Centrálny register zmlúv

(www.crz.gov.sk)

 Centrálny register zmlúv (ďalej len „CRZ“) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 01. 01. 2011. Podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.