Skočiť na obsah

Činnosť BECEP

Oddelenie bezpečnosti cestnej premávky (BECEP)

Zodpovednosti a právomoci:

 1. podieľa sa na tvorbe dopravnej politiky Slovenskej republiky v oblasti bezpečnosti cestnej premávky a zabezpečuje jej realizáciu,
 2. vypracováva legislatívne, strategické, koncepčné dokumenty a metodické usmernenia v oblasti bezpečnosti cestnej premávky,
 3. vyjadruje sa k návrhom právnych noriem, predpisov a koncepčných materiálov, ktoré majú vzťah k bezpečnosti cestnej premávky,
 4. podieľa sa na tvorbe rámcovej pozície Slovenskej republiky v orgánoch Európskej únie v oblasti bezpečnosti cestnej premávky a zastupuje Slovenskú republiku na predmetných rokovaniach,
 5. zabezpečuje plnenie medzinárodných záväzkov a úlohy vyplývajúcich z rokovaní medzinárodných organizácií v oblasti bezpečnosti cestnej premávky,
 6. koordinuje a formuluje oblasti zamerania projektov financovaných z fondov Európskej únie v oblasti bezpečnosti cestnej premávky,
 7. komunikuje s ústrednými orgánmi štátnej správy, samosprávy a organizáciami miestnej štátnej správy, obcami, s inštitúciami, poisťovňami a mimovládnymi organizáciami v rámci Slovenskej republiky a na medzinárodnej úrovni v otázkach bezpečnosti cestnej premávky,
 8. podieľa sa na koordinácii celoštátneho systému a tvorbe i realizácii preventívnych a propagačných akcií bezpečnosti cestnej premávky,
 9. pripravuje podklady pre vládu Slovenskej republiky o stave bezpečnosti cestnej premávky a navrhuje zásadné opatrenia v oblasti starostlivosti o bezpečnosť cestnej premávky,
 10. pripravuje návrhy a podnety na výskumné aktivity, spolupôsobí a vyjadruje sa k zámerom rozvoja vedy a techniky v oblasti bezpečnosti cestnej premávky,
 11. zabezpečuje koordináciu výchovnej a osvetovej činnosti zameranej na všetky kategórie a vekové skupiny účastníkov cestnej premávky,
 12. spolupracuje s médiami a ostatnými subjektmi, s cieľom zabezpečiť účinný vplyv na účastníkov cestnej premávky,
 13. pripravuje podklady pre aktivity bezpečnosti cestnej premávky v rámci územných a samosprávnych celkov a verejného sektora,
 14. koordinuje postup pre vytvorenie systému výchovy a vzdelávania odborníkov v oblasti bezpečnosti cestnej premávky na úrovni dobrovoľníctva v súlade s pravidlami EÚ,
 15. koordinuje činnosti v oblasti riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií podľa zákona č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií,
 16. vedie zoznam bezpečnostných audítorov, zoznam vzdelávacích inštitúcií pre školenie bezpečnostných audítorov a inšpektorov a vykonáva administratívne činnosti spojené s činnosťou skúšobnej komisie pre posudzovanie odbornej spôsobilosti bezpečnostných audítorov,
 17. zodpovedá za plnenie Stratégie zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky v Slovenskej republike v rokoch 2011- 2020, pripravuje odpočet jednotlivých úloh a koordinuje jednotlivé úlohy vyplývajúce zo stratégie,
 18. zabezpečuje osvetovo-výchovné materiály a prvky pre širokú verejnosť v súlade so Stratégiou zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky v Slovenskej republike v rokoch 2011- 2020 a pre všetky projekty koordinované oddelením,
 19. zodpovedá za prezentáciu ministra a ministerstva na kongresoch, konferenciách a v rámci projektov týkajúcich sa bezpečnosti cestnej premávky,
 20. v súlade s tretími stranami zabezpečuje konferencie týkajúce sa problematiky bezpečnosti cestnej premávky, 
 21. koordinuje a riadi projekty zamerané na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a zníženie úmrtnosti na cestách v súlade s cieľmi stanovenými EU.