Skočiť na obsah

Schémy pomoci pre cestovný ruch

V súčasnosti nie sú dostupné žiadne schémy minimálnej pomoci pre podniky v segmente cestovného ruchu.

INFOLINKA:

Cestovný ruch
02/5949 4895 - pomoc{@}mindop.sk
pracovné dni: 08:00 – 15:00 hod

ZOZNAM ŽIADOSTI

Najčastejšie dôvody neposkytnutia pomoci

Najčastejšie dôvody neposkytnutia pomoci subjektom v cestovnom ruchu v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 boli:

 • Späťvzatie žiadosti
 • Nesplnenie podmienok čerpania pomoci, ako napr.
  •  predložením žiadosti prekročenie maximálneho limitu pomoci de minimis
  • evidencia porušenia zákazu nelegálneho zamestnávanie podľa osobitného predpisu (zákon č. 82/2005 Z. z.)
  • duplicitné podanie žiadosti
  • neplatný/neoveriteľný elektronický podpis žiadateľa, resp. osoby podávajúcej žiadosť
  • nesúlad uvádzaných čistých obratov v žiadosti v porovnaní s príslušnou účtovnou závierkou
  • absentujúci predmet činnosti oprávňujúci čerpať pomoc
  • nepredloženie vyžiadaných dokumentov zo strany žiadateľa (účtovných dokumenty, splnomocnenia, doklady o vykonávaní činnosti)
 • Následnou kontrolou u poskytovateľa alebo kontrolou na mieste zistené neoprávnené čerpanie pomoci