Skočiť na obsah

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave

Dňa 12. apríla  2017 nadobúda platnosť Zmluva medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave.

Zmluva je štandardnou bilaterálnou zmluvou, aké Slovenská republika uzatvára s jednotlivými štátmi v záujme podpory a rozvoja vzájomnej obchodnej spolupráce. Zmluva upravuje osobnú dopravu a nákladnú dopravu, povinnosti dopravcov a sankcie v prípade nedodržania ustanovení zmluvy. 

Slovenskí dopravcovia majú právo vykonávať nákladnú dopravu medzi územím Slovenskej republiky a Tureckej republiky a tranzitom cez Tureckú republiku bez akýchkoľvek povolení príslušných orgánov Tureckej republiky.

To isté platí pre dopravcov z Tureckej republiky voči Slovenskej republike. Zmluva bola zverejnená v Zbierke zákonov oznámením č. 80/2017 Z. z.