Skočiť na obsah

Tachografy vo vozidlách od 2,5 do 3,5 tony a povinná dodatočná výmena tachografov za inteligentný tachograf druhej generácie vo vozidlách v medzinárodnej doprave

Dňa 30. júla 2020 bol tzv. legislatívny balík mobility publikovaný v Úradnom vestníku Európskej únie. Informácie k balíku mobility sa nachádzajú na nasledovnej adrese:

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/cestna-doprava-a-cestna-infrastruktura/cestna-doprava/balik-mobility

V rámci balíka mobility bola prijatá zmena nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0561-20200820&from=EN

Zásadnou zmenou je, že od 1. júla 2026 preprava tovaru v rámci medzinárodnej dopravy vozidlami, ktorých maximálna prípustná hmotnosť vozidla vrátane každého prívesu alebo návesu je vyššia ako 2,5 tony bude musieť byť vykonávaná vozidlom, ktoré bude mať nainštalovaný inteligentný tachograf druhej generácie. Technická špecifikácia tohto typu tachografu pre vozidlá do 3,5 tony sa ešte len pripravuje a jeho technická špecifikácia bude zverejnená nariadením Komisie.

 

Táto povinnosť sa bude týkať aj nových vozidiel, ktoré budú prvýkrát zaevidované od 1. júla 2026 ale zároveň sa povinnosť dodatočnej montáže bude týkať aj vozidiel v prevádzke.

Zmena sa týka aj nákladných vozidiel nad 3,5 tony. Vozidlá nad 3,5 tony, ktoré budú prvýkrát zaevidované od 21. augusta 2023, budú musieť byť vybavené inteligentným tachografom druhej generácie (podmienky špecifikované vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 2021/1228).

Balík mobility ustanovuje aj dodatočnú výmenu tachografov, ktoré sú v súčasnosti inštalované vo vozidlách, ktoré vykonávajú medzinárodnú dopravu.

Povinná výmena analógových tachografov a digitálnych tachografov vo vozidlách, ktoré budú vykonávať medzinárodnú dopravu za inteligentné tachografy druhej generácie, sa musí uskutočniť do 31. decembra 2024.

Povinná výmena inteligentných tachografov prvej generácie vo vozidlách, ktoré budú vykonávať medzinárodnú dopravu za inteligentné tachografy druhej generácie, sa musí uskutočniť do 18. augusta 2025.

V prípade, ak nebude dodatočná výmena tachografu uskutočnená v daných termínoch, takéto vozidlá budú môcť vykonávať iba vnútroštátnu prepravu.

Časová postupnosť inštalovania typov tachografov montovaných do vozidiel:

  • Analógový tachograf do 30. 4. 2006
  • Digitálny tachograf od 1. 5. 2006
  • Inteligentný tachograf prvej generácie od 15. 6. 2019
  • Inteligentný tachograf druhej generácie od 21. 8. 2023.