Skočiť na obsah

Manuál k vydaniu pečiatky

Doplňujúce informácie k vydaniu úradnej pečiatky bezpečnostného audítora zapísaného do zoznamu audítorov riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií

Na základe vydaných povolení na vyhotovenie úradnej pečiatky podľa § 6 odsek 8 a 9 zákona č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon“) a prílohy č. 2 „Vzor odtlačku úradnej pečiatky bezpečnostného audítora“ k vyhláške č. 135/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej príprave, o odbornej skúške a o výkone činnosti audítora bezpečnosti pozemnej komunikácie, o zápise do zoznamu audítorov bezpečnosti pozemných komunikácií a o zápise do zoznamu vzdelávacích inštitúcií akreditovaných v odbore riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií (ďalej ako „vyhláška“), predkladáme pre zabezpečenie jednotnosti úradných pečiatok doplňujúce informácie k vyhotoveniu úradnej pečiatky:

Odporúčaná farba úradnej pečiatky: modrá

Evidenčné číslo uvedené na pečiatke: štvormiestne evidenčné číslo osvedčenia uvedené v ľavom hornom rohu osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Používané názvoslovie:

Nakoľko ustanovenia zákona (§ 6 odsek 9 zákona) a vyhlášky (príloha č. 2 vyhlášky) týkajúce sa podoby úradnej pečiatky, sú nejednotné pri použití názvoslovia „bezpečnostný audítor“ a „audítor bezpečnosti pozemných komunikácií“ na úradnej pečiatke, stanovujeme použiť pri vyhotovení úradnej pečiatky presné názvoslovie podľa vyhlášky, t.j. „audítor bezpečnosti pozemných komunikácií“, tak ako je uvedené v prílohe č. 2 vyhlášky.