Zrušenie zápisu do obchodného registra od 1. 10. 2020

UPOZORNENIE: Od 1. 10. 2020 sa ruší povinnosť zápisu prevádzkovateľov cestnej dopravy do obchodného registra.

Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 56/2012 Z. z.“) v znení platnom do 30. 9. 2020 upravuje v § 5 ods. 3 povinnosť prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa § 5 ods. 1 alebo ods. 2 zapísať sa do obchodného registra s predmetom činnosti podľa obsahu povolenia alebo licencie Spoločenstva najneskôr do 30 dní odo dňa právoplatnosti povolenia alebo licencie Spoločenstva.

 

1. 10. 2020 nadobúda účinnosť zákon č. 390/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorým sa novelizuje aj zákon č. 56/2012 Z. z., a to v oblasti zápisu do obchodného registra.

V § 5 zákona č. 56/2012 Z. z. sa vypúšťa ods. 3, ktorý znie: „Prevádzkovateľ cestnej dopravy podľa odseku 1 alebo odseku 2 je povinný sa zapísať do obchodného registra s predmetom činnosti podľa obsahu povolenia alebo licencie Spoločenstva najneskôr do 30 dní odo dňa právoplatnosti povolenia alebo licencie Spoločenstva.“.

 

Prehľad prevádzkovateľov cestnej dopravy je dostupný tu.

 

Pre informáciu – taxislužba

Povinnosť zápisu do obchodného registra podľa zákona č. 56/2012 Z. z. sa nevzťahovala na prevádzkovateľov taxislužby a prevádzkovateľov dispečingu.

Prehľad prevádzkovateľov taxislužby je dostupný tu.

Prehľad prevádzkovateľo dispečingu je dostupný tu.