Skočiť na obsah

Zmeny podmienok pre dopravcov, ktorí prevádzkujú linky pravidelnej medzinárodnej dopravy do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.

Dňa 24. decembra 2020 vyjednávacie tímy  Európskej únie (EÚ) a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (UK) dosiahli „Dohodu o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej“ (ďalej len „dohoda EÚ - UK“). Dohoda vstúpila do platnosti od 01.01.2021. Keďže sa prijatý dokument dotkol aj pravidelnej medzinárodnej dopravy medzi členskými štátmi EÚ a Spojeného kráľovstva  Veľkej Británie a Severného Írska, uvádzame dôležité ustanovenia týkajúce sa dopravcov, ktorí prevádzkujú pravidelné medzinárodné linky zo Slovenskej republiky do UK. 

Dokumenty dohody  ustanovujú nové pravidlá pri vydávaní, zmene alebo obnove povolenia vrátane schvaľovania zmeny cestovných poriadkov pre dopravcov.

Slovenských dopravcov, ktorí prevádzkujú linky pravidelnej medzinárodnej dopravy,
sa dotknú vyššie uvedené zmeny nasledovne:

 1. Dopravcom, ktorí majú platné povolenie pre pravidelnú dopravu autokarmi a autobusmi medzi členskými štátmi v súlade s kapitolou III nariadenia (ES) č. 1073/2009, budú vydané nové povolenia podľa článku X+6 ods. 3 písm. a)  dohody EÚ - UK v časovom rozsahu platnosti povolení, ktoré dopravcovia získali podľa nariadenia (ES) č. 1073/2009 podľa článku X+6 ods. 3 písm. b)  dohody EÚ - UK.

  Vydanie povolenia podľa dohody EÚ – UK dopravcom, ktorí majú platné povolenie podľa nariadenia (ES) 1073/2009, nepodlieha výberu správneho poplatku.

  Povolenie bude vydané podľa  príslušného vzoru uvedeného v dohode EÚ – UK v prílohe ROAD-2 (viď prílohu č. 1).
   
 2. Dopravcovia, ktorí  budú žiadať o vydanie nového povolenia alebo obnovy povolenia podľa článku X+4 bodu 2 až 8 dohody EÚ – UK, budú povinní podať žiadosť podľa vzoru ROAD-3, článku X+5 dohody EÚ – UK (viď prílohu č.2).

Obsah príloh k žiadosti je nasledovný:

 • cestovný poriadok vrátane časových intervalov určených na kontrolu
  na príslušných hraničných priechodoch;
 • overená kópia licencie (-í) prevádzkovateľa (alebo prevádzkovateľov)
  na medzinárodnú cestnú prepravu cestujúcich v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo právnymi predpismi EÚ;
 • mapa v primeranej mierke, na ktorej je vyznačená trasa a zastávky, kde majú cestujúci nastupovať alebo vystupovať;
 • jazdný plán, aby bolo možné overiť súlad s medzinárodnými pravidlami o čase jazdy a čase odpočinku;
 • všetky príslušné informácie o autobusových a autokarových staniciach.
 1. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na základe žiadosti požiada príslušné štáty, ktorými linka prechádza, o stanovisko a dotknuté štáty sa môžu k danej linke vyjadriť. Dotknuté štáty sa môžu vyjadriť do 4 mesiacov od doručenia žiadosti. Nové povolenie podľa dohody sa musí vydať do 6 mesiacov od doručenia žiadosti (článok X+6 ods. 1, 2 a 4 dohody EÚ - UK).
 2. Ministerstvo vydá na základe žiadosti povolenie podľa článku X+6 dohody EÚ - UK. Povolenie bude vydané na doklade s oranžovým podkladom podľa vzoru uvedeného v prílohe ROAD-2 (viď príloha č. 1). Obdobie platnosti povolenia podľa  článku X+4 bod 5 dohody EÚ – UK nepresiahne 5 rokov.   
 3. Kabotážna preprava na území UK je zakázaná.
 4. Za vydanie povolenia dopravcovi na medzinárodnú pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok, sa vyberá správny poplatok 110 EUR podľa položky 79 písm. a) Sadzobníka správnych poplatkov tvoriaceho prílohu zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a správny poplatok 15 EUR za schválenie cestovného poriadku podľa položky 79 písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov tvoriaceho prílohu zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
 5. Ďalešie informácie je možné násjsť v časti dohody EÚ - UK uvedenej v prílohe č. 3

Prílohy: