Skočiť na obsah

Postupy pri zatvorení alebo obmedení časti vzdušné priestoru Slovenskej republiky vo vzťahu ku kontaminácii sopečným popolom

Na základe § 6 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy“) po dohode s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky zakázať alebo obmedziť vykonávanie letov civilných lietadiel v určitej časti vzdušného priestoru Slovenskej republiky po dobu viac ako 3 mesiace.

 

Na základe § 6 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákaz alebo obmedzenie vykonávania letov civilných lietadiel v určitej časti vzdušného priestoru Slovenskej republiky nepresahujúci 3 mesiace, je tento zákaz alebo obmedzenie vyhlásené Leteckým úradom Slovenskej republiky (ďalej len „letecký úrad“) po dohode s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky.

 

Na základe predpisov ministerstva dopravy sú udalosti a informácie týkajúce sa účinkov sopečného popola na civilné letectvo hlásené Krízovému štábu ministerstva dopravy. Na základe týchto informácií Krízový štáb ministerstva dopravy analyzuje a vyhodnocuje riziká, navrhuje opatrenia na ich zníženie alebo odstránenie. Zároveň pripravuje návrhy opatrení na riešenie krízovej situácie a ak je potrebné, pripravuje aj podklady pre prijímanie rozhodnutí v Ústrednom krízovom štábe, resp. vo vláde Slovenskej republiky. Navyše vyhodnocuje postupy riešenia príslušnej krízovej situácie a ďalej ich využíva pre svoje činnosti.

 

Pri vzniku situácie kontaminovania vzdušného priestoru sopečným popolom sa postupuje na základe záverov Rady ministrov dopravy TTE a členov dočasnej rady EUROCONTROL v súvislosti s minuloročnou aktivitou sopky Eyafjallajökull na Islande a prevádzkovými postupmi vo vzťahu k predmetnej možnej situácii vypracovanými:

  1. Centrálnym strediskom usporiadania toku (CFMU);
  2. s odvolaním sa na dokument Medzinárodnej organizácie civilného letectva ICAO EUR DOC 019 Volcanic Ash Contingency Plan – EUR Region
  3. s odvolaním sa na postupy Letových prevádzkových služieb Slovenskej republiky, štátneho podniku (ďalej len „LPS SR, š.p.“) pri implementácií Emergency ATFCM Operational procedure on Volcanic Ash Activity Management a
  4. na základe EASA Safety Information Bulletin - Flight in Airspace with a low contamination of Volcanic Ash (http://ad.easa.europa.eu/ad/2010-17R4).

 

V prípade obdržania predpovednej mapy vydanej Poradným centrom pre sopečný popol (VAAC) v Londýne, Veľká Británia, prostredníctvom Centrálneho strediska usporiadania toku (CFMU) a  správy SIGMET (výstražná informácia, vydaná pracoviskom meteorologickej výstražnej služby, o výskyte alebo predpokladanom výskyte vybraných meteorologických javov, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť letovej prevádzky) od Slovenského hydrometeorologického ústavu (ďalej len „SHMÚ) LPS SR, š.p. (ak je letová informačná oblasť [ďalej len „FIR“] Bratislava alebo jej časť v priestore predpovedanej kontaminácie, prípadne ak tento dosiahne hranice FIR Bratislava) vykoná nasledovné opatrenia:

  1. Vydá správu NOTAM (oznámenie rozširované prostredníctvom telekomunikácií, ktoré obsahuje informácie o zriadení, stave alebo zmene leteckého zariadenia, služby, postupov alebo nebezpečenstva, ktorých včasná znalosť je dôležitá pre pracovníkov zabezpečujúcich leteckú prevádzku). – špecifikácia kontaminovanej časti FIR Bratislava
  2. Príslušné stanovište riadenia letovej prevádzky (ďalej len „ATC“) vydáva letové povolenia s upozornením, že let bude vykonaný do priestoru s možnou kontamináciou sopečným popolom (pri nižšie hladiny; pre vyššie hladiny sa odporúča letové povolenie nevydávať – zodpovednosť zostáva na prevádzkovateľovi lietadla a pilotovi – musia mať schválené opatrenia a postupy).
  3. V prípade požiadavky pilota o asistenciu, je príslušné stanovište ATC povinné poskytnúť akúkoľvek dostupnú pomoc.
  4. Letecký úrad publikuje NOTAM, v ktorej sa uvedú opatrenia, postupy a obmedzenia v nadväznosti na rozsah kontaminácie (je možné ju vydať vopred tak, ako súbežne sekcia leteckej prevádzky leteckého úradu vopred upozorňuje prevádzkovateľov lietadiel na použitie postupov podľa EASA SIB - Flight in Airspace with a low contamination of Volcanic Ash).
  5. Prevádzkovatelia lietadiel, piloti a riadiaci letovej prevádzky sa riadia materiálmi ICAO EUR DOC 019 Volcanic Ash Contingency Plan – EUR Region a Emergency ATFCM Operational procedure on Volcanic Ash Activity Management

 

Posledné platné mapy sú:

http://www.metoffice.gov.uk/aviation/vaac/data/VAG_1306323708.png

http://www.metoffice.gov.uk/aviation/vaac/vaacuk_vag.html