Skočiť na obsah

Dňa 22. mája 2024 vstúpilo do platnosti nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1258/2024, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na minimálne prestávky a doby denného a týždenného odpočinku v odvetví príležitostnej osobnej dopravy a pokiaľ ide o právomoc členských štátov ukladať sankcie za porušenia nariadenia (EÚ) č. 165/2014, ku ktorým došlo v inom členskom štáte alebo v tretej krajine.

 

Text nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1258/2024 je dostupný na nasledovnej adrese:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32024R1258&qid=1715240071035