Skočiť na obsah

Systém vstup/ výstup (EES), systém ETIAS

V súvislosti so zriadením nových rozsiahlych informačných systémov EÚ – Systém vstup/výstup (EES) a Európsky informačný systém pre cestovné povolenia a informácie (ETIAS) vznikla potreba riadneho zabezpečenia informovania dopravcov, ktorým vyplynú nové povinnosti pri preprave osôb cez vonkajšie hranice.

 

Systém vstup/ výstup (EES)

Podľa čl. 13 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2226 z 30. novembra 2017, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup na zaznamenávanie údajov o vstupe a výstupe štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice členských štátov a o odopretí ich vstupu a stanovujú podmienky prístupu do systému vstup/výstup na účely presadzovania práva, a ktorým sa mení Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, a nariadenia (ES) č. 767/2008 a (EÚ) č. 1077/2011) [odkaz] v platnom znení Aby dopravcovia splnili svoju povinnosť podľa článku 26 ods. 1 písm. b) Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, použijú webovú službu na overenie toho, či štátni príslušníci tretích krajín, ktorí sú držiteľmi krátkodobého víza udeleného na jeden vstup alebo na dva vstupy, už vyčerpali počet vstupov oprávnených na základe ich víza. Dopravca poskytne údaje uvedené v článku 16 ods. 1 písm. a), b) a c) tohto nariadenia. Webová služba na tomto základe poskytne dopravcom odpoveď OK/NOT OK. Dopravcovia môžu uchovávať zaslané informácie a odpovede v súlade s platným právom. Dopravcovia vytvoria systém autentifikácie na zaistenie toho, aby mal prístup k webovej službe len oprávnený personál. Odpoveď OK/NOT OK sa nesmie považovať za rozhodnutie o povolení alebo odopretí vstupu v súlade s nariadením (EÚ) 2016/399.

 

Systém ETIAS

Podľa čl. 45 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1240 z 12. septembra 2018, ktorým sa zriaďuje Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, (EÚ) č. 515/2014, (EÚ) 2016/399, (EÚ) 2016/1624 a (EÚ) 2017/2226) [odkaz] v platnom znení Leteckí dopravcovia, námorní dopravcovia a medzinárodní dopravcovia prepravujúci skupiny autokarom po pevnine uskutočnia vyhľadávanie v informačnom systéme ETIAS s cieľom overiť, či sú štátni príslušníci tretích krajín, na ktorých sa vzťahuje povinnosť byť držiteľom cestovného povolenia, držiteľmi platného cestovného povolenia.

Podľa čl. 46 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/1240 Ak je z dôvodu poruchy akejkoľvek časti informačného systému ETIAS technicky nemožné uskutočniť vyhľadávanie podľa článku 45 ods. 1, dopravcovia sú oslobodení od povinnosti overovať držbu platného cestovného povolenia. Ak takúto poruchu odhalí agentúra eu-LISA, centrálna jednotka ETIAS to oznámi dopravcom a členským štátom. Dopravcov a členské štáty informuje aj o odstránení poruchy. Ak takúto poruchu odhalia dopravcovia, môžu to oznámiť centrálnej jednotke ETIAS. Centrálna jednotka ETIAS bezodkladne informuje členské štáty o oznámení dopravcov.

 

Zhrnutie povinností dopravcov v slovenskom jazyku (.pdf, 711 kB)

Zhrnutie povinností dopravcov v anglickom jazyku [odkaz]

Carriers registration process - introductory letter zverejnený na webovej stránke Európskej agentúry pre prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov EÚ (euLISA) [odkaz]

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 z 9. marca 2016, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) [odkaz] v platnom znení

 

Európska komisia, Európska agentúra pre prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov EÚ (euLISA), Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) a asociácie dopravcov vytvorlili pracovnú skupinu pre dopravcov na účel podpory dopravcov pri realizácii ich povinností vyplývajúcich z právneho rámca EES a ETIAS a taktiež na účel zabezpečenia súladu činností dopravcov s činnosťami a plánom projektov EES a ETIAS. Výstupy z tejto pracovnej skupiny sú publikované na webovom sídle Európskej agentúry pre prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov EÚ (euLISA)  [odkaz].

 

V prípade otázok odporúčame kontaktovať  Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru [odkaz na kontakt].

 

 

_________

Aktualizácia ku dňu 03. 03. 2023