiadavky:

 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti riadenia letovej prevádzky vrátane európskej legislatívy, zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a zákona o verejnom obstarávaní, ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,
 • aktívna znalosť anglického jazyka minimálne na úrovni B2,
 • strategické a finančné riadenie,
 • analytické a koncepčné   myslenie, riadiace, organizačné a rozhodovacie schopnosti,
 • schopnosť pracovať pod tlakom,
 • manažérske a komunikačné zručnosti.

 

3) Zoznam požadovaných dokladov a príloh:

 • prihláška do výberového konania,
 • motivačný list - uchádzač uvedie dôvody, pre ktoré sa uchádza o funkciu riaditeľa, svoje skúsenosti z doterajšej praxe v riadiacej funkcii právnickej osoby, svoj potenciálny prínos pre štátny podnik v tejto funkcii,
 • osobný dotazník (v rozsahu a forme bežne dostupného tlačiva s uvedením praxe vo formáte od/do – deň/mesiac/rok),
 • doklad o praxi v riadiacich funkciách v dĺžke najmenej 5 rokov (potvrdenie zamestnávateľa alebo iný relevantný doklad, ktorým uchádzač preukáže požadovanú riadiacu prax, napr. kópia pracovnej zmluvy bez údajov, ktoré uchádzač nechce sprístupniť), nie čestné vyhlásenie,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o dôveryhodnosti,
 • čestné vyhlásenie o znalosti cudzieho jazyka/jazykov.

Forma výberového konania:

Výberové konanie bude pozostávať z odborného testu a osobného pohovoru.

Dátum a miesto podania žiadosti s požadovanými dokladmi:

Termín podania písomnej žiadosti spolu s požadovanými dokladmi, prílohami a motivačným listom je do 21 dní od uverejnenia inzerátu, t. j. do 15. 02. 2024 na adresu:
Ministerstvo dopravy SR – sekcia právnej podpory a majetkových práv, Námestie slobody 6,  810 05 Bratislava, pod značkou „VK riaditeľ LPS“ a „Obálku neotvárať“.

Prihlásení uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, podmienky a predložia v určenom termíne písomnú žiadosť, všetky požadované doklady, prílohy a motivačný list, budú pozvaní na výberové konanie písomne  najmenej 7 kalendárnych dní pred jeho začatím.