Skočiť na obsah

Povinnosť registrácie prepravných povolení, licencií CEMT v systéme BIREG pri preprave tovaru v Maďarsku.

Podstata úpravy: do 3. februára 2021 všetci prevádzkovatelia nákladnej dopravy, ktorí vykonávajú dopravu do/z Maďarska, cez Maďarsko a v Maďarsku (kabotáž), mali zaregistrovať spoločnosť, ako aj jednotlivé prepravy do systému BIREG.
Od 4. februára 2021 majú z týchto povinností výnimku prepravné operácie, ktoré sa vykonávajú na licenciu spoločenstva (okrem kabotáže).

Kde sa zaregistrovať?
Registrácia: https://bireg.gov.hu/bireg
Registrácia musí obsahovať názov spoločnosti, sídlo a kontaktné údaje, počet licencií spoločenstva alebo povolení a identifikátor spoločnosti.

Kto sa musí zaregistrovať? – do 3. februára 2021

  • komerčná preprava tovaru vozidlami s maximálnou povolenou hmotnosťou nad 3,5 t ,
  • preprava pre vlastnú potrebu s vozidlami s maximálnou povolenou hmotnosťou nad 7,5 t,
  • kabotáž na území Maďarska.

Kto sa musí zaregistrovať? – od 4. februára 2021

  • komerčná preprava tovaru vykonávaná s vozidlami s maximálnou povolenou hmotnosťou nad 3,5 t – okrem prepráv vykonávaných na základe licencie spoločenstva,
  • preprava pre vlastnú potrebu s vozidlami s maximálnou povolenou hmotnosťou nad 3,5 t, - okrem prepráv vykonávaných na základe licencie spoločenstva,
  • kabotáž na území Maďarska – všetky prepravy.

Registrácia prepravnej operácie
V registrácii prepravnej operácie musia byť zadané údaje o mieste nakládky, vykládky, EVČ vozidla, emisná kategória a na základe informácií v systéme BIREG systém určí, či je pre danú prepravnú operáciu nutné povolenie v Maďarsku. Prepravné operácie sú predmetom povolení v systéme BIREG v prípade, kedy je preprava vykonávaná na základe bilaterálneho povolenia, CEMT alebo pre kabotáž (vrátane kabotáže vykonávané na licenciu spoločenstva). V týchto prípadoch je potrebné uviesť typ a identifikačné číslo povolení a fotografia povolenia musí byť nahratá do systému BIREG.
Ak je prepravná operácia úspešne uložená, systém vygeneruje BIREG ID, ktorý bude zaslaný na uvedenú e-mailovú adresu.

Do 31. januára 2021 plynie moratórium. Počas inšpekcie príslušné orgány môžu skontrolovať primeranosť a presnosť zaregistrovaných údajov. V prípade chýbajúcej registrácie, inšpektori zaznamenajú potrebné údaje a zároveň upozornia spoločnosť a vodiča na povinnosť registrácie.
Od 1. februára 2021 počas inšpekcie sa bude kontrolovať primeranosť, presnosť a úplnosť registrovaných údajov. V prípade neúplnej alebo chýbajúcej registrácie, inšpektori doplnia údaje a uložia pokutu. Výška pokuty je rovnaká ako v prípade pokuty za prepravu bez dopravnej licencie – 800 000 Ft (2 200 eur).

Informácie je možné nájsť aj na stránke maďarského združenia MKFE :https://mkfe.hu/en