Skočiť na obsah

Výnimky z uplatňovania pravidiel sociálnej legislatívy vodičov vozidiel pri humanitárnej pomoci

Režim práce vodičov upravuje nariadenie (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 („nariadenie (ES) č. 561/2006“), ktoré v čl. 3 a čl. 13 upravuje výnimky z uplatňovania tohto nariadenia. 

V súvislosti s aktuálnou situáciou na Ukrajine dávame do pozornosti čl. 3 písm. d) nariadenia (ES) č. 561/2006, podľa ktorého sa toto nariadenie nevzťahuje na cestnú dopravu vykonávanú vozidlami, používanými v núdzových situáciách alebo pri záchranných akciách vrátane vozidiel používaných pri nekomerčnej doprave humanitárnej pomoci.

V tejto súvislosti vydal Národný inšpektorát práce „odporúčanie k režimu „out of scope“ počas vykonávania humanitárnych prepráv subjektami hospodárskej mobilizácie“, ktoré je možné násjť na stránke Národného inšpektorátu práce.