Skočiť na obsah

Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 7. mája 2013  uznesením č. 223 schválila návrh Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike. Schválením stratégie a jej uplatnením v praxi sa nastavili systémové kroky postupného uplatňovania aktivít cyklistov v širokom rozsahu tak, ako je to zvykom v ostatnách vyspelých krajinách.

Víziou Cyklostratégie je:

  • Uznanie cyklistickej dopravy ako rovnocenného druhu dopravy a jej integrácia s ostatnými druhmi dopravy, ako aj zlepšenie vnímania cyklistov ako plnohodnotných účastníkov cestnej premávky v súlade so záujmom o trvalo udržateľný rozvoj mobility a o zvyšovanie celkovej kvality života obyvateľstva.
  • Výrazné posilnenie cykloturistiky ako dôležitého segmentu cestovného ruchu s veľkým potenciálom najmä pre vidiecke oblasti, ich rozvoj, zvýšenie konkurencieschopnosti a zamestnanosti.

Uplatňovaním Cyklostratégie na úrovni štátu, samosprávnych krajov i jednotlivých miest a obcí možno postupne dosiahnuť efektívne začlenenie cyklistickej dopravy do dopravných systémov, čo povedie k redukcii negatívnych dôsledkov automobilovej dopravy a k celkovému zlepšeniu životného prostredia. Cyklistická doprava sa môže aj na Slovensku stať dôležitým prvkom trvalo udržateľného rozvoja mobility. Významným spôsobom pomôže aj rýchlejšiemu rozvoju cykloturistiky.

Kompletné informácie týkajúce sa Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike môžete nájsť na:  http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=140565