Skočiť na obsah

Uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 181/2011 - od 1. marca 2017 aj vo vnútroštátnej diaľkovej doprave nad 250 km

V oblasti práv cestujúcich nadobudlo 20. marca 2011 účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004 (ďalej len "nariadenie"), ktorým sa ustanovujú pravidlá pre autobusovú a autokarovú dopravu, ktoré sa týkajú okrem iného aj nediskriminácie a povinnej pomoci zdravotne postihnutým osobám a osobám so zníženou pohyblivosťou.

Podľa prechodných ustanovení § 56 ods. 7 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov sa nariadenie vzťahuje od 1. marca 2017 aj na práva cestujúcich vo vnútroštátnej diaľkovej doprave s dĺžkou trasy autobusovej linky presahujúcou 250 kilometrov.

Vo všeobecnosti sa nariadenie uplatňuje vo vzťahu k cestujúcim využívajúcim pravidelnú dopravu pre nešpecifikované kategórie cestujúcich, ak sa miesto nástupu alebo miesto výstupu cestujúcich nachádza na území členského štátu a ak je plánovaná vzdialenosť dopravy väčšia ako 250 km.

Niektoré ustanovenia sa uplatňujú aj vo vzťahu k cestujúcim využívajúcim pravidelnú dopravu, ak miesto nástupu alebo miesto výstupu cestujúcich sa nachádza na území členského štátu a ak je plánovaná vzdialenosť dopravy menšia ako 250 kilometrov. V takomto prípade sa nariadenie uplatňuje už od 1. marca 2013. Ide o ustanovenia článku 4 ods. 2, článku 9 a článku 10 ods. 1, článku 16 ods. 1 písm. b), článku 16 ods. 2, článku 17 ods. 1 a 2 a článkov 24 až 28.

Nariadenie sa vzťahuje tiež na cestujúcich využívajúcich príležitostné služby, ak sa pôvodné miesto nástupu alebo konečné miesto výstupu cestujúceho nachádza na území členského štátu, s výnimkou článkov 9 až 16, článku 17 ods. 3 a kapitol IV, V a VI.