Skočiť na obsah

Vykonávanie treťoštátnych prepráv tovaru medzi členskými štátmi Euroázijskej ekonomickej únie - informácia

Eurázijská ekonomická únia (EAEÚ) je ekonomická únia, ktorá v súčasnosti združuje Bielorusko, Ruskú federáciu, Kazachstan, Arménsko a od mája 2015 aj ďalšiu stredoázijsku republiku - Kirgizsko.

Dohoda o Euroáziskej ekonomickej únii predpokladá postupné vytvorenie trhu s voľným pohybom tovaru, služieb, kapitálu a pracovných síl, ako aj spoločnú energetickú, priemyselnú, poľnohospodársku a dopravnú politiku.

Na účely dosiahnutia týchto dlhodobých cieľov bola založená v prvom rade Colná únia Ruska, Kazachstanu a Bieloruska dohodou zo 6. októbra 2007 a je v platnosti od 1. januára 2010. Prvá etapa implementácie zahŕňala dva dôležité prvky - zavedenie nového spoločného colného sadzobníka a harmonizáciu rôznych dovozných licenčných režimov. V druhej etape bol prijatý nový colný zákon s platnosťou od 1. júla 2010 a boli vykonané viaceré inštitucionálne zmeny, predovšetkým zriadenie Komisie colnej únie. Tento colný zákon (kódex) obsahuje viaceré ustanovenia, ktoré sa týkajú aj vykonávania medzinárodných prepráv vozidlami, ktoré nie sú evidované v štátoch Colnej únie.

Napríklad ustanovenie čl. 344 ods. 2 colného kódexu EAEÚ zakazuje používať vozidlá nečlenských štátov, ktoré dočasne vstúpili na územie Colnej únie, na treťoštátne medzinárodné prepravy medzi štátmi Bielorusko, Ruská federácia, Kazachstan, Arménsko a Kirgizsko. V praxi to znamená, že slovenský dopravca nesmie vykonávať napr. prepravy tovaru z Minska (BY) do Moskvy (RUS) a späť alebo prepravy zo Sankt Peterburgu (RUS) do Astany (KZ) a späť napriek tomu, že má treťoštátne povolenia príslušného štátu alebo licenciu ITF/CEMT.

Ak dopravca poruší zákazy colného kódexu EAEÚ, môže mu príslušný kontrolný orgán členského štátu podľa vnútroštátneho právneho poriadku uložiť pokutu až do výšky takmer 3 500 eur za každý prípad, resp. zadržať vozidlo.

Na rokovaniach zmiešaných komisií o medzinárodnej cestnej doprave s Ruskou federáciou 21. júla 2015 a s Bieloruskom 12. augusta 2015 Slovenská republika žiadala od ruskej a bieloruskej strany vysvetlenie ustanovenia čl. 344 ods. 2 colného kódexu EAEÚ. Podľa názoru slovenskej strany uvedené ustanovenie je v rozpore s dvojstrannými dohodami o medzinárodnej cestnej doprave, resp. so zásadami používania licencií ITF/CEMT.

Ruská strana a bieloruská strana v tejto súvislosti uviedli, že v súčasnosti sa pripravuje nové znenie colného kódexu EAEÚ, ktoré bude platiť pravdepodobne až od 1. januára 2017.

V záujme bezproblémového vykonávania medzinárodnej cestnej dopravy by preto slovenskí medzinárodní dopravcovia mali vo vlastnom záujme rešpektovať ustanovenie čl. 344 ods. 2 colného kódexu EAEÚ a nevykonávať treťoštátne medzinárodné prepravy medzi štátmi Bielorusko, Ruská federácia, Kazachstan, Arménsko a Kirgizsko. Tým sa vyhnú prípadným sankciám zo strany orgánov cudzích štátov.