Skočiť na obsah

Zapisovanie evidenčných čísiel motorových vozidiel prevádzkovateľov cestnej dopravy do Jednotného informačného systému v cestnej doprave

Na základe článku 16 ods. 2 písm. g) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21.  októbra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES, vnútroštátny register členského štátu musí obsahovať evidenčné čísla vozidiel, ktorými podnik disponuje. Podľa § 7 písm. k) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov dopravca je povinný s účinnosťou od 21. 2. 2022 oznámiť dopravnému správnemu orgánu evidenčné čísla motorových vozidiel, ktorými disponuje. Táto povinnosť sa vzťahuje na nákladnú a aj osobnú dopravu. Zmena bola zavedená zákonom č. 397/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

 

Na základe § 41 odsek 1 písm. k) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky  vedie register prevádzkovateľov prostredníctvom Jednotného informačného systému v cestnej doprave.(https://www.jiscd.sk/) Tento systém po prihlásení obsahuje funkcionalitu na oznámenie evidenčných čísiel motorových vozidiel dopravnému správnemu orgánu.

 

Prezentácia k zapisovaniu evidenčných čísiel motorových vozidiel sa nachádza na nasledovnej adrese:

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/cestna-doprava-a-cestna-infrastruktura/cestna-doprava/balik-mobility/prezentacia-md-sr-zapisovanie-evidencnych-cisiel-vozidiel

 

Video návod k zapisovaniu evidenčných čísiel motorových vozidiel sa nachádza na nasledovnej adrese:

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/cestna-doprava-a-cestna-infrastruktura/cestna-doprava/balik-mobility/sprava-vozidloveho-parku-zaevidovanie-jednotliveho-vozidla-pomocka

 

Video návod hromadný import evidenčných čísiel motorových vozidiel  sa nachádza na nasledovnej adrese: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/cestna-doprava-a-cestna-infrastruktura/cestna-doprava/balik-mobility/sprava-vozidloveho-parku-hromadny-import-vozidiel-pomocka