Skočiť na obsah

Práva cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave

V oblasti práv cestujúcich nadobudlo 20. marca 2011 účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004  (ďalej len „nariadenie“), ktorým sa ustanovujú pravidlá pre autobusovú a autokarovú dopravu, ktoré sa týkajú okrem iného aj nediskriminácie a povinnej pomoci zdravotne postihnutým osobám a osobám so zníženou pohyblivosťou.

Nariadenie sa vzťahuje na medzinárodnú aj na vnútroštátnu dopravu a uplatňuje sa od 1. marca 2013.

Dotazy ohľadom práv cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave môžete zaslať na e-mail: buspravo@mindop.sk.

V súvislosti s uplatňovaním nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004 (ďalej len „nariadenie“) a v súlade so zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) je potrebné práva a povinnosti cestujúcich podľa nariadenia zapracovať do prepravného poriadku. Vyplýva to aj z § 4 ods. 2 písm. f) zákona, podľa ktorého prepravný poriadok v osobnej doprave obsahuje rozsah osobitných práv a povinností cestujúcich so zdravotným postihnutím a cestujúcich so zníženou pohyblivosťou vrátane sprevádzajúcich osôb, ako aj dôchodcov, žiakov a študentov. Sťažnosti a reklamácie na plnenie záväzkov z prepravného poriadku a ich vybavovanie dopravcom podľa reklamačného poriadku preskúmava podľa § 4 ods. 7 zákona Slovenská obchodná inšpekcia.