Skočiť na obsah

Zrušenie zápisu do obchodného registra od 1. 10. 2020

UPOZORNENIE: Od 1. 10. 2020 sa zrušila povinnosť zápisu prevádzkovateľov cestnej dopravy do obchodného registra.

Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 56/2012 Z. z.“) v znení platnom do 30. 9. 2020 upravoval v § 5 ods. 3 povinnosť prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa § 5 ods. 1 alebo ods. 2 zapísať sa do obchodného registra s predmetom činnosti podľa obsahu povolenia alebo licencie Spoločenstva najneskôr do 30 dní odo dňa právoplatnosti povolenia alebo licencie Spoločenstva.

1. 10. 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 390/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorým sa novelizoval aj zákon č. 56/2012 Z. z., a to v oblasti zápisu do obchodného registra.

V § 5 zákona č. 56/2012 Z. z. sa vypustil ods. 3, ktorý znel: „Prevádzkovateľ cestnej dopravy podľa odseku 1 alebo odseku 2 je povinný sa zapísať do obchodného registra s predmetom činnosti podľa obsahu povolenia alebo licencie Spoločenstva najneskôr do 30 dní odo dňa právoplatnosti povolenia alebo licencie Spoločenstva.“.

 

Podľa § 768s ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) registrový súd v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky vymaže z obchodného registra vybrané zapísané osoby, medzi ktorými sú aj osoby, ktoré sa podľa predpisov účinných od 1. októbra 2020 do obchodného registra nezapisujú. 

Podľa § 768s ods. 3 Obchodného zákonníka zoznam zapísaných osôb, ktoré sa majú podľa § 768s ods. 2 Obchodného zákonníka vymazať z obchodného registra, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zverejní po dobu šiestich mesiacov v Obchodnom vestníku.

Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané z obchodného registra, zverejnilo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky na tejto stránke.

V prípade bližších informácií k výmazu z obchodného registra je potrebné kontaktovať Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

 

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, kto je podnikateľom podľa Obchodného zákonníka. Podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka podnikateľom je:

  1. osoba zapísaná v obchodnom registri,
  2. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  3. osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov – sem patrí aj oblasť prevádzkovania cestnej dopravy a oblasť prevádzkovania taxislužby podľa zákona č. 56/2012 Z. z.,
  4. fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

 

Prehľad prevádzkovateľov cestnej dopravy, ktorí majú udelené povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy  (prípadne aj licenciu Spoločenstva), je uvedený na stránke Jednotného informačného systému v cestnej doprave (JISCD).

 

Pre informáciu – taxislužba

Povinnosť zápisu do obchodného registra podľa zákona č. 56/2012 Z. z. sa nevzťahovala na prevádzkovateľov taxislužby a prevádzkovateľov dispečingu.

Prehľad prevádzkovateľov taxislužby

Prehľad prevádzkovateľov dispečingu