Skočiť na obsah

NIP a EK – Dočasné výnimky z uplatňovania pravidiel sociálnej legislatívy vodičov

Podľa čl. 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 561/2006, ktoré upravuje režim práce vodičov, ak tým nie sú dotknuté ciele stanovené v článku 1 nariadenia (ES) č. 561/2006, členské štáty môžu po schválení Komisiou udeliť výnimky z uplatňovania článkov 6 až 9 nariadenia (ES) č. 561/2006 na dopravné činnosti vykonávané za mimoriadnych okolností.

Členské štáty môžu zároveň podľa čl. 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 561/2006 v naliehavých prípadoch za výnimočných okolností udeliť dočasnú výnimku na obdobie nepresahujúce 30 dní, ktorú musia riadne odôvodniť a bezodkladne oznámiť Komisii. Komisia tieto informácie bezodkladne zverejní na verejnom webovom sídle.

Dočasné výnimky z uplatňovania pravidiel sociálnej legislatívy vodičov na území Slovenskej republiky udeľuje Národný inšpektorát práce.

Informácie o udelených výnimkách podľa nariadenia (ES) č. 561/2006 v jednotlivých štátoch sú zverejnené a pravidelne aktualizované na stránke Európskej komisie.