Skočiť na obsah

Európska komisia predstavila balík mobility v cestnej doprave

Európska komisia prezentovala 31. mája 2017 balík mobility (tzv. mobility package), ktorý sa týka legislatívnych návrhov v cestnej doprave.
Kompletné informácie je možné nájsť na nasledovnej adrese:
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2017-05-31-europe-on-the-move_en

Jednotlivé návrhy sú postupne zverejňované aj na stránke Európskej komisie, kde niektoré materiály sú zverejnené aj v slovenskom jazyku:
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives_sk?facet__select__field_brp_inve_resource_type:parents_all=0&field_brp_inve_fb_status=All&field_brp_inve_leading_service=87

Zmeny v oblasti cestnej dopravy sa týkajú nasledovných návrhov: 

  1. Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1071/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy a nariadenie (ES) č. 1072/2009 o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh, Doc. 9668/17 TRANS 212 CODEC 923
  2. Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2006/1/ES o používaní vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru, Doc. 9669/17 TRANS 213 CODEC 924
  3. Návrh nariadenia  Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy denného a týždenného odpočinku, a nariadenie (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov, Doc. 9670/17 TRANS 214 SOC 440 CODEC 925
  4. Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a ktorou sa stanovujú konkrétne pravidlá vzhľadom na smernicu 97/71/ES a smernicu 2014/67/EÚ v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy, Doc. 9671/17 TRANS 215 SOC 441 EMPL 342 MI 456 COMPET 450 CODEC 926
  5. Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami, Doc. 9672/17 TRANS 216 FISC 117 ENV 547 CODEC 927
  6. Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení smernica 2004/52/ES  o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov v Spoločenstve  Doc. 9673/17 TRANS 217 CODEC 928