Skočiť na obsah

Úvod do problematiky rozvoja pešej turistiky a cykloturistiky

Turistika nepozná hranice, zbližuje ľudí, utužuje vzťah ľudí k prírode, ide o najprirodzenejší pohyb človeka a preto upevňuje zdravie. Má dôležitú sociálno-spoločenskú úlohu.

Je najrozšírenejším druhom turistiky. Možno ju chápať ako cestovanie resp. pohyb s rekreačným, poznávacím cieľom alebo ako druh športu vykonávaného obyčajne chôdzou. Ide o pohyb turistu v inom ako zvyčajnom prostredí a uskutočňuje za účelom oddychu, rekreácie, poznávania, získavania nových zážitkov. V Uhorsku bol prvou známou turistickou organizáciou Sitniansky klub založený okolo roku 1860 v Banskej Štiavnici. Po vzniku Československa v roku 1918 sa najväčším turistickým spolkom stal Klub československých turistov. Po zániku ČSZTV v roku 1990 prešlo značkovanie pod gesciu Klubu slovenských turistov, ktorý sa vyhlásil za nasledovníka KSTL a prevzal agendu Zväzu turistiky ČSZTV.

Dôležitou súčasťou organizácie pešej turistiky je značkovanie pod gesciu Klubu slovenských turistov. Značkovanie v Československu a teda aj na Slovensku má už vyše 130-ročnú tradíciu a patrí k popredným systémom turistického značkovania v Európe. Mnohé európske štáty napriek tomu, že majú rozvinutejší turistický ruch, nemajú také prepracované usmernenie jednotného značkovania na celom území štátu. Len slovenskí a českí značkári majú k dispozícii štátnu normu (STN 01 8025 – Turistické značenie), ktorá okrem iného presne určuje druhy značiek, ich tvar a veľkosť, farbu, technické vyhotovenie a spôsob ich umiestňovania, ako aj tvar a rozmery turistických informačných objektov. Značkované chodníky na Slovensku tvoria ucelenú sieť, čo vo väčšine krajín nie je pravidlom. Celková dĺžka vyznačkovaných chodníkov na Slovensku je viac ako 14 000 km.

Slovenská cykloturistika a horská cyklistika sú „mladšími bratmi“ pešej turistiky a dynamicky sa rozvíjajúcim druhom oddychových športových aktivít. Po vynájdení kolesa cykloturistiku možno považovať za druhý najdôležitejší fenomén. Cyklistika je špecifický druh športu a relaxu má na našom území už dlhodobé tradície, má verejný charakter, je právne ukotvená a má svoj inštitucionálny systém. Cykloturistika je jazdenie na bicykli za účelom poznania, zážitkov, športu, vyhliadok, rekreácie, relaxu a zábavy. Stáva sa postupne životným štýlom a je v štádiu renesancie. Má medzinárodný charakter. Je prístupná širokým vrstvám obyvateľov vrátane detí i handicapovaných osôb.

Slovenský cykloklub (SCK) je občianskym združením so sídlom v Piešťanoch, ktoré bolo založené v roku 1994 za účelom združovania ľudí so záujmom o pohyb na bicykli. V súčasnosti je spolu so svojimi pobočkami najväčšou organizáciou na území krajiny v oblasti cykloturistiky a jeho hlavnými cieľmi je vytváranie podmienok pre pohyb na bicykli a pešo. Tento cieľ dosahujeme budovaním a značkovaním siete značených cykloturistických trás a peších turistických trás, magistrál a náučných chodníkov, okruhov zdravia a tematických chodníkov.

 

SCK má ako jediná organizácia na Slovensku akreditáciu Ministerstva školstva SR v odbornosti „Značkár cykloturistických trás“ a dodnes vyškolil na Slovensku viac ako 200 značkárov cykloturistických trás.

Už v roku 1998 Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky listom poverilo Slovenský cykloklub zabezpečovaním nasledovných činností súvisiacich s tvorbou cykloturistickej siete na Slovensku:

  • koordináciou značenia cykloturistickou trás
  • metodikou značenia cykloturistických trás
  • prideľovaním evidenčných čísel pre cyklotrasy
  • evidenciou a archiváciou dokumentácie
  • školením značkárov cykloturistických trás
  • napojením cyklotrás na európsku sieť.

Od roku 1997 sa stal SCK riadnym členom Európskej cyklistickej federácie (ECF) so sídlom v Bruseli, kde dodnes zastupuje Slovensko. Od roku 2010 je SCK v rámci ECF Národným koordinátorom projektu Eurovelo za Slovensko.

Dôležité webové linky: