Skočiť na obsah

Ruské prepravné povolenia - ako správne vypísať

Nakoľko sa v poslednej dobe množia prípady pokút za nesprávne vypísané ruské prepravné povolenia, ČESMAD Slovakia získalo stanovisko z ruského záručného združenia ASMAP, ktoré bolo iniciované zo strany IRU. Z uvedeného stanoviska vyberáme:

„Problém je známy. Kontaktovali sme Ministerstvo dopravy RF a Rostransnadzor (Federálna služba pre dohľad nad dopravou), aby problematickú situáciu riešili. Na našu žiadosť zaslal Rostransnadzor územným orgánom listom č. 3.1.15-268 zo dňa 3. februára 2021 vysvetlenie k pravidlám vypĺňania ruských prepravných povolení. Konkrétne sa v ňom uvádza, že Pravidlá vypĺňania ruských prepravných povolení (Príloha č. 8 k Vyhláške Ministerstva dopravy RF č. 261 zo dňa 28. júla 2020) obsahujú minimálny zoznam informácií, ktoré je dopravca (vodič) povinný uviesť v prepravnom povolení. Uvedenie ďalších informácií, ktoré nie sú v rozpore s údajmi obsiahnutými v medzinárodnom nákladnom liste a nespôsobujú zmenu klasifikácie druhu prepravy, nemôže slúžiť ako základ pre vyvodenie administratívnej zodpovednosti vodiča v súlade s časťou 2 článku 11.29 Kódexu o správnych deliktoch Ruskej federácie.“

Príklady správne vypísaných ruských prepravných povolení - v prílohe idú za sebou v nasledujúcom poradí:

  1. Vozidlo vstupuje do RF s tovarom, vystupuje bez tovaru

V kolónke 9 „Dátum a miesto vstupu na územie Ruskej federácie“  je potrebné vypísať dátum a miesto vstupu na územie Ruska. Miestom vstupu je kontrolný bod alebo v prípade vstupu cez bieloruskú alebo kazašskú hranicu – najbližšie osídlené miesto. Napríklad pri vstupe do Ruska z územia Bieloruska po diaľnici M1/E30 je to „Krasnoe“.

V kolónke 10 sa vypíše názov tovaru, v kolónke 11 jeho váha.

V kolónke 12 a 13 sa odporúča uviesť iba štát nakládky a štát vykládky.

Vodič pri vstupe do Ruska predloží prepravné povolenie colníkovi, v prípade vstupu cez bieloruské alebo kazašské hranice zamestnancovi Dopravného inšpektorátu na zaznamenanie vstupu a odtrhnutie trhacieho kupónu. To isté musí urobiť aj pri odchode z Ruska.

  1. Vozidlo vstupuje do RF bez tovaru, vystupuje s tovarom

V tomto prípade musí vodič pred vstupom do Ruskej federácie vyplniť kolónku 9 a pri vstupe predložiť ruské prepravné povolenie colníkovi alebo zamestnancovi Dopravného inšpektorátu na zaznamenanie vstupu a odtrhnutie trhacieho kupónu. Kolónky 10 až 13 sa pri vstupe bez tovaru nevypĺňajú. Po príchode na miesto nakládky musí vodič vyplniť názov tovaru, hmotnosť tovaru a smer prepravy. Po vykonaní nakládky – vyplniť pravý stĺpec bodov 10 až 13.

Pri výstupe vozidla takisto predloží prepravné povolenie inšpektorovi na zaznamenanie výstupu z RF a odtrhnutie trhacieho kupónu.

  1. Vozidlo vstupuje aj vystupuje s tovarom

V takomto prípade musia byť kolónky 9 a 10 až 13 (ľavý stĺpec) vyplnené pred vstupom do Ruska. Vodič musí prepravné povolenie predložiť inšpektorovi pre potvrdenie vstupu a odtrhnutie trhacieho kupónu. Po vykládke tovaru a pohybe vozidla bez tovaru k miestu nakládky na území v Rusku, kolónky 10 až 13 nie je potrebné vypĺňať. Po vykonaní nakládky vozidla je vodič povinný vyplniť kolónky 10 až 13 v pravom stĺpci.

Pri výstupe vozidla takisto predloží prepravné povolenie inšpektorovi na zaznamenanie výstupu z RF a odtrhnutie trhacieho kupónu.

Treťoštátne prepravy – použitie špeciálneho povolenia na prepravy z/na územie tretích krajín

V prípadoch, ak sa vykonávajú prepravy z/do Ruskej federácie na/z územia tretích krajín, je potrebné použiť špeciálne povolenie na prepravu tovaru do/z tretích krajín.

Ak vstupuje pri takejto preprave vozidlo na územie Ruskej federácie bez tovaru, kolónky 10 až 13 sa nevypisujú. Pri spiatočnej ceste s tovarom určeným pre tretiu krajinu sa kolónky 10 až 13 vypíšu. Krajinou odoslania je RF, krajinou určenia tretia krajina (nie Slovensko).

Ak sa vykoná preprava tovaru na územie RF z tretej krajiny, krajinou odoslania je tretia krajina (nie Slovensko) a krajinou určenia Ruská federácia. Kolónky 10 až 13 musia byť vypísané. Pri ceste späť s prázdnym vozidlom sa kolónky 10 až 13 nevypisujú.

Zdroj: ASMAP, Ruská Federácia