Skočiť na obsah

Slovenská pošta hľadá generálneho riaditeľa

utorok 23. apríla 2024

Predstavenstvo spoločnosti Slovenská pošta, a.s.

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa  spoločnosti Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica (ďalej len „spoločnosť“)

Kvalifikačné predpoklady, kritériá a požiadavky na uchádzača:

 • VŠ vzdelanie II. stupňa podľa sústavy študijných odborov Slovenskej republiky v skupine prírodné vedy, matematické vedy, informatické vedy a kybernetické vedy, technické vedy a spoločenské vedy alebo v študijnom  odbore zhodnom alebo príbuznom v oblasti činnosti spoločnosti ,
 • znalosť aspoň jedného z nasledujúcich cudzích jazykov: angličtina, nemčina, francúzština, španielčina – minimálna úroveň B2 v zmysle CEFR – Common European Framework of Reference for Languages,
 • občianska a morálna bezúhonnosť, rozvinuté interpersonálne zručnosti,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, dôveryhodnosť.


Kritériá odbornej spôsobilosti:

 • všeobecná znalosť zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 349/2004
 • Z. z. o transformácii Slovenskej pošty, štátneho podniku, v znení neskorších predpisov,
 • všeobecná znalosť Zákona č. 311/2002 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
 • všeobecná znalosť Obchodného zákonníka, všeobecná znalosť zákona o verejnom obstarávaní,
 • preukázaná prax v riadiacich funkciách minimálne 5 rokov,
 • všeobecné vedomosti o organizácii riadenia, prax s priamym alebo projektovým riadením obchodnej spoločnosti s minimálne 100 zamestnancami alebo minimálnym obratom 10 mil. EUR ročne,
 • strategické a analytické myslenie, komunikačné a riadiace zručnosti, rozhodnosť a odolnosť voči záťaži.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania,
 • osobný dotazník,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • overené doklady o dosiahnutom vzdelaní,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania podľa zákona
 • č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • projekt rozvoja spoločnosti Slovenská pošta, a.s., v rozsahu min. 6 normostrán.

Mzdové podmienky: podľa súčasne platných zmluvných podmienok pre výkon funkcie generálneho riaditeľa je základná zložka mzdy 3 200 EUR + pohyblivá zložka mzdy podľa osobitne dohodnutých podmienok

Nástup: po vymenovaní jediným akcionárom

Písomné prihlášky do výberového konania doručia uchádzači do 06.05.2024 na adresu: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica pod značkou „Výberové konanie na generálneho riaditeľa Slovenskej pošty, a.s. - NEOTVÁRAŤ“.

Prihlásení uchádzači, ktorí splnia stanovené podmienky a predložia v stanovenom termíne prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi, budú pozvaní na výberové konanie písomne, najmenej 5 kalendárnych dní pred jeho uskutočnením, a to s uvedením dátumu, hodiny a miesta  výberového konania.

Spôsob výberového konania, jeho priebeh a vyhodnocovanie výsledkov výberového konania rámcovo určujú Zásady výberového konania na generálneho riaditeľa akciovej spoločnosti Slovenská pošta, a.s., ktoré sú zverejnené na webovom sídle www.posta.sk.